MENY
Eskilstuna kommun

11 april 2017

4 och 5 april sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 11 april.

Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades. Bland annat diskuterades årsredovisningen för 2016, Jämställdhetsberedningens rapport, stöd för bredbandsutbyggnad, förändrad ansvarsfördelning mellan Torshälla stads nämnd och facknämnder, ny modell för ersättning efter utbyggnad av äldreomsorgen och två medborgarförslag.

Även ett antal andra ärenden diskuterades och här kan du hitta både föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Exempelbild

Omslagsbild från årsredovisningen.

Förslag på årsredovisning för 2016

Nu finns ett förslag på Eskilstuna kommuns årsredovisning för 2016. 11 april ska kommunstyrelsen fatta beslut om förslaget. 27 april är det kommunfullmäktiges tur att säga sitt. Den föreslagna årsredovisningen ger en inblick i kommunens verksamhet, dess resultat och om uppsatta mål har uppfyllts. Enligt årsredovisningen har kommunen i de flesta fall uppfyllt eller är nära att uppfylla målen.

2016 präglades av en kraftig befolkningstillväxt. Eskilstuna växte med 1 619 invånare. Förskolan och skolan tog emot många nya barn och elever samtidigt som behovet av vård och omsorg ökade. Det gavs startbesked för 480 nya bostäder, arbetslösheten sjönk, framförallt bland ungdomar, och antalet hushåll med försörjningsstöd minskade. Nya Munktellbadet invigdes och nya Stiga Sports Arena växte fram. Invånarnas förtroende för kommunens verksamheter ökade för andra året i rad och företagen var nöjda med kommunens service. 2016 års resultat uppgår till 265 miljoner kronor för kommunen och 94 miljoner kronor för bolagskoncernen.

Förändrad budget och reglementen

I och med samorganiseringen av Torshälla stads förvaltning och övriga förvaltningar behöver budgetar och reglementen förändras för att passa den nya organisationen. Kommunstyrelsen sammanträder 11 april och ska då föreslå att kommunfullmäktige fattar beslut om förändrad ansvarsfördelning mellan Torshälla stads nämnd och facknämnder.

Ny modell för ersättning efter utbyggnad av äldreomsorgen

De närmaste åren förväntas utbyggnaden av vård- och omsorgsboenden öka kraftigt. Det betyder ekonomiska utmaningar för de kommunala nämnder som berörs. I dag finns en modell för ekonomisk kompensation till nämnderna, men den kan inte hantera alla kommande ekonomiska utmaningar för äldreomsorgen. Nu har därför en förändrad modell tagits fram och kommunstyrelsen föreslås besluta att den antas.

Rapport som driver på jämställdhetsarbetet

Jämställdhetsberedningen lämnar årligen över en rapport till kommunstyrelsen med förslag på utvecklingsområden för Eskilstuna kommuns jämställdhetsarbete. Att arbetet ger resultat har bland annat visat sig genom att Eskilstuna kommun nyligen fick Svenska jämställdhetspriset. – Ett jämställdhetspris förpliktigar så vi vässar arbetet ytterligare. I dag levererar vi flera skarpa förslag för ett mer jämställt Eskilstuna. Ökad jämställdhet är lösningen på flera av kommunens stora utmaningar, säger Lisa Friberg (S), jämställdhetsberedningens ordförande.

I årets rapport till kommunstyrelsen finns många olika förslag och idéer. De är kopplade till de tre fokusområdena Jämställd arbetsgivare, Hur vi bygger den jämställda staden och Mäns våld mot kvinnor.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att Jämställdhetsberedningens förslag och idéer tas med som underlag till årsplan 2018, kompletterande årsplan 2018, nämnders och bolagsstyrelsers verksamhetsplaner och övrigt utvecklingsarbete i kommunkoncernen.

Nu fördelas stöd för bredbandsutbyggnad.

Stöd för bredbandsutbyggnad

Eskilstuna kommun har fattat beslut om att tre miljoner kronor ska avsättas för bredbandsutbyggnad under 2017. Efter att ansökningar inkommit föreslås att kommunstyrelsen beviljar Bondeka samfällighetsförening stöd till bredbandsutbyggnad i Eskilstuna kommun. Samfällighetsföreningen föreslås tilldelas 223 160 kronor inklusive moms. Däremot föreslås att två andra ansökningar får avslag. Motiveringen till det är pågående marknadskampanjer av andra nätaktörer vilket omöjliggör tilldelning av stöd av konkurrenshänseende.

Medborgarförslag om svenska språket

I oktober 2016 lämnades ett medborgarförslag in som i korthet går ut på att endast det svenska språket ska få användas inom Eskilstuna kommuns verksamheter. Förslagställaren menar att de som bara talar svenska blir utfrysta på arbetsplatser och att de som talar andra språk inte lär sig svenska i tillräcklig utsträckning. Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget bland annat med motiveringen att den föreslagna åtgärden inte är förenligt med svensk lagstiftning. Kommunen har ingen rättslig möjlighet att förbjuda att andra språk talas.

Medborgarförslag om att avvisa tältare från camping

I september 2016 inkom ett medborgarförslag om att avvisa tältare från det som förslagsställaren kallar Ekeby camping 2. Förslagsställaren menar att kommunen måste agera mot oseriösa arrangörer som driver campingen för att förhindra olovliga bosättningar. Kommunstyrelsen föreslås avslå medborgarförslaget av flera anledningar. För det första finns inte tältlägret kvar och för det andra känner varken polisen eller kommunen till att någon oseriös aktör drivit campingen. Det handlade i stället om hemlösa som själva upprättat ett provisoriskt tältläger bestående av tält och gamla husbilar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.