MENY
Eskilstuna kommun

28 november 2017

21 oktober till 22 november sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet 28 november.

Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades. Bland annat diskuterades ny avfallsplan, partistöd och tilläggsbelopp för lovskola. Även ett antal andra ärenden diskuterades, bland annat komplettering av årsplan, KÅP.

Här hittar du föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats

Arver vill etablera sig i logistikparken

Företaget Arver vill bygga en service- och underhållsanläggning för lastbilar och andra tunga fordon i Eskilstuna logistikpark. Eftersom det rör sig en stor mängd sådana fordon i logistikparken anses en sådan servicefunktion vara en tillgång.

Det område, som Arver genom ägt bolag planerar etableringen på, är omkring 20 000 kvadratmeter stort. Enligt det köpekontrakt som kommunstyrelsen föreslås godkänna ska företaget betala 250 kronor per kvadratmeter. Arver har tidigare etablerat den här typen av anläggningar ibland annat Norrköping och Västerås.

Exempelbild

ReTuna kretsloppspark ska utvecklas och bli ekonomiskt bärkraftig enligt den nya avfallsplanen.

Ny avfallsplan i Eskilstuna

Den nuvarande avfallsplanen för Eskilstuna kommun fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2013. Enligt bestämmelser i avfallsförordningen ska det göras en översyn av avfallsplanen minst vart fjärde år. Nedan finns områden som lyfts fram som viktiga i förslaget till ny avfallsplan. Mellan åren 2018 till 2022 ska:

  • Fokus i ökad utsträckning ligga på att förebygga avfall
  • ReTuna kretsloppspark utvecklas och bli ekonomiskt bärkraftig
  • Andelen avfall som materialåtervinns öka
  • Miljöbelastningen från deponerat avfall vid Lilla Nyby och gamla avfallsupplag minska

Nu föreslås bland annat att kommunfullmäktige fattar beslut om att den nya avfallsplanen ska börja gälla från och med 1 januari 2018.

Partistöd för första halvåret 2018

Partistöd ges till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Partistödet betalas ut med ett grundstöd för varje parti som är representerat i kommunfullmäktige, samt ett mandatbundet stöd.

Här är det förslag på partistöd som kommunfullmäktige föreslås ta beslut om:

Skriv tabellbeskrivning här

Parti

Summa

Socialdemokraterna

694 400 kronor

Moderaterna

448 000 kronor

Sverigedemokraterna

358 400 kronor

Miljöpartiet

201 600 kronor

Vänsterpartiet

201 600 kronor

Liberalerna

156 800 kronor

Centerpartiet

134 400 kronor

Kristdemokraterna

112 000 kronor

Ändrade regler för partistöd

Partistödet i Eskilstuna kommun betalas ut som ett grundstöd och som ett mandatbundet stöd. I och med att antalet mandat i kommunfullmäktige ska minska från 79 till 65 har regelverket setts över. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på reviderade regler för partistödet. Här föreslås att det mandatbundna stödet ska ändras från 1,0 till 1,2 prisbasbelopp per år, vilket skulle ge ungefär samma ekonomiska utfall som med dagens modell. Nu föreslås kommunfullmäktige fatta beslut om att de nya reglerna antas och träder ikraft den 15 oktober 2018.

Kommunfullmäktige föreslås besluta om tilläggsbelopp för såväl kommunala som fristående skolhuvudmän.

Kriterier för tilläggsbelopp för lovskola

Sedan 1 augusti i år är det en skyldighet för kommuner och fristående skolhuvudmän att erbjuda lovskola för vissa elever. Nu föreslås kommunfullmäktige besluta om tilläggsbelopp för såväl kommunala som fristående skolhuvudmän. Så här ser förslagen ut:

  1. Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola utbetalas för max 50 timmar/elev och läsår för såväl fristående som kommunala huvudmän.
  2. Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola utbetalas med 37.50 kronor/timme som eleven deltagit. Max 1 875 kronor/elev och läsår.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.