MENY
Eskilstuna kommun

2 maj 2017

25 och 26 april sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 2 maj.

Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades. Bland annat diskuterades delårsrapport 1, köp av vattenkraftstationer, antalet valkretsar, samverkansavtal, upphandling enligt LOV och två medborgarförslag.

Även ett antal andra ärenden diskuterades och här kan du hitta både föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats

Exempelbild

En ekonomi i balans

Eskilstuna kommuns delårsrapport för första kvartalet visar en ekonomi i balans. Helårsprognosen pekar på ett resultat nära budget. Prognosen för helåret visar ett resultat på 144 miljoner kronor vilket är nio miljoner kronor lägre än budgeterat. Intäkterna har ökat med 5,3 procent, men däremot har kostnaderna ökat med 7,2 procent.

En anledning till kostnadsutvecklingen är den kraftiga befolkningsökningen som påverkar stora delar av verksamheten. Eskilstuna växte med över 1 600 invånare under 2016 och den takten har fortsatt även under 2017. Under årets första två månader ökade befolkningsmängden med ytterligare 194 invånare.
Delårsrapporten behandlas i kommunstyrelsen den 2 maj och i kommunfullmäktige den 18 maj.


Klartecken för eventuellt köp av vattenkraftstationer

Kommunfullmäktige föreslås besluta att Eskilstuna Energi och Miljö AB får förvärva vattenkraftstationerna Tunafors, Faktoriet, Kvarnfallet och Nyby. Kraftstationerna ägdes tidigare av Energi och miljö, men överläts år 2006 till bolaget Strömfallet Tunafors AB.

Nu är dock vattenkraftstationerna återigen ute till försäljning och det finns en klausul som säger att kommunen och Energi och miljö har förköpsrätt.

Eftersom det finns argument för att kraftstationerna ska finnas i kommunkoncernens ägo – dammsäkerhet, rådighet till fundament och möjligheten att anlägga fria vandringsvägar – så menar kommunledningskontoret att Eskilstuna energi och Miljö AB bör ges rätt att köpa fastigheterna till ett affärsmässigt pris.


Prisjustering av länsbiljett och nytt sommarkort

Nu föreslås kommunfullmäktige säga ja till att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet höjer priset på periodbiljett 30-dagar län till 830 kronor för vuxna. För barn och ungdomar samt studenter upp till 26 år är priset satt till 550 kronor. Dessutom föreslås fullmäktige säga ja till att den nya produkten Sommarkort införs och att avgiften för den produkten ska ligga på 500 kronor. Kortet ska kunna användas av barn och ungdomar samt studenter upp till 26 år.


Upphandling av HVB-hem inom ramen för LOV

Lagen om valfrihet, LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren. Socialnämnden har haft ett uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för att upphandla hem för vård och boende för barn/ungdom/familj samt vuxna, enligt lagen om valfrihetssystem. Nu föreslås att kommunfullmäktige beslutar att godkänna socialnämndens beslutsunderlag för upphandling. Kommunfullmäktige föreslås också besluta att Socialnämnden ska ansvara för finansiering, löpande hantering, uppföljning och utveckling av valfrihetssystemet inom sitt verksamhetsområde.

Antalet valkretsar föreslås minska

Kommunfullmäktige har tidigare belslutat att minska antalet mandat från och med nästa val från 79 till 65. Nu finns det också ett förslag på att minska antalet valkretsar inför 2018 års val från fyra till två. Syftet med valkretsar är att få en geografisk spridning bland ledamöterna i fullmäktige, så att de representerar olika delar av kommunen. På samma sätt som riksdagen ska beså av ledamöter från olika delar av landet. En indelning i många valkretsar kan innebära att valresultatet i hela kommunen inte blir helt proportionellt, det vill säga att antalet mandat inte exakt speglar hur invånarna i kommunen har röstat.

Ändringar som gjorts i vallagen, och som gäller från och med 2018 års val, innebär en minskad risk för att detta ska uppstå. Ändringar i vallagen innebär också att kommunerna nu är friare än tidigare att välja om de ska vara indelade i valkretsar eller inte. Tidigare har detta varit hårdare styrt i lagstiftningen.

En valkrets får dock inte vara för liten, det vill säga att väldigt få mandat ska utses från valkretsen. Minskningen av antalet mandat i kommunfullmäktige innebär att ett par av de nuvarande valkretsarna riskerar att bli för små. Den utredning som valnämnden har gjort föreslår därför att Eskilstuna kommun framöver ska vara indelad i två valkretsar istället för nuvarande fyra. Detta tillämpas första gången i nästa val till kommunfullmäktige, den 9 september 2018. Nu föreslås att kommunfullmäktige fattar beslut om detta.


Samverkansöverenskommelser med Eskilstuna friidrott och AFC Eskilstuna

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 75 000 kronor avsätts under 2017 för en samverkansöverenskommelse mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna friidrott. Samtidigt föreslås en samverkansöverenskommelse med AFC Eskilstuna som innebär att fotbollsklubben får 150 000 kronor under 2017. För att de båda klubbarna ska få pengarna kräver kommunen en rad motprestationer för att stärka orten och varumärket Eskilstuna.


Svar på två medborgarförslag

  • I oktober 2016 lämnades ett medborgarförslag in om att kommunen bör ta fram en handlingsplan för att minska antalet självmord. Kommunledningskontoret instämmer i att det finns ett stort behov av att ta fram en handlingsplan för arbetet med suicid och suicidprevention. I dag finns det en Handlingsplan för olycksförberedande arbete om skydd mot olyckor, som bland annat behandlar frågan om suicidprevention. Dessutom håller en plan för folkhälsa på att tas fram. I och med detta föreslås att kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat.
  • I slutet av 2016 inkom ett medborgarförslag om att Eskilstuna kommun skulle börja uppmärksamma minnesdagen för förintelsens offer den 27 januari samt kristallnatten den 9 november. Kommunledningskontoret anser att Medborgarförslaget är värt att arbeta vidare på. Det finns även andra datum och händelser som uppmärksammas i Sverige, Europa och/eller världen över som Eskilstuna kommun borde ta del av. Kontoret anser att kommunstyrelsen bör initierar ett uppdrag att identifiera vilka datum som Eskilstuna kommun bör uppmärksamma, årligen eller vid jubileumsår, samt att utreda förutsättningarna för tillvägagångssätt och i vilken omfattning det skulle ske. I och med detta föreslås att kommunstyrelsen beslutar att medborgarförlaget ska anses vara besvarat.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.