MENY
Eskilstuna kommun

30 maj 2017

23-24 maj sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 30 maj.

Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades. Bland annat diskuterades en ny plan för biblioteksverksamheten i Eskilstuna, en ny ramp vid Sigurdsristningen, utbetalning av partistöd och årsplan.

Även ett antal andra ärenden diskuterades och här kan du hitta både föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats

Exempelbild

Skiss på förslaget om ny ramp vid Sigurdsristningen.

Ansökan om att få bygga ramp vid Sigurdsristningen

Stadsbyggnadsförvaltningens har i samråd med kommunledningskontoret och länsstyrelsens projekterat en ramp som är tänkt att gå diagonalt från bilvägen nära parkeringsplatsen till en bredare plattform nedanför Sigurdsristningen, där det ska finnas plats att samla en grupp besökare. Anledningen till viljan att uppföra rampen är att göra det viktiga besöksmålet mer tillgängligt. Nu ska kommunstyrelsen besluta om dispens från reservatsföreskrifterna för Sundbyholms naturreservat för att satsningen ska kunna genomföras.

Ny biblioteksplan

Nu är det dags för en ny biblioteksplan för biblioteksverksamheten i Eskilstuna. Den förra planen antogs 2008 av kommunfullmäktige och sträckte sig fram till år 2011. Den nya planen är tänkt att gälla mellan åren 2017 och 2021. Syftet med planen är att utifrån bibliotekslagens krav tydliggöra ansvar, prioriterade områden och önskad utveckling under de kommande åren. Beslut om den nya planen ska antas ska fattas av kommunfullmäktige.

Utbetalning av partistöd

Partistöd ges till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Partistödet betalas ut med ett grundstöd för varje parti som är representerat i kommunfullmäktige, samt ett mandatbundet stöd. Nu föreslås att kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd för andra halvåret 2017. Förslaget ser ut som nedan:

Skriv tabellbeskrivning här

Parti

Kronor

Socialdemokraterna

686 650

Moderaterna

443 000

Sverigedemokraterna

354 400

Miljöpartiet

199 350

Vänsterpartiet

199 350

Liberalerna

155 050

Centerpartiet

132 900

Kristdemokraterna

110 750


Samverkansöverenskommelse med Guif

Varje år tecknar Eskilstuna kommun flera samverkansöverenskommelser för ortsutveckling och varumärket Eskilstuna. Syftet är att stärka lokala framgångsrika aktörer för att de ska ges möjlighet att ytterligare utveckla och förbättra den verksamhet som de bedriver. Samtidigt bidrar det positivt till ortens utveckling och det sprids kunskap om Eskilstuna utanför kommunens gränser. Nu föreslås en treårig samverkansöverenskommelse med Guif som innebär att elitidrottsföreningen får 150 000 kronor under 2017 och minst 100 000 kronor under 2018 och 2019. Det är kommunstyrelsen som ska fatta beslutet.

Diskho

Plan för dricksvatten och avlopp

En ny plan för dricksvatten och avlopp i Eskilstuna kommun har arbetats fram. Planen beskriver bland annat vilka VA-lösningar som planeras för olika områden med befintlig bebyggelse i kommunen. I förslaget till plan hanteras tillämpningen av Vattentjänstlagen, vilket resulterar i ett förslag på utbyggnadsplan innehållande 13 områden med totalt cirka 800 befintliga bostäder. Nu föreslås att kommunstyrelsen beslutar att anta planen.

Avslag på bredbandsstöd

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att anslå två miljoner kronor i stöd för bredbandsutbyggnad. För att kommunen ska kunna dela ut ett ekonomiskt stöd måste en rad villkor uppfyllas. Bland annat handlar det om konkurrenshänseende, lika behandling – ej gynnande av enskild och transparens. Nu har en av de ansökningar som kommit in för att ta del av stödet behandlats. Det handlar om Barva Network AB, som föreslås få avslag på sin ansökan. Detta på grund av en pågående marknadskampanj av annan nätaktör vilket omöjliggör tilldelning av stöd av konkurrenshänseende. Det är nu upp till kommunstyrelsen att slutligen fatta beslut om ansökan.

Årsplan för 2018

Nu ska kommunstyrelsen fatta beslut om förslaget till årsplan för 2018. Årsplanen är ett av de viktigaste dokumenten för att styra den kommunala verk­samheten i Eskilstuna och visar hur pengarna fördelas till olika ändamål och vad som ska ske kommande år. Årsplan innehåller därmed budget, strategiska mål och kommunfullmäktiges prioriteringar om vad som ska uppnås under året. Det slutgiltiga beslutet kring den föreslagna årsplanen fattas av kommunfullmäktige i juni.

Svar på tre medborgarförslag

  • I januari lämnades ett medborgarförslag in om att snygga upp vid infarten till Sundbyholm. Bland annat menar förslagsställaren att en förfallen byggnad, soptunnor och containrar förfular infarten. Kommunledningskontoret håller med om att Sundbyholm är viktigt och skriver att insatser pågår och kommer vidtas för att komma till rätta med förslagsställarens synpunkter. I och med detta föreslås kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget är besvarat.
  • I slutet av september förra året lämnades ett medborgarförslag in om att inte Låta personal på skola och fritidshem snusa under arbetstid. Förslaget föreslås få avslag av kommunstyrelsen. Bland annat med motiveringen att Kommunen har valt att inte införa totalt tobaksförbud då tobakslagen enbart stödjer rätten till rökfri arbetsmiljö.
  • I mitten av januari lämnades ett medborgarförslag in om att bygga upp livet på landsbygden. Förslaget går ut på att kommunen ska höra av sig till barnfamiljer för att få dem intresserade av att flytta ut på landsbygden och att kommunen ska öppna upp skolor på landsbygden. Enligt kommunledningskontoret arbetas det redan på flera sätt med landsbygdsutveckling och utöver det som redan görs finns inga planer på att särskilt marknadsföra flytt ut till landsbygden eller öppna upp skolor. Därför föreslås att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.