MENY
Eskilstuna kommun

8 oktober

1 och 2 oktober sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet 8 oktober. Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades.

Bland annat diskuterades delårsrapport 2, ansökningstid för bredbandsstöd, kongress- och kulturhus samt försäljning av en fastighet i Djursta.

Även ett antal andra ärenden diskuterades och här hittar du föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats

Delårsrapport med optimistiska siffror

Eskilstuna kommuns ekonomiska resultat för 2019 har förbättrats, men det är fortsatt viktigt att alla delar i organisationen sänker sin kostnadsnivå och går in i 2020 med en budget i balans.​​

Vid delårsbokslut 1 såg Eskilstuna kommun ut att gå mot ett underskott för 2019. De senaste siffrorna visar att de åtgärder som satts in för att bromsa kostnadsutvecklingen har börjat ge resultat.

Det totala resultatet inklusive exploateringsintäkter och utdelning från bolag bidrar till att resultatprognosen för hela året landar på 123 miljoner kronor. För några av kommunens förvaltningar är den ekonomiska trenden fortsatt negativ. De främsta orsakerna till det är ökade kostnader för försörjningsstöd samt för vård av barn, unga och vuxna.

Delårsrapporten behandlas i kommunstyrelsen den 8 oktober och i kommunfullmäktige den 24 oktober.

Exempelbild

Ansökningstid för bredbandsstöd

Kommunstyrelsen har beslutat om att anslå en miljon kronor i stöd till bredbandsutbyggnad för 2019. Under ansökningsperioden våren 2019 kom inga ansökningar in och därför föreslås en ny ansökningsperiod. Den nya ansökningsperioden föreslås sträcka sig mellan 188 oktober och 18 december i år. Beslut om bidragsstöd tas tidigast av kommunstyrelsen i januari 2020.
Nu ska kommunstyrelsen fatta beslut om den nya ansökningsperioden.

Fördjupad förstudie om kongress- och kulturhus

Under 2018 och 2019 har en fördjupad förstudie rörande ett kongress- och kulturhus genomförts av Eskilstuna kommun. I studien har följande områden studerats: innehåll i ett kulturhus, lokalisering, finansiering och intresse från investerare och operatörer. Under den fördjupade förstudien har sju möjliga platser analyserats för att undersöka varje tomts kapacitet, värden, möjligheter och begränsningar. Av de sju har fyra analyserats vidare. Alla av de fyra tomterna är möjliga att gå vidare med, även om ingen plats är helt idealisk. Nu ska kommunfullmäktige fatta beslut om att godkänna förstudien. Dessutom föreslås bland annat att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till principöverenskommelse med hyresvärd eller medaktör för att undersöka möjligheten att bygga på den plats som anses vara mest fördelaktig för kommunen.

Försäljning av fastighet i Djursta

I mars togs ett beslut om ett köpekontrakt mellan säljaren Eskilstuna kommun och köparen Ellfolk Projektutveckling AB. Kontraktet gällde ett område i Djursta där företaget vill uppföra 13 radhus och sex småhus. Nu har företaget ändrat sig och vill bara köpa det område som ska ge plats åt radhusen. Därför föreslås nu att det gamla köpekontraktet upphävs och att ett nytt upprättas. Köpeskillingen för markområdet är på närmare 9,6 miljoner kronor. Kommunstyrelsen föreslås nu säga ja till det nya kontraktet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.