MENY
Eskilstuna kommun

26 januari 2016

19-20 januari sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 26 januari.
Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades. Bland annat diskuterades nya regler för torghandeln i Eskilstuna, försäljning av aktier i Eskilstuna Logistikkrysset AB, en rapport om social oro, fördelaning av bosociala medel, ny samverkansöverenskommelse med polisen och sex olika medborgarförslag.

Även ett antal andra ärenden diskuterades och här kan du hitta både föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats


Försäljning av aktier i Eskilstuna Logistikkrysset AB


Kommunfullmäktige föreslås godkänna försäljning av aktier i Eskilstuna Logistikkrysset AB till Kilenkrysset AB.
År 2011 bildades Eskilstuna Logistikkrysset AB. Eskilstuna Kommunfastigheter AB äger 45 procent av aktiekapitalet på 50 000 kronor. Resten ägs av företaget Kilenkrysset AB.
Syftet med bildandet av bolaget var att Eskilstuna Logistikpark skulle tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och anläggningar för olika typer av industri och logistikföretag. Detta för att utveckla industriföretagandet i Eskilstuna kommun.
Men sedan bolaget bildades har det legat vilande och ingen verksamhet har bedrivits. Kilenkrysset AB har erbjudit sig att köpa Kommunfastigheters aktier för bokfört restvärde på 9 951 kronor.
Eskilstuna Kommunföretag AB har inga invändningar mot en försäljning och kommunfullmäktige föreslås därför godkänna affären.


Nya regler för torghandeln


Kommunfullmäktige föreslås anta Stadsbyggnadsnämndens förslag till nya särskilda lokala ordningsföreskrifter för torghandeln. Den största förändringen gäller antalet torgdagar och en viss ändring av öppettiderna.
I dag tillåts bara torghandel under vissa dagar i veckan. Men om kommunfullmäktige fattar beslut om att anta nya regler för torghandel kommer detta tillåtas varje dag förutom söndagar. Det kommer i så fall gälla Fristadstorget, Smörtorget, Järntorget, Östra torget i Torshälla samt Rådhustorget.
Samtidigt föreslås en förlängning av öppettiderna för torghandeln. Nya tider blir mellan klockan 07.00 - 19.00 på vardagar samt 07.00 - 16.00 på lördagar.


Ny rapport om att förebygga social oro


Kommunstyrelsen föreslås godkänna och lägga rapporten till handlingarna. Dessutom ge kommunledningskontoret i uppdrag att implementera rapportens rekommendationer.
I en ny rapport som tagits fram av kommunledningskontorets enhet Demokrati och välfärd, behandlas social oro i form av upplopp. Enligt rapporten har Eskilstuna inte varit utsatt för några allvarligare händelser av social oro. Däremot är det viktigt att kommunen bygger upp en beredskap och en systematik kring social oro. Detta för att först och främst förhindra att det uppkommer men även hur eventuella händelser bör hanteras om de uppstår. Rapporten visar att det finns ett socialt gap i Eskilstuna vilket skulle kunna utlösa social oro, våldshändelser och upplopp. Rapporten innehåller rekommendationer kring hur kommunen ska hantera och förebygga detta.


Bosociala medel till stadsdelsutveckling


Kommunstyrelsen föreslås godkänna redovisning av de bostadssociala medlen för år 2015 och plan för år 2016.
Sedan några år tillbaka har pengar förts över från Kommunfastighet AB:s resultat till kommunledningskontoret. Dessa så kallade bosociala medel har sedan använts tillsammans med Kommunfastigheter för att bland annat gynna stadsdelsutveckling i flera av Eskilstunas bostadsområden. 2015 fördes 2,2 miljoner kronor över till den här verksamheten och för år 2016 planeras att 2 miljoner överförs från Kommunfastighet till kommunledningskontoret.


Ny samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen


Kommunstyrelsen föreslås anta samverkansöverenskommelsen mellan polismyndigheten och Eskilstuna kommun 2016-2019.
Sedan tidigare finns en överenskommelse om samverkan mellan polisen och kommunen, men den behöver revideras. Den nya överenskommelsen är tänkt att gälla en längre tidsperiod än den tidigare och en tydligare lägesbild samt en gemensam problembild har tagits fram.
I överenskommelsen har parterna kommit överens om åtaganden gällande brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter som ska gälla under perioden 2016-2019.


Nya roller för näringslivsenheten och MSP


Kommunfullmäktige föreslås bland annat anta nya roller för näringslivsenheten och Munktell Science Park.
En kartläggning har genom förts för att bland annat visa på hur kommunens näringslivsenhet och Munktell Science Park, MSP, kan berika varandra genom att ändra de båda enheternas roller och uppdrag. MSP har funnits i tio år och har haft fokus på innovation och affärsidé till första finansiering. En kartläggning av andra Science-parks i Sverige visar att framgångsrika sådana riktar in sig på befintliga företag och etableringar istället. Därför föreslås MSP:s roll bli att attrahera redan existerande företag och sådana som är riktiga tillväxtföretag till Eskilstuna. Detta liknar den strategi som näringslivsenheten arbetar efter – och därför förslås också att MSP och näringslivsenheten ska arbeta tätare i framtiden. Även en revidering av MSP:s ägardirektiv och bolagsordning bör genomföras för att anpassas till det nya uppdraget.


Svar på sex medborgarförslag

  • Öka antalet bostäder i centrala Eskilstuna

Kommunstyrelsen föreslås ge kommunledningskontoret i uppdrag att i samråd med stadsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, ta fram ett förslag som möjliggör bostäder och verksamhetsfastigheter på Vapensmeden 1. Ärendet ska även anses besvarat.
En medborgare har föreslagit att kommunen ska öka antalet bostäder i centrala Eskilstuna genom att flytta de gamla och tomma husen i kvarteret Vapensmeden 1 och istället bygga bostäder på platsen. Det handlar om ett kvarter i hörnet Nygatan/Bruksgatan.
Redan tidigare har flera rapporter tagits fram om platsen och möjligheten att skapa nya bostäder där. Det har dock aldrig lett fram till någon skarp åtgärd. Därför föreslår kommunledningskontoret att ärendet ses över på nytt och att ett förslag på hur nya bostäder ska kunna byggas på platsen tas fram. Detta bland annat eftersom det finns ett behov av nya bostäder i centrala Eskilstuna.

  • Skapa ett Mälarvästligt storstadsalternativ till Stockholmsregionen

Kommunfullmäktige föreslås anse att förslaget är besvarat.
En medborgare föreslår att Eskilstuna och Västerås skapar ett alternativ till Stockholmsregionen med supersnabba förbindelser. På så sätt kan det som medborgaren kallar för "tvillingstäderna Eskilstuna-Västerås" skapas med i dag sammanlagt 250 000 invånare. Den nya storstadsregionen skulle kunna utgöra ett attraktivt alternativ till Stockholmregionen och samtidigt hjälpa till att avlasta det i dag igenkorkade huvudstadsområdet.
I svaret från kommunen understryks att den här tanken redan finns med som en del i samarbetet kring det som kallas 4 Mälarstäder - ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Västerås Stad, Enköping och Strängsnäs kommuner. Just nu arbetar till exempel en grupp med representanter för de fyra kommunerna på ett förslag på innehållet i ett Mälardalspaket för infrastruktur.

  • Hjälp EU-migranter hem och ge dem pengar i sina hemländer

Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget
Eskilstunabon Jan Iivari har lämnat in ett förslag om att EU-migranter ska få hjälp av kommunen att ta sig tillbaka till sina hemländer. De ska också få ekonomiskt bistånd efter att de kommit hem.
I sitt svar från kommunledningskontoret står det att möjligheten för kommuner och landsting att genomföra insatser i ett annat EU-land är mycket begränsad. Dessutom finns inte laglig rätt för en kommun att avhysa EU-medborgare eller ge ekonomiskt bistånd i ett annat land.
Därför förslaget om att avslå medborgarförslaget.

  • Öppna Eskilstunaån för båttrafik

Kommunfullmäktiga föreslås avslå medborgarförslaget.
En person från Eskilstuna kommun har föreslagit att politikerna ska ta fram en arbetsplan och ett måldokument där man tittar på möjligheterna att både kortsiktigt och långsiktigt öppna upp Eskilstunaån för båttrafik. Detta för att göra Eskilstuna till en attraktiv turist- och sommarstad som går att besöka med båt.
Enligt förslaget bör detta kunna uppnås genom att höja tre broar över Eskilstunaån till samma höjd som bron över E 20. Det vill säga segelfri höjd om 3,5 meter. Dessutom återställa en tidigare öppningsbar bro i Torshälla.
I sitt svar till medborgaren skriver kommunledningskontoret att den här åtgärden i dagsläget är för kostsam och i nuläget inte går att budgetera för i en arbetsplan. Däremot kommer frågan om vattenvägarna längs Eskilstunaån att aktualiseras i den kommande översiktsplanen för Eskilstuna som har en tidshorisont fram till år 2030.
Det är anledningen till att förslaget bör avslås.

  • Folkomrösta om åkattraktioner på Parken Zoo

Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget.
Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen av Johan Mets. Han föreslår att en folkomröstning genomförs gällande att flytta vissa av Parken Zoos åkattraktioner till Stadsparken.
Men eftersom kommunledningskontoret anser att en folkomröstning är för dyr och i detta fall inte rör en större fråga med långsiktig betydelse, föreslås att medborgarförslaget får avslag.

  • Lös situationen med tältläger

Kommunstyrelsen föreslås anse medborgarförslaget besvarat.
En medborgare har föreslagit att kommunen snarast löser situationen med tältläger vid Kjulavägen i Eskilstuna. Detta eftersom lägret skapade oro i området och innebar en sanitär olägenhet. Sedan medborgarförslaget inkom har dock situationen förändrats. Tältlägret finns inte längre kvar och i slutet av oktober städade kommunen upp i området. Det är också därför som medborgarförslaget ska anses vara bevarat.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.