MENY
Eskilstuna kommun

13 mars 2018

6 och 7 mars sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet 13 mars.

Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades. Bland annat diskuterades inriktningsbeslut för kongresshall och kulturhus, heltidsarbete som norm och utbyggnadsstrategi för Eskilstuna.

Även ett antal andra ärenden diskuterades och här hittar du föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats

Inriktningsbeslut om kongresshall och kulturhus

Sedan början av 2000-talet har frågan om en kongresshall i Eskilstuna varit på tapeten och ärendet har utretts i flera omgångar. Bland annat har utredningar kommit fram till att en kongresshall inte kan drivas affärsmässigt utan samlokalisering med annan verksamhet, som exempelvis ett kulturhus. I årsplan för 2018 preciserades att frågan skulle utredas i samverkan med näringslivet. För att ta nästa steg i arbetet krävs det att kommunfullmäktige tar ställning till fortsatt arbete via ett inriktningsbeslut. Nu föreslås bland annat att Kommunfullmäktige antar ett inriktningsbeslut för både kongresshall och kulturhus i Eskilstuna.

Heltidsarbete som norm inom Eskilstuna kommun

På nationell nivå finns avsiktsförklaringar om att kommunala arbetsgivare ska erbjuda sina anställda heltidsanställningar. Något som ska vara en norm. I juni 2017 tog Personalutskottet i Eskilstuna kommun beslutet att ambitionen att låta fler jobba mer ska gälla alla anställda. Och nu har en handlingsplan tagits fram om att införa heltidsarbete som norm inom Eskilstuna kommun. Kommunfullmäktige föreslås besluta att heltidsarbete införs som norm utifrån den handlingsplanen.

Uppdaterad utbyggnadsstrategi för Eskilstuna

Sedan tidigare har Eskilstuna en så kallad utbyggnadsstrategi. En strategi som nu uppdaterats. Översiktsplan 2030 pekar ut en lång rad områden som ska utredas för bebyggelse, såväl bostäder som industrimark. Utbyggnadsstrategin gör en prioritering av vilka områden som ska utredas och planeras i första hand. Nu föreslås att kommunstyrelsen antar utbyggnadsstrategin för Eskilstuna.
Ändringar gjorda jämfört med 2014 års utbyggnadsstrategi:

  • Det bedömda bostadsbyggnadsbehovet har ökat från 5 000 till 10 000 - 15 000 bostäder.
  • Kartor har tagits fram.
  • En första ansats har gjorts för att ta fram en strategi för utbyggnad för näringslivets behov.
  • Frågan om behovet av samhällsservice som följer av bostadsbyggande och befolkningstillväxt har pekats ut som ett utvecklingsområde i nästa utbyggnadsstrategi. Behovet av samhällsservice kommer även att hanteras i pågående revideringen av översiktsplanen.
  • Beskrivningen av den historiska bakgrunden har flyttats till tjänsteskrivelsen.
  • En språklig översyn.

Eskilstuna kommuns årsredovisning

Kommunens resultat uppgick till 305 miljoner kronor för 2017. Detta ska jämföras med budgeterat resultat på 152,8 miljoner. De viktigaste orsakerna till det stora överskottet är ökade skatteintäkter, 37 miljoner kronor över budget, ej använda engångsersättningar för bostadsbyggande, 40 miljoner kronor och minskade flyktingströmmar. Nu föreslås bland annat att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Eskilstuna kommuns årsredovisning för 2017.
Här hittar du årsredovisningen.

Jämställdhetsberedningens rapport för 2017

Under 2017 har beredningen fokuserat sitt arbete inom de tematiska områdena:

  • Fler jobb, fler i jobb
  • Jämställdhetsarbetet i kommunens bolag
  • Mäns våld mot kvinnor

Här kan du läsa hela rapporten.länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.