MENY
Eskilstuna kommun

26 mars 2019

19 och 20 mars sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet 26 mars. Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades.

Bland annat diskuterades utvecklingsplanen för Torshälla, allaktivitetshus i Fröslunda, samverkansöverenskommelse med Sörmland travsällskap, exploateringsavtal för fastigheten Valsverket och markförsäljning i Djursta.

Även ett antal andra ärenden diskuterades och här hittar du föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats

Bilden beskriver en tänkt placering av en ny gång- och cykelbro mellan hamnen i Torshälla och Krusgårdsområdet.

Föreslagen placering av ny gång- och cykelbro vid hamnområdet i Torshälla.

Så ska Torshälla utvecklas

Torshälla ska utvecklas och nu finns förslag på hur den utvecklingen ska gå till fram till år 2030. Både i form av en övergripande utvecklingsplan och i en fördjupad förstudie över stadens hamnområde.

Utvecklingsplanen rymmer allt från kultur- och näringsliv till bostadsutveckling och besöksnäring. Den fördjupade förstudien om hamnen är en del av utvecklingsplanen och går in mer i detalj på hur hamnområdet kan utvecklas. Här finns bland annat förslag på en ny bro mot Krusgårdsområdet, en badplats med sandstrand och en allmän försköning av hamnen – till exempel i form av cykel- och gångstråk.

Satsningen på hamnen kom i form av en gåva från Eskilstuna kommun när Torshälla firade 700 år.

Nu föreslås att både den övergripande utvecklingsplanen för Torshälla och den mer detaljerade förstudien över hamnen godkänns av kommunfullmäktige.

Samverkansöverenskommelse med Sörmlands travsällskap

Eskilstuna kommun och Sörmlands travsällskap har under de senaste tre åren haft en samverkansöverenskommelse avseende utveckling av Sundbyholm Travbana, evenemanget Breeders Crown, reklamskyltar på travbanan, annonsering i travprogram och representation vid olika travlopp. Den hästsport som bedrivs i Sundbyholm har stor betydelse för Eskilstunas attraktivitet och för besöksnäringen i Eskilstuna, konstaterar kommunledningskontoret. Nu föreslås att samverkansöverenskommelsen förnyas med ytterligare tre år. I överenskommelsen ingår att Eskilstuna kommun sponsrar med 150 000 kronor årligen. Nu ska kommunstyrelsen fatta beslut om överenskommelsen.

Bilden beskriver en tänkt placering av ett nytt så kallat allaktivitetshus i Fröslunda. Den föreslagna byggnaden ligger vid torget i Fröslunda.

Här kan ett nytt allaktivitetshus skapas vid torget i Fröslunda.

Allaktivitetshus i Fröslunda

En fördjupad förstudie rörande ett allaktivitetshus i Fröslunda har samordnats av kultur- och fritidsförvaltningen. Flera olika aktörer har deltagit i processen. I förstudien finns ett förslag på lokalanpassning, en plan för det initiala verksamhetsinnehållet och förberedelser för hur projektet ska genomföras. Den lokal som föreslås byggas om till ett allaktivitetshus ligger vid torget i Fröslunda. Att ett allaktivitetshus byggs i området är, enligt förstudien, viktigt för att motverka utanförskap i området. Enligt en kommentar från kommunledningskontoret är projektet extra viktigt för stadsdelens flickor. Nu föreslås att kommunstyrelsen godkänner förstudien och att kommunledningskontoret ser över finansieringen. Förslag på långsiktig finansiering ska lämnas till kommunstyrelsen senast i slutet av juni.

Försäljning av mark i Djursta

Ellfolk Projektutveckling AB planerar att bygga sex småhus och 13 radhus på ett markområde i Djursta utanför Skiftinge. Nu har ett köpekontrakt tagits fram där kommunen avser att sälja marken till företaget för när 16 miljoner kronor. Kommunstyrelsen föreslås godkänna kontraktet.

Exploateringsavtal för kvarteret Valsverket

Kvarteret Valsverket rymmer bland annat det som tidigare var Ungdomens hus. Det finns planer på att göra om kvarteret och att bygga både bostäder och skola. Eskilstuna kommun planerar att bygga en förskola med fyra avdelningar i området medan en exploatör vill uppföra bostadsrätter, hyresrätter och andra lokaler.

Nu har ett exploateringsavtal tagits fram som reglerar genomförandet för en del av detaljplanen för Valsverket. Kommunstyrelsen föreslås godkänna avtalet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.