MENY
Eskilstuna kommun

12 april 2016

5-6 april sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 12 april. Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades.

Bland annat diskuterades kommunstyrelsens verksamhetsberättelse, nya avtal med Parken Zoo, utbyggnad av Skjulstahallarna, en detaljplan i Slagsta, pengar till Torshälla stads 700-årsjubileum och bidrag för romsk inkludering.

Även ett antal andra ärenden diskuterades och här kan du hitta både föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2015

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2015 föreslås bli godkänd. Vidare föreslås att begäran om överföring av projektmedel om 4,1 miljoner kronor till år 2016 godkänns samt att konsult och uppdrags överskott om två miljoner kronor används till utvecklingsfond.

Kommunledningskontoret och Konsult och uppdrag har sammanställt kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2015 – och nu föreslås att berättelsen godkänns av kommunstyrelsen.

Samtidigt föreslås att sammanlagt 4,1 miljoner kronor överförs till projekten Modern kommun samt Eskilstuna direkt under 2016.

Konsult och uppdrag, som är kommunens serviceförvaltning, fick et resultat under 2015 som landade på ett överskott om 9,4 miljoner kronor. Budgeterat överskott var 2,4 miljoner. Det stora överskottet berodde bland annat på besparingar och återhållsamhet. Nu föreslås att två miljoner kronor läggs i konsult och uppdrags utvecklingsfond för att kunna skapa nya tjänster och effektivisera verksamheten.


Nya avtal med Parken Zoo om Ecofriends och besökskort

Kommunstyrelsen föreslås godkänna avtalet om skol- och besökskort samt avtalet rörande konceptet Ecofriends.

Ecofriends är ett koncept som Parken Zoo arbetar med. Målet är att ge skolelever ökad kunskap om miljö och hållbarhet på ett nära och konkret sätt. Nu vill Eskilstuna kommun skriva nya avtal med Parken Zoo så elever i årskurs 2, 4 och 6 inom Eskilstuna kommuns geografiska område kan få ta del av Ecofriends. Avtalet gäller för perioden den 1 januari 2016 till och med den 30 juni 2017 – men kan förlängas. Enligt avtalet ska kommunen betala Parken Zoo 800 000 kronor (exklusive moms) per år för Parken Zoos åtaganden.

Samtidigt vill kommunen skriva nytt avtal med Parken Zoo om skolkort så att eleverna kan besöka Parken Zoo och ta del av exempelvis Ecofriends. Eskilstuna kommun vill också att avtalet omfattar besökskort för personer som bor på vissa särskilda boende för äldre och personer med funktionsnedsättning som finns inom Eskilstuna kommuns geografiska område. För detta betalar Eskilstuna kommun 2 000 000 kronor (exklusive moms) per år för Parken Zoos åtagaden.


Nytt avtal om och utbyggnad av Skjulstahallarna

Kommunfullmäktige föreslås besluta att kultur- och fritidsförvaltningen får teckna tilläggsavtal om Skjulstahallarna med Eskilstuna kommunfastigheter AB i 15 år samt att nämndens kostnadsökning för att täcka nya hyres- och driftkostnader anvisas i årsplan 2017.

Sedan hösten 2015 hyr kultur- och fritidsnämnden fastigheten Litografen 1 eller de så kallade Skjulstahallarna i Vilsta industriområde. Anledningen till det är att täcka behovet av idrotts- och motionsanläggningar.

Nu vill kultur- och fritid utöka uppdraget och utveckla hallarna långsiktigt för att möta de behov som finns från skolan, föreningslivet och allmänheten. Samtidigt ska Sporthallen rivas för att så småningom ge plats åt nya högskolelokaler.

Eftersom den nya arenan ännu inte är färdig, uppstår ett glapp då delar av föreningslivet måste hysas in i Skjulstahallarna.

För att klara detta föreslås en utbyggnad av Skjulstahallarna vilket bland annat innebär en bättre entré, publika toaletter, omklädningsrum samt mindre café/uppehållsrum. Dessutom ska den så kallade A-hallen förberedas för cirka 1 500 publikplatser, brandskydd med mera.

Nu föreslås kommunfullmäktige fatta beslut om att ge kultur- och fritidsnämnden rätt att teckna tilläggsavtal för Skjulstahallarna i 15 år, med start från och med september 2016. Konsekvensen av tänkta utbyggnaden blir naturligtvis en kostnadsökning per år avseende ny hyra och drift. Ökningen landar på 1,35 miljoner kronor och kommunfullmäktige föreslås besluta att summan behandlas i arbetet med årsplan 2017.


Upphävande av gamla riktlinjer för parkering

Kommunfullmäktige föreslås besluta att upphäva riktlinjer för parkering från år 2006.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18 januari 2016 att anta dokumentet "Parkeringstal för ett Eskilstuna i förändring" att gälla från och med 1 maj 2016. Dokumentet har antagits under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver "Riktlinjer för parkering i Eskilstuna kommun", som gällt sedan 2006. Eftersom Eskilstuna kommun inte kan ha två dokument som innehåller samma typ av riktlinjer föreslås nu kommunfullmäktige besluta att upphäva det äldre dokumentet.


Detaljplan för Slagsta 1:13

Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplan för Slagsta 1:13 med flera daterad den 8 januari 2016.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning av fastigheterna Nimbusen 1 och Nasaren 9 mot Fabriksgatan och därmed skapa utrymme för en byggnad för industri/handel på fastigheten Nasaren 9. Planen ger också möjlighet att bilda en ny fastighet för den befintliga biogasmacken som idag ligger på allmän platsmark.

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till detaljplanen.


Nej till dispens från naturreservatsföreskrifter

Kommunledningskontoret föreslår att tillstånd inte ska medges.

En markägare i Sundbyholm vill bygga fyra fastigheter på tomter belägna inom Sundbyholms naturvårdsreservat. Nya villor och en ny tillfartsväg till dessa anses inte vara förenligt med reservatets syfte – och därför föreslås kommunledningskontoret att tillstånd inte ska medges för uppförandet av fastigheterna.


Pengar till Torshälla stads 700-årsjubileum

Kommunstyrelsen föreslås anslå tre miljoner kronor för förberedelser och genomförande av Torshälla stads 700-årsjubileum.

År 2017 fyller Torshälla stad 700 år. En historisk händelse som ska firas och där ett brett programutbud kommer erbjudas på flera platser. Att en stor del av evenemang och kulturutbud ska vara gratis gör att fler invånare kan delta i firandet.

Jubileet innebär också att Torshälla och Eskilstuna hamnar i strålkastarljuset, något som bland annat ger möjlighet till samhällsekonomiska effekter.

Hela jubileet kommer naturligtvis att kosta pengar – och nu söker Torshälla stad anslag från kommunstyrelsen om sammanlagt tre miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslås anslå pengarna till förberedelser och genomförande av jubileet. Medlen föreslås avsättas inom ramen för kommunstyrelsens allmänna medel 2016 motsvarande en miljon kronor samt i samband med årsplan 2017 motsvarande två miljoner kronor.


Bidrag för romsk inkludering

Kommunstyrelsen föreslås ansöka om bidrag från Kulturdepartementet för att medverka i utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå.

Kulturdepartementet inbjuder landets kommuner att ansöka om bidrag för att från och med 2016 medverka i en utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå. Högst fem kommuner kommer att utses utifrån dem som ansökt. Kommunerna kommer få ekonomisk ersättning om 500 000 kronor per år under två år.

Pengarna ska användas för att bygga upp en struktur i den kommunala förvaltningen för att förbättra romers inkludering inom de områden som utpekas i strategin.

Nu föreslås kommunstyrelsen ansöka om bidraget för att bli en av de fem kommunerna.


Svar på fem medborgarförslag:

  • 23 juni 2015 inkom ett medborgarförslag om att införa en enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer. Enprocentregeln kom till 1937 för statliga byggnader och var ett led i den nationella kulturpolitiken. Staten avskaffade regeln 1948 då årliga anslag infördes i stället. Regeln spred sig på frivillig basis senare till landstingen och kommunerna. Tanken är att 1 % av budgeten för ett byggprojekt (ett projekt som ägs eller hyrs av en offentlig verksamhet) ska avsättas för bild- eller formkonst. Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget eftersom det redan i dag finns andra modeller för konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer.
  • Eskilstunabon Erik Hammarström har lämnat ett medborgarförslag om att personalen på servicekontoret i Värjan ska förses med små skyltar eller pins på sina kläder som indikerar vilket språk de kan prata. Syftet är att det ska bli lättare för nyanlända att kommunicera med personalen. I slutet av april startar Eskilstuna direkt i Värjan och tar över servicecenters receptionsdesk. Kommunledningskontoret anser att det är en bra idé att förse personalen med pins som visar vilka språk de talar och föreslår därför att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
  • Eskilstunabon Chen Shizhong har lämnat in ett medborgarförslag om att ge förslagsställaren möjlighet att debattera sitt medborgarförslag på ett förberedande möte inför kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret anser att det inte går att genomföra på grund av den struktur där ärenden behandlas och föreslår därför att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
  • 23 september 2015 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en väg som ansluter Malmköpingsvägen med Strängnäsvägen. Liknade förslag har tidigare undersökts men är inte längre aktuella eftersom de inte anses kunna lösa trafiksituationen. Kommunfullmäktige föreslås därför avslå medborgarförslaget.
  • Eskilstunabon Raija Törnqvist har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen anordnar en begravningsplats för sällskapsdjur inom Eskilstuna kommun. Enligt förslaget finns ett behov av en sådan begravningsplats. Kommunledningskontoret anser inte att det ligger inom det kommunala uppdraget att driva en begravningsplats för sällskapsdjur. Däremot ser kontoret positivt på att sälja mark till en intressent som vill ta ett långsiktigt ansvar för att driva en sådan begravningsplats. Eftersom det idag inte finns någon förfrågan från en sådan intressent föreslår kommunledningskontoret att medborgarförslaget avslås.


Flera yttranden om nya friskolor i Eskilstuna

Kommunfullmäktige föreslås avstyrka två ansökningar och tillstyrka sammanlagt tre former av utbildningar.

Kunskapscompaniets Gymnasium AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun från och med läsåret 2017/18. Ansökan gäller start av Naturbruksprogrammet med inriktning Trädgård. Något som kommunfullmäktige föreslås tillstryka. Samma företag vill också ha godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning i Eskilstuna kommun från och med läsåret 2017/18. Ansökan gäller start av Tågteknikprogrammet. Även här föreslås kommunfullmäktige tillstryka ansökan.

Föreningen Cultura har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående grundskola och fritidshem med start läsåret 2017/18. Ansökan avser grundskola i årskurserna 4 – 9 för 150 elever samt fritidshem för 50 elever i årskurserna 4 – 7 i fullt utbyggd verksamhet år 2021. Skolan ska heta Kulturskolan. Kommunfullmäktige föreslås dock avstyrka ansökan eftersom kommunledningskontoret anser att det saknas många viktiga aspekter i skolans ansökan.

Lärande i Sverige AB, Realgymnasiet, har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun från och med läsåret 2017/18. Ansökan gäller start av El- och energiprogrammet med inriktningen Dator- och kommunikationsteknik samt Fordons- och transportprogrammet med tillhörande inriktningar som ska erbjudas i form av lärlingsutbildning. Kommunfullmäktige föreslås avstryka ansökan om El- och energiprogrammet eftersom kommunledningskontoret anser att etableringen kan påverka andra skolor som bedriver utbildningen negativt. Däremot föreslås kommunfullmäktige tillstryka ansökan om att få utöka med Fordons- och transportprogrammet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.