MENY
Eskilstuna kommun

31 maj 2016

24-25 maj sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 31 maj. Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades. Bland annat diskuterades en ny IT-skola, upphandling enligt LOV, en fastighetsförsäljning vid Västerleden, utbetalning av partistöd och strategisk plan för bredband. Men också ny årsplan och ägardirektiv för nästa år.

Även ett antal andra ärenden diskuterades och här kan du hitta både föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats

Medel för att starta en kommunal IT-skola

Kommunstyrelsen föreslås besluta att finansiering för en kommunal IT-skola beaktas i samband med årsplan 2017 samt att Inriktning och omfattning av en kommunal IT-skola bör hanteras i samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden, Torshälla stads nämnd och kultur- och fritidsnämnden.

Eskilstunas näringsliv tog under hösten 2015 kontakt med Eskilstuna kommun för att diskutera en kommunal IT-skola i samarbete med skola och IT-företag i kommunen. Nu har en förstudie genomförts och resulterat i ett förslag att testa konceptet i ett pilotprojekt under hösten 2016 och att starta en permanent IT-skola för elever i såväl kommunala som fristående skolor i kommunen under 2017.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen reserverar medel i sin budget från och med 2017och ger ett uppdrag till nämnden att ta fram förslag på inriktning och omfattning av en kommunal IT-skola. Kommunledningskontoret menar att finansiering från och med 2017 beaktas i arbetet med årsplan 2017. Samt att inriktning och omfattning av en kommunal IT-skola bör hanteras i samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden, Torshälla stads nämnd och kultur- och fritidsnämnden.

Begäran om pengar för upphandling enligt LOV

Kommunstyrelsen föreslås delfinansierar socialnämndens utredning av upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) med 350 000 kronor.

Socialnämnden vill att kommunstyrelsen beviljar nämnden 716 000 kronor för att utreda förutsättningarna att upphandla vård för unga/familj samt vuxna i hem för vård och boende enligt lagen om valfrihet (LOV). Kommunledningskontoret anser att införande av LOV för HVB är komplext och resurskrävande och att ett noggrant förarbete med analys av resursbehov, innehåll, omfattning och ansvar är direkt nödvändigt. Därför föreslås kommunstyrelsen bevilja socialnämndens framställan om finansiering med 350 000 kronor. Den del som återstår av finansieringen bör socialnämnden klara i ram.

Försäljning av fastighet vid Västerleden

Kommunstyrelsen föreslås godkänna köpeavtalet gällande fastigheten Slagsta 1:25.

Slagsta 1:25 är en obebyggd fastighet på 19 750 kvadratmeter belägen vid Västerleden, i närheten av en bensinstation samt ett snabbmatsställe. Fastigheten går att använda för kontor- samt handelsändamål. Företaget Eskilstuna Projektutveckling AB vill köpa fastigheten av Eskilstuna kommun för att kunna bygga handelslokaler på platsen. Lokalerna avser företaget sedan hyra ut till flera olika aktörer. Enligt kommunledningskontoret är fastigheten den sista kommunägda fastigheten i exploateringen av Västerleden.

Enligt köpeavtalet ska Eskilstuna Projektutveckling AB betala drygt 5,9 miljoner kronor för fastigheten. Dessutom ska företaget betala 72 000 kronor avseende en befintlig väg.

Ansöker om bidrag till utställning om Oxenstierna

Kommunstyrelsen föreslås bevilja bidraget från föreningen Kunskapsturism Kafjärden, om föreningen kan påvisa att den totala finansiering som krävs för att genomföra projektet är säkrad.

I maj 2016 lämnade föreningen Kunskapsturism Kafjärden in en bidragsansökan till kommunstyrelsen. Föreningen vill ha 500 000 kronor som ska gå till uppbyggandet av en utställning om Axel Oxenstierna i kyrkstallet vid Jäders kyrka, där Oxenstierna har sin gravplats. Utställningen är en del i ett större projekt där även ett idécentrum ingår och Eskilstuna kommuns bidrag skulle, om det beviljas, bara vara en del av den totala kostnaden för att ro projektet i hamn. Föreningen har sökt bidrag på flera håll, men än så länge är inte all finansiering helt säkrad. Det är också därför kommunstyrelsen föreslås bevilja bidraget om 500 000 kronor på villkoret att föreningen kan visa att projektet verkligen kan genomföras.

Annars anser Eskilstuna kommun att projektet är mycket intressant och stämmer väl överens med kommunens strategiska mål om en attraktiv stad och landsbygd. Eftersom Axel Oxenstierna är en känd historisk person, som betytt mycket för svensk historia, bör en utställning om honom kunna gynna besöksnäringen.

Utbetalning av partistöd för andra halvåret 2016

Kommunfullmäktige föreslås betala ut partistöd för andra halvåret 2016 enligt förslag från kommunledningskontoret.

27 augusti 2015 beslutade kommunfullmäktige att revidera reglerna för partistöd. Revideringen innebär bland annat att kommunfullmäktige ska fatta beslut om utbetalning av partistöd i juni och december. Partistödet ges till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Partistödet betalas ut med ett grundstöd för varje parti som är representerat i kommunfullmäktige, samt ett mandatbundet stöd. Ett parti är representerat om det har fått mandat i komunfullmäktige och ledamot är fastställd enligt 14 kapitlet vallagen. Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person.

Partistödet grundas på prisbasbeloppet för föregående år. Prisbasbeloppet för år 2015 uppgår till 44 500 kronor. Grundstödet uppgår till tre prisbasbelopp per år och det mandatbundna stödet till ett prisbasbelopp per år.

Så här ser fördelningen av partistödet ut för andra halvåret 2016:

Socialdemokraterna
689 750 kr
Moderaterna
445 000 kr
Sverigedemokraterna
356 000 kr
Miljöpartiet
200 250 kr
Vänsterpartiet
200 250 kr
Liberalerna
155 750 kr
Centerpartiet
133 500 kr
Kristdemokraterna
111 250 krHandlingsplan för besöksnäring

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna handlingsplanen för besöksnäringen inom fyra mälarstäder (4M). Dessutom att arbetet med handlingsplanen ska utvecklas avseende mål, kartläggning och analys, Arlandas betydelse för regionen samt besöksnäringens betydelse för övriga näringar.

En handlingsplan för besöksnäring ska identifiera förutsättningar för att på sikt underlätta värvning av nyetableringar och ökat antal besökare. Handlingsplanen har tagits fram inom ramen för 4M, ett samarbetsorgan för Eskilstuna, Västerås, Enköping och Strängnäs.

Under verksamhetsåret 2016/17 ska utvecklingsarbetet ge förutsättningar för nya reseanledningar, att skapa tillväxt för besöksnäringens aktörer, nya säsonger och förlängda vistelser samt stärka attraktionskraften för 4M.

Ny strategi för skyltning

Kommunfullmäktige föreslås anta förslaget till ny skyltstrategi för Eskilstuna kommunkoncern samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att strategin kan implementeras hos berörda nämnder och bolag.

På initiativ av stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har kommunledningskontoret gjort en kartläggning av skylthanteringen i Eskilstuna kommunkoncern. Syftet var att reda ut frågor som vem som är ansvarig för olika skyltar och undersöka om det finns några problemområden. Genom kartläggningen framkom att förvaltningar och bolag har svårt att veta vilka skyltar de ansvarar för och vilka gränsdragningar som ska göras mellan olika aktörer. Det framgick även att det inte finns någon dokumentation över framtagna skyltar i kommunen. Samtliga förvaltningar och bolag efterfrågade också ett kommunkoncerngemensamt skyltprogram.

Därför har nu en ny skyltstrategi tagits fram. I den framgår vem som har ansvar för vad och också hur skyltar bör se ut. Dessutom finns det riktlinjer i strategin för att dokumentera vilka skyltar som finns var i kommunen.

Strategisk plan för bredband

Kommunstyrelsen föreslås antar förslaget till strategisk plan för bredband i Eskilstuna kommun.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på ny bredbandsstrategi för Eskilstuna kommun.

I förslaget till bredbandsstrategi för Eskilstuna kommun sätts tre mål för önskad utveckling ifråga om tillgänglighet till fast och mobil bredbandsinfrastruktur samt kommunens roll som leverantör av e-tjänster:

  • Tillgänglighet till fast bredbandsinfrastruktur ska öka.
  • Tillgänglighet till mobil bredbandsinfrastruktur ska öka
  • Kommunen som tjänsteleverantör ska öka utbudet och användandet av e-tjänster

Svar på två medborgarförslag

  • Eskilstunabon Ewa Törnberg har lämnat in ett medborgarförslag om att Eskilstuna kommun ska anlägga en Hälsans stig i centrala Eskilstuna. En sådan stig finns redan i Torshälla. Syftet med stigen är att främja folkhälsan och att fler ska upptäcka och ta del av miljöerna runt ån. Hälsans stig är ett koncept som finns i flera länder och i Sverige är det Riksförbundet HjärtLung som ansvarar. Redan tidigare har Kommunfullmäktige sagt ja till en motion på temat och ett uppdrag att ta fram en stig påbörjades, men slutfördes inte på grund av att delar av åstråket inte var tillgängligt. Det är nu åtgärdat och därför förslås kommunfullmäktige säga ja till medborgarförslaget samt ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att, i samverkan med kultur- och fritidsnämnden, färdigställa en Hälsans stig i centrala Eskilstuna.
  • En Eskilstunabo har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen borde avvisa vissa tältare från Ekeby, vid Folkestaleden. Sedan förslaget lämnats in har förutsättningarna förändrats och tältarna på den olovliga campingen finns inte längre kvar. Ärendet kan alltså inte längre behandlas och därmed föreslås kommunstyrelsen besluta att ärendet är besvarat.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.