MENY
Eskilstuna kommun

29 november 2016

22-23 november sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 29 november.

Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades. Bland annat diskuterades den så kallade Torshällautredningen, utbetalning av partistöd samt stöd till en större kultursatsning i Eskilstuna.

Även ett antal andra ärenden diskuterades och här kan du hitta både föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats

Utbetalning av partistöd för 2017

Partistöd ges politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Stödet betalas ut i form av ett grundstöd för varje parti som är representerat i kommunfullmäktige, samt ett mandatbundet stöd. Beslut om utbetalning av partistöd sker i juni och december. Därför föreslås nu kommunfullmäktige fatta beslut om utbetalning enligt tabellen nedan.

Partistödet grundas på prisbasbeloppet för föregående år. Grundstödet uppgår till tre prisbasbelopp per år och det mandatbundna stödet till ett prisbasbelopp per år.

Så här fördelas partistödet under 2017:

Parti

Mandat

Totalt partistöd 2017

Partistöd 2017, månad 1-6

Socialdemokraterna

28

1 373 300 kr

686 650 kr

Moderaterna

17

886 000 kr

443 000 kr

Sverigedemokraterna

13

708 800 kr

354 400 kr

Miljöpartiet

6

398 700 kr

199 350 kr

Vänsterpartiet

6

398 700 kr

199 350 kr

Liberalerna

4

310 100 kr

155 050 kr

Centerpartiet

3

265 800 kr

132 900 kr

Kristdemokraterna

2

221 500 kr

110 750 kr

Totalt

79

4 562 900 kr

2 281 450 kr

Samarbete och samorganisering mellan Torshälla stads förvaltning och övriga förvaltningar

I november 2015 beslutade kommunfullmäktige att en utredning och analys av Torshälla Stads förvaltning skulle genomföras. Syftet var att finna synergier, kostnadseffektiviseringar och uppnå långsiktig kvalitet. Nu finns ett färdigt förslag som kommunfullmäktige föreslås ta beslut om.

I korthet går förslaget ut på att Torshälla stads nämnd bibehålls och stärks med fokus på frågor med stark lokal prägel. Torshälla stads förvaltning avvecklas och dess verksamheter samorganiseras med övriga förvaltningars verksamheter. Syftet är att säkerställa likvärdig service, resurseffektivitet och komptensförsörjning. Målet är att bidra till en resurseffektiviserings motsvarande 7 miljoner med genomslag år 2018.

Här finns en längre nyhet om Torshällautredningen.länk till annan webbplats


Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Grundtanken är att varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och som de själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas.

God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner: att hushålla i tiden samt att hushålla över tiden. Det vill säga att väga ekonomi och verksamhet på kort sikt mot verksamhetens behov och ekonomi på längre sikt.

Nu har riktlinjer tagits fram och kommunfullmäktige föreslås anta dem.


Avsiktsförklaring om nya lokaler åt kommunen

Mälardalens högskola i Eskilstuna förväntas lämna sina lokaler i kvarteren Verktyget, Vapensmeden och Väpnaren under 2018 och 2019. Samtidigt har kommunen behov av nya lokaler. Därför har en dialog förts mellan kommunen och företaget Akelius skolbyggnader KB, som äger högskolans lokaler.

Nu vill de båda parterna skriva under en avsiktförklaring om att fortsätta utreda möjligheten för kommunen att få tillgång till lokaler i "gamla" högskolan. Avsiktsförklaringen är inte något avtal och inte heller juridiskt bindande för någon av parterna.

Nu föreslås att kommunstyrelsen fattar beslut om att kommunstyrelsens ordförande samt kommunens ekonomidirektör ska skriva under avsiktsförklaringen.


Avgiftsfritt boendestöd enligt SoL

Vård- och omsorgsnämnden och Torshälla stads nämnd har beslutat att godkänna införandet av insatsen boendestöd enligt socialtjänstlagen, SoL, till brukare som tillhör personkrets 1 enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Personkrets 1 innefattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Nu föreslås att kommunfullmäktige fattar beslut om att utöka målgruppen för avgiftsfritt boendestöd enligt SoL till att omfatta även den ovan nämnda personkretsen.


Plan för att motverka hemlöshet

I Eskilstuna kommun finn ett behov av en gemensam strategi för att motverka hemlöshet. Riktlinjer och rutiner innehållande olika åtgärdsinsatser från flera delar av kommunens verksamheter samt viktiga samverkansaktörer rörande området behöver tas fram.

Nu föreslås att kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden får i uppdrag att samordna arbetet med att ta fram en plan för att motverka hemlöshet. Arbetet ska ske i samverkan med vård- och omsorgsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd.


Ny tillgänglighetsplan

År 2001 antog kommunfullmäktige handikappolitiska programmet En kommun för alla. Det behöver ersättas och nu har kommunledningskontoret tagit fram ett förslag till plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2021.

Under arbetets gång har samråd skett med kommunala rådet för funktionshinderfrågor och planen har remitterats till kommunens samtliga nämnder, styrelser, råd och beredningar för yttrande.

Nu föreslås att kommunfullmäktige beslutar anta planen och att kommunstyrelsen får ansvar för att säkerställa uppföljning i förvaltningars och bolags delårs- och helårsrapporter.


Ny kulturpolitisk plan

Den kulturpolitiska handlingsplanen Eskilstuna växer tillsammans har utvärderats och en ny plan har tagits fram. Det har skett i bred dialog med nämnder och förvaltningar, föreningsliv och allmänhet under 2015 och 2016.

Den övergripande inriktningen för i den nya kulturpolitiska planen är att Eskilstuna är en kommun där människor tillsammans med andra har möjlighet att reflektera, reagera och inspireras av sitt egna och andras skapande. Kultur är en grundsten i ett väl fungerande samhälle och bidrar till att vidga våra vyer och skapa förståelse för andras perspektiv. Ett aktivt kulturliv där människor kan mötas är central för utvecklingen av ett demokratiskt samhälle.

Nu föreslås kommunfullmäktige att anta den nya kulturpolitiska planen och att den ersätter den tidigare planen Eskilstuna växer tillsammans - Handlingsplan förkulturpolitik i Eskilstuna kommun 2012-2015.


Ny idrottspolitisk handlingsplan

2011 antog kommunfullmäktige den idrottspolitiska planen Eskilstuna rör sig. Nu behöver den revideras och arbetet med Idrottspolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021 har tagits fram i bred dialog med nämnder och förvaltningar, föreningsliv och allmänhet under 2015 och 2016.

Den idrottspolitiska inriktningen för den nya handlingsplanen är att idrotten är en plats för lek och glädje, träning och tävling och det är en plats för alla. Idrott och motion finns både organiserad och icke organiserad, ideell och kommersiell. Det viktigaste är att invånare i kommunen är fysiskt aktiva och att kommunen skapar förutsättningar för det. Det för att höja hälsotalen och bidra till ökad livskvalitet för flickor och pojkar, kvinnor och män.

Nu föreslås att kommunfullmäktige beslutar anta planen och att den ersätter den gamla.


Stöd till "kulturens Almedalen"

Det finns tankar på att etablera ett större och årligen återkommande kulturpolitiskt konvent i Munktellstaden i Eskilstuna. Något som beskrivs som kulturens Almedalen.

Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige samt Länsmuseernas Samarbetsråd ansöker därför om en miljon kronor i bidrag från Eskilstuna kommun för att kunna genomföra arrangemanget som planeras genomföras första gången 7-10 februari 2018.

Kommunledningskontoret ställer sig positiv till att Eskilstuna kommun ska bidra till uppbyggnad av konventet som kan innebära många positiva effekter för Eskilstuna.

Konventet gynnar besöksnäringen, de kreativa och kulturella näringarna och stärker Eskilstuna som evenemangstad. Dessutom lyfter konventet det lokala kulturlivet och stärker Eskilstunas attraktivitet.

Enligt kommunledningskontoret bör bidraget till uppbyggnaden av konventet vara villkorat i ett avtal där arrangörerna bland annat förbinder sig att arbeta för att konventet ska vara årligen återkommande och inte kan flyttas från Eskilstuna till annan stad.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ansökan tillstyrks och att 600 000 kronor belastar kommunledningskontorets driftsbudget för 2016 samt 400 000 kronor för 2017.

Dessutom föreslås att kommunikationsdirektören får i uppdrag att teckna avtal med arrangörerna om villkoren för bidraget.


Svar på medborgarförslag om Fristadsreservatet

Två medborgarförslag har lämnats in som föreslår att fastigheten Vapensmeden 1, eller det så kallade Fristadsreservatet, ska förbli i kommunal ägo, rustas upp och bevaras. Dessutom att allmänheten ska få tillträde till byggnader och tomt samt att byggnaderna ges en aktiv användning.

Nu svarar kommunledningskontoret att frågan om Fristadsreservatets bevarande och framtida utveckling bör utredas vidare samt att en åtgärds- och utvecklingsplan bör tas fram. Åtgärds- och utvecklingsplanen bör innehålla en översiktlig redovisning av de ekonomiska konsekvenser som åtgärder och planer kommer att innebära.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att medborgarförslagen ska anses vara besvarade samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en utredning som pekar på minst två möjliga vägar för Fristadsreservatets framtida användning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.