MENY
Eskilstuna kommun

11 oktober 2016

27-28 september sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 11 oktober. Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades. Bland annat diskuterades återuppbyggnad av Sågarsvedets barnkoloni, förslag om att upplösa mark- och exploateringsutskottet samt slutgiltigt beslut om att ansöka om SM i friidrott 2018.

Även ett antal andra ärenden diskuterades och här kan du hitta både föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats

Ja till begäran om utökad budget

Kommunstyrelsen föreslås besluta att Barn- och utbildningsnämndens begäran om utökad budgetram för skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret beaktas i komplettering av årsplan 2017.

Barn- och utbildningsnämnden vill utöka ramen för anslag med 1.5 miljoner kronor 2016 och tre miljoner kronor 2017. Den utökade ramen skulle finansiera skolverksamhet för ungdomar som omfattas av kommunala aktivitetsansvaret. Därför har nämnden inkommit med en begäran om utökning av budgetramen.

Inför kommunstyrelsens sammanträde i september föreslog kommunledningskontoret att begäran skulle avslås, men ärendet återremitterades och nu har kommunledningskontoret ändrat sig. Inför kommunstyrelsens sammanträde i oktober är förslaget i stället att Barn- och utbildningsnämndens begäran om utökad budgetram beaktas i komplettering av årsplan 2017.


Återuppbyggnad av Sågarsvedets barnkoloni

Kommunstyrelsen föreslås besluta att Sågarsvedets barnkoloni ska återuppbyggas samt att Socialnämndens får 16 miljoner kronor för återuppbyggnaden.

I oktober 2015 brann gårdens huvudbyggnad ner. Nu finns planer på att bygga upp byggnaden igen och dessutom höja standarden på gården så den blir lättare att hyra ut och får bättre tillgänglighet.

Återuppbyggnaden beräknas kosta 10,9 miljoner kronor. Till det kommer en kostnad på 4,7 miljoner för standarhöjning och tillgänglighetsanpassning av byggnaden.

För att verksamheten ska kunna starta till sommaren 2017 behöver vissa markarbeten startas tidigt under hösten. Därför behöver beslut tas om återuppbyggnad innan det fattas beslut om den kompletterande årsplanen.


Förslag om att upplösa mark- och exploateringsutskott

Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott upphör samt att delegationsordningen ses över avseende ärenden kring mark och exploatering.

Utskottet har som uppdrag att behandla strategiska kommunala utvecklingsfrågor. Bland annat markköp, fastighetsinköp, etablering av handel och prioritering av markanvändning i strategiska lägen.

Under senare tid har utskottet inte haft några samanträden och därför föreslår kommunledningskontoret att det ska upphöra. Vid behov ska föredragningar och information i stället lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott. I samband med detta föreslås också att delegationsordningen ses över avseende ärenden om mark och exploatering.


Byggbolag får undersöka byggnation vid sjukhuset

Kommunstyrelsen föreslås godkänna förslag till avtal om principer för markanvisning för del av fastigheten Tunafors 1:1.

Eskilstuna kommun vill förtäta staden. Bland annat genom byggnation av nya bostäder i befintliga stadsdelar. Bolaget Maison Forte AB har visat intresse för att undersöka möjligheten till nybyggnation på fastigheten Tunafors 1:1 – en plats belägen mellan sjukhuset och Svealandsbanan.

Nu föreslås därför ett avtal om att låta byggbolaget genomföra undersökningen på platsen. Under avtalstiden ska kommunen bland annat utreda förutsättningarna avseende arkeologi, geotekniska förhållanden och markföroreningar.

Byggbolag får undersöka byggnation i Hällbybrunn

Kommunstyrelsen föreslås godkänna förslag till avtal om principer för markanvisning för del av fastigheterna Hällby 4:67, 18:1 och Torlunda 1:271.

Eskilstuna kommun vill förtäta staden. Bland annat genom byggnation av nya bostäder i befintliga stadsdelar. Bolaget Frense Larsson Byggnations AB har visat intresse för att undersöka möjligheten till nybyggnation på fastigheterna Hällby 4:67, 18:1 och Torlunda 1:271. Det handlar om ett område i Hällbybrunn i nära anslutning till vattentornet.

Nu föreslås därför ett avtal om att låta byggbolaget genomföra undersökningen på platsen. Under avtalstiden ska kommunen bland annat utreda förutsättningarna avseende arkeologi, geotekniska förhållanden och markföroreningar.


Beslut om ansökan om SM i friidrott 2018

Kommunstyrelsen föreslås besluta att Eskilstuna kommun ställer sig bakom ansökan till Svenska friidrottsförbundet om att få arrangera SM i friidrott 2018.

Eskilstuna Friidrottsförening, Råby-Rekarne Friidrottsförening samt Ärla IF har till kommunen aviserat intresse för att arrangera SM i friidrott 2018. Tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) och Destination Eskilstuna AB (DEAB) har förutsättningarna för att genomföra evenemanget undersökts. Detta har lett fram till att en ansökan redan skickats in, men med förbehållet att kommunstyrelsen kunde fatta beslut om detta i efterhand den 11 oktober 2016.

Ett förslag har tagits fram för Eskilstuna kommun och bland annat har Svenska Friidrottsförbundet besökt Eskilstuna och budget arbetats fram. För Eskilstuna kommuns del uppgår kostnaderna till 1,5 miljoner kronor för arrangemanget.

SM i friidrott 2018 genomförs över tre dagar. Evenemanget avser svenska mästerskapen i friidrott för seniorer på arena. Tävlingarna innehåller 36 individuella grenar och en mixad stafett.


Fyra medborgarförslag

1. Eskilstunabon Avat Bahrami har skickat in ett medborgarförslag om att skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer. Mot bakgrund att kommunen redan idag bedriver mötesplatser och att det finns möjlighet att redan idag påverka innehållet och dessutom genom arrangemangsbidrag skapa verksamhet efter önskemål föreslår kommunledningskontoret att medborgarförslaget ska anses besvarat.

2. Ett medborgarförslag om att ”förnya kommunens riktlinjer för serveringstider inom restaurang i centrum, slutet sällskap och utom tätort till samma riktlinje som ges inom bostadsområde”, har lämnats in av Jesper Ek. Det pågår en revidering av Eskilstuna kommuns riktlinjer för alkoholservering. Serveringstiderna prövas i samband med revideringen av riktlinjerna. Kommunledningskontoret bedömer att det tider som gäller idag, tillsammans med kommunen övriga insatser för att begränsa alkoholens skadeverkningar tillsammans blir en ansvarfull hållning i frågan och därför bör medborgarförslaget avslås.

3. Francois Abellan har lämnat in ett medborgarförslag om att varje jul sätt aupp en julkrubba på Fristadstorget. Kommunledningskontoret anser dock att en julkrubba är en religiös symbol och inte en kommunal fråga. En julkrubba i det offentliga rummet kan vara ett trevligt inslag, menar kommunledningskontoret, men något som bäst hanteras av en fristående organisation. Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.

4. I ett medborgarförslag föreslås Kai E V Hagfors att kommunen iordningställer en hård yta på gräsmattan vid Djurgården. Detta för att underlätta landningar för ambulanshelikoptrar och göra det enklare för ambulansfordon att komma fram. Eskilstuna kommun har dock inte fått några indikationer från landstinget om behov av en sådan yta. Om ett sådant behov finns menar kommunledningskontoret att en dialog mellan kommunen och landstinget först måste hållas. Kommunen har dock ett intresse i att funktionen kan säkras och är därför behjälplig i den mån som krävs om frågan kommer tillbaka från landstinget. I och med detta anser kommunledningskontoret att förslaget ska anses vara besvarat.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.