Problem med viss e-post

För tillfället kan vi inte skicka eller ta emot e-post från domänerna hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

8 november 2016

1-2 november sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 8 november.

Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades. Bland annat diskuterades arbetsskor till personal, detaljplan för nya bostäder i Munktellområdet samt förslag på ny renhållningstaxa.

Även ett antal andra ärenden diskuterades och här kan du hitta både föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats


Arbetsskor till personal inom vård- och omsorg samt förskolan

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ett par arbetsskor för inomhusbruk erbjuds årligen till tillsvidareanställd personal inom vård- och omsorg samt förskolan.

Granskningar har visat att mindre resurser satsas på arbetskläder för medarbetare inom kvinnodominerade yrken än mansdominerade. Nu föreslås därför en satsning som innebär att arbetsskor ska erbjudas tillsvidareanställd personal inom vård- och omsorg samt förskolan.

Erbjudandet är frivilligt och innebär att ett skattepliktigt förmånsbelopp motsvarande skons marknadsvärde redovisas som inkomst av anställning. Erbjudandet riktar sig inte till personal som redan har fått behovet av skor tillgodosett genom skyddsskor i arbetet.

För Eskilstuna kommun innebär erbjudandet en totalkostnad på omkring 4,5 miljoner kronor per år, exklusive hantering av skorna. Finansiering av kostnaden hanteras i Kompletterande Årsplan för 2017.


Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Kommunfullmäktige föreslås besluta att Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning införs i Eskilstuna kommun från och med första juli 2017.

En utredning har genomförts för att se över möjligheten att införa ett kommunalt bostadstillägg för personer med beslut om särskilt boende enligt lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning samt socialtjänstlagen.

Höga hyresnivåer i nya bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning är ett växande problem för både kommunen och brukare. Det statliga bostadstillägget kompenserar inte längre de allt högre hyresnivåerna. Det finns personer som nu inte har råd att tacka ja till erbjuden lägenhet och kommunen får ett ej verkställt beslut som kan leda till sanktionsavgifter och andra merkostnader.

Om kommunalt bostadstillägg införs vid halvårsskiftet 2017 är den beräknade kostnaden cirka 250 000 kronor för 2017. Finansiering av kommunalt bostadstillägg för 2017 sker från vård- och omsorgsnämndens budgetram. Inför kommande år hanteras kostnader inom den ordinarie budgetprocessen.


Detaljplan för bostäder i Munktellområdet

Kommunfullmäktige föreslås anta förslaget till detaljplan för Nithammaren 8 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av runt 400 bostäder i anslutning till Munktellstaden. Bostäderna planeras ha mellan tre och sex våningar.

De byggrätter som angränsar till Verkstadsgatan kommer att innehålla centrum- och kontorsverksamhet i markplan och bostäder ovanför. Två mindre byggrätter centralt i området tillåts endast innehålla bostäder. Alla andra får innehålla bostäder och centrum- och kontorsverksamhet. Planen innefattar även en förskola i den större byggrätten mot Nordwallsgatan.

Samtidigt som beslut tas om detaljplanen kommer även beslut tas kring ett exploateringsavtal för kvarteret.


Förslag till renhållningstaxa 2017 för Eskilstuna kommun

Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslaget till renhållningstaxa 2017 för Eskilstuna kommun.

Förslag till ny renhållningstaxa har utarbetats av Eskilstuna Energi och Miljö AB och tagits fram i dialog med kommunledningskontoret. Taxan avser de avgifter som får uttas av kommunen för täckande av kostnader avseende insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall. Bolaget föreslår endast mindre justeringar i taxan.

I tabellen nedan syns de föreslagna förändringarna.

Exempel på avgifter. Kr/år inkl. moms

2016

Förändring i kr

Procent

2017

Sophämtning vid enbostadshus 190 liter varannan vecka

2 769

13

0,47 %

2 782

Per månad 190 liter varannan vecka

230,75

1,08

0,47 %

231,83

370 liter varannan vecka

4 769

-60

-1,26 %

4 709

Per månad 370 liter varannan vecka

397,41

5

-1,26 %

392,41Revidering av Klimatplan

Kommunfullmäktige föreslås besluta att Reviderade mål och åtgärder i Klimatplan för Eskilstuna kommun antas samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att i framtagandet av ägardirektiv till bolagen samt i kommande årsplaner, löpande planera in de mest kostnadseffektiva åtgärderna i syfte att nå klimatplanens mål och genomföra åtgärderna.

Under hösten 2015 och våren 2016 har den nuvarande klimatplanen reviderats. Klimatplanen utgår från kommunens vision och utvecklar hur Eskilstuna kommun kan bli fossilfri år 2050, vilket också är ett nationellt mål.
Sammanfattning av målförändringar:

 • Målet Eskilstuna är en fossilfri kommun år 2050 ersätter det tidigare målet ”utsläppen av växthusgasen ska minska kraftigt”.
 • Procentmålet 61 % hållbara transporter (kollektivtrafik, gång och cykel) har behållits men målåret har flyttas fram till 2030 på grund av att andelen hållbara transporter ligger idag på 36 %.
 • Målet om produktion av solel i kommunkoncernen har reviderats till 2,5 MW installerad effekt år 2020. Idag har kommunkoncernen ca 1 MW installerad effekt.
 • Energieffektiviseringsmålet inom kommunkoncernen har reviderats från minskning med 25 % till 20 %. Energieffektivisering ska genomföras i en takt så att kommunens fjärrvärmebehov inom kommunens geografiska område behålls konstant.
 • Biogasmålet har reviderats till att Eskilstuna kommun som geografiskt område ska vara självförsörjande på biogas år 2020. Produktionen ska vara minst motsvarande nuvarande användning.
 • Målet om vindkraft är uppnått men kvarstår eftersom det finns en åtgärd kopplad till målet (utredning av fortsatt form för ägande av vindkraft i kommunkoncernen).
 • Kommunkoncernens fordonsflotta ska vara fossilfri år 2020. Med fossilfri menas fordon som använder E85, el, biogas eller HVO (hydrerade vegetabiliska oljor som kan ersätta diesel).
 • Målen om andelen inköp av ekologiska livsmedel och matsvinn har reviderats så att de stämmer överens med kommunens strategiska inriktning.Svar på fem medborgarförslag

 • Sven-Erik Myrelid har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen ska köpa fastigheten Gravören 4 och använda den för Seniorcentrum. Förslaget avslås dock. Bland annat eftersom fastigheten redan är såld till ny ägare.
 • Ett medborgarförslag om att ersätta fyrverkerier med en ljusshow i samband med Eskilstuna kommuns nyårsfirande har lämnats in av en eskilstunabo. Förslaget får dock avslag med motiveringen att många andra tycker om fyrverkeriet samt att kostnaderna beräknas öka om fyrverkerierna ska ersättas med en ljusshow.
 • Ett medborgarförslag har inkommit om att Eskilstuna kommun ska införa tillståndsplikt för användning av fyrverkerier och smällare. Förslaget får avslag med motiveringen att redan befintliga lokala förskrifterna är väl avvägda.
 • Carina Nimborg har lämnat in ett medborgarförslag om att Eskilstuna kommun ska totalförbjuda försäljning och avfyrande av fyrverkerier. Förslaget avslås eftersom kommunen inte har stöd i lag eller annan författning att genomföra ett totalförbud.
 • Bjarne Moelv har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen bör se till att förvaringsboxar inrättas i centrala Eskilstuna. Förslaget får dock avslag eftersom kommunen inte får verka på en sådan marknad som är förbehållen det egentliga näringslivet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.