MENY
Eskilstuna kommun

7 mars 2017

28 februari och 1 mars sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 7 mars.

Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades. Bland annat diskuterades en försäljning av före detta Myntverket, avgift för vård i hemmet, höjda avgifter för alkohol, tobak och läkemedel samt dispens för att bygga i naturskyddsområde.
Även ett antal andra ärenden diskuterades och här kan du hitta både föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats

Exempelbild

Före detta Myntverket i Eskilstuna.

Gamla Myntverket kan säljas

I dag ägs fastigheten Valören 1 eller före detta Myntverket i Eskilstuna av kommunen. Sedan en tid tillbaka är Eskilstuna tingsrätt intresserad av att få flytta in i fastigheten. Innan det kan ske måste bland annat en ny detaljplan tas fram och fastigheten byggas om.

Under tiden som detaljplanearbetet pågått har företaget Stenvalvet 217 Bridal Komplementär AB kommit med en förfrågan om att få köpa fastigheten av Eskilstuna kommun. Företaget ingår i den fastighetskoncern som äger den fastighet där tingsrätten huserar i dag. Fastighetskoncernen är dessutom specialiserad på att äga och förvalta samhällsfastigheter och är hyresvärd åt Domstolsverket på fler platser i landet. Syfte med köpet är naturligtvis att kunna erbjuda Eskilstuna tingsrätt ändamålsenliga lokaler i för detta Myntverket.

Kommunfullmäktige föreslås nu säga ja till att Stenvalvet 217 Bridal Komplementär AB får köpa fastigheten för 15 miljoner kronor. Det är en kostnad som motsvarar kommunens kostnader för inköp av fastigheten, detaljplaneläggning samt framtagande av systemhandlingar.

Ingen avgift för vård i hemmet

Från och med 1 juli kommer Eskilstuna kommun inte ta ut någon avgift för hemsjukvård om personen är över 18 år och vårdas i ordinärt boende, det vill säga i det egna hemmet. I alla fall om kommunfullmäktige säger ja till vård- och omsorgsnämndens förslag.

I dag får brukare som har behov av hälso- och sjukvård i ett vård- och omsorgsboende insatser utan särskild avgift, medan brukare i ordinärt boende betalar avgift för hemsjukvård.

Det nya förslaget innebär att kommunen tar bort avgiften i ordinärt boende för inskriven hemsjukvård, enstaka hembesök och för omläggnings- och förbrukningsmaterial. Det här görs i så fall i samband med att landstinget förändrar sina patientavgifter.

Om förslaget går igenom betyder det ett inkomstbortfall för kommunen om 300 000 kronor per år. Samtidigt kan kommunen dra ner på kostnader för den administration som varit knuten till hemsjukvården.

Höjda avgifter rörande alkohol, tobak och läkemedel

Kommunfullmäktige föreslås säga ja till en övergång från ett indexsystem till ett annat rörande taxa för alkohollagens, tobakslagens och lagen om receptfria läkemedels tillämpningsområden i Eskilstuna kommun. Det betyder att taxorna kommer ändras så de speglar kostnader på ett sätt som stämmer bättre överens med löner och andra priser.

Det här innebär en indexuppräkning på tre procent och att avgifter för tillstånd- och tillsynsverksamhet höjs.

Här är föreslagna avgifter från och med 2017:

Ansökningsavgifter

 

Ny ansökan samt ägarbyten

11 325 kr

Utvidgade tillstånd

3 975 kr

Utökade serveringstider

1 700 kr

Tillfälligt tillstånd allmänheten 1 dag

4 525 kr

För varje dag ytterligare

1 150 kr

Återbetalning avslag

1 150 kr

Tillfälligt tillstånd slutna sällskap 1 dag

925 kr

Därefter vid tillfälle

225 kr

Återbetalning avslag

225 kr

Bolagsmän inträde/utträde

1 150 kr

Tillsynsavgifter

 

Fast tillsynsavgift

2 275 kr

Årlig omsättning av alkoholdrycker (i kr)

 

1) 0 - 50 000

0 kr

2) 50 000 - 250 000

4 525 kr

3) 250 001 - 500 000

5 650 kr

4) 500 001 - 1 000 000

6 800 kr

5) 1 000 001 - 2 000 000

7 950 kr

6) 2 000 001 - 3 000 000

9 075 kr

7) 3 000 001 - 4 000 000

10 175 kr

8) 4 000 001 - 5 000 000

11 325 kr

9) 5 000 001 -

12 450 kr

Tobak folköl och receptfria läkemedel

 

Tobak

1 150 kr

Folköl + tobak

2 275 kr

Folköl

1 825 kr

Läkemedel

1 150 kr

Folköl + läkemedel

2 370 kr

Tobak + läkemedel

1 825 kr

Tobak + läkemedel + folköl

2 825 kr

 

Nej till nytt hus vid Mora by

En fastighetsägare har ansökt om dispens från byggförbudet vid Sundbyholms naturreservat. Huset är tänkt att uppföras i närheten av Mora by. Nu föreslår dock kommunledningskontoret att kommunstyrelsen säger nej till detta eftersom huset skulle påverka omgivningarna och allemansrätten.

Ja till rivning och återuppbyggnad av uthus och veranda

En boende vid Sundbyholms naturreservat får dispens för att få riva och återuppbygga en veranda och ett uthus. Den sökande vill även ändra uthusets användningssätt till bostadshus.

Kommunledningskontoret anser att kommunstyrelsen ska säga ja till rivningen och återuppbyggnaden av verandan eftersom detta inte kräver tillstånd enligt reservatsföreskrifterna. Vad gäller uthuset så menar kommunledningskontoret att rivningen och uppbyggnaden är okej, däremot anser de inte att ändringen till bostadshus bör beviljas av kommunstyrelsen.

Exempelbild

Ny cykelväg till Sundbyholm är på gång.

Klartecken för bygge av ny gång- och cykelväg till Sundbyholm

Trafikverket planerar att bygga en ny gång- och cykelväg mellan Eskilstuna och Sundbyholm. Vägen är tänkt att löpa längs nordvästra sidan av väg 953.

För att få bygga vägen har Trafikverket sökt tillstånd för att anlägga den del av den nya vägen som kommer gå genom delar av Sundbyholms naturreservat. Kommunledningskontoret anser att kommunstyrelsen kan ge tummen upp för byggprojektet, dock på två villkor. För det första måste vägen projekteras så att inga skador uppstår på värdefulla träd. För det andra ska ett område med värdefulla träd stängslas in mot arbetsområdet. Det stängslade området får inte användas för byggtrafik, upplag eller dylikt under byggfasen.

Kommunen ska staka ut området och dessutom ta del av bygghandlingarna innan byggstart.

Gång- och cykelbanan finansieras av Trafikverket och Eskilstuna kommun.

Behov av elutbyggnad i Sundbyholm

De elektriska ledningarna i Sundbyholm räcker inte till. I alla fall inte då effektbehovet är som störst. Därför vill Eskilstuna kommun öka kapaciteten genom att anlägga en ny elkabel från transformatorstationerna vid Bollplansvägen via badparkeringen, genom slottsparken och fram till en ny transformatorbyggnad i hamnen nära hamncaféet.

Det här arbetet kräver tillstånd och en noggrann planering så att vegetationen i parken påverkas så lite som möjligt. Dessutom måste skyddsåtgärder vidtas så att inga träd skadas.

När arbetet väl är genomfört ska material som grävts upp läggas tillbaka och planteras med lämpligt växtmaterial så att inga synliga tecken finns efter två till tre år.

Den nya transformatorbyggnaden ska så långt som möjligt utformas så att den smälter in i befintlig kulturmiljö mellan hamnparkeringen och slottsparken.

Om de här riktlinjerna följs anser kommunledningskontoret att kommunstyrelsen kan säga ja till projektet.

Svar på tre medborgarförslag

  • Ett medborgarförslag om att anlägga en ny offentlig badplats i Kvicksund har inkommit till Eskilstuna kommun. Medborgarförslaget föreslås få avslag eftersom de förslag till placering av badplatser, som förslagsställaren angivit, i så fall skulle hamna på två privata fastigheter. Dessutom påpekas att det redan finns en badplats i Pottskär och att det nu pågår ett arbete med planprogram för Kvicksund.
  • En kvinna boende i Eskilstuna har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen på ett flertal olika sätt bör reglera användningen av miljögifter och farliga kemikalier i förskolor. Detta eftersom det påverkar barn negativt på många olika sätt. Medborgarförslaget föreslås anses besvarat i och med att det pågår ett arbete med en kemikalieplan för kommunkoncernen. Det arbetet ska vara klart innan årsskiftet.
  • Inger Salam Nouri från Eskilstuna har lämnat in ett medborgarförslag om att varje barn i skolan ska få en frukt om dagen samt att frukten ska ingå i skolpengen. Förslaget föreslås få avslag. Bland annat eftersom frukt redan i dag ingår i skolornas utbud och att den mängd frukt som avses i förslaget inte är möjligt att hantera.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.