MENY
Eskilstuna kommun

10 maj 2016

26-27 april sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 10 maj. Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades. Bland annat diskuterades ett nytt parkeringsgarage i Munktellstaden, nya arbetsmarknadsinsatser, ny detaljplan i Borsökna, försäljning av mark i Eskilstuna logistikpark, och dispens för att delvis bygga i ett naturreservat.

Även ett antal andra ärenden diskuterades och här kan du hitta både föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats

Nya arbetsmarknadsinsatser

Kommunstyrelsen föreslås godkänna förslaget samt avsätta medel till satsningen.

Eskilstuna kommun vill fortsätta sina satsningar på att få fler i jobb. Nu har nya förslag tagits fram för att minska försörjningsstödskostnaderna och öka möjligheterna för fler att komma ut i arbetslivet och bli självförsörjande. Kostnaderna för förslagen uppgår totalt till 33,01 miljoner kronor, varav 12,49 miljoner kronor 2016 och 20,52 miljoner kronor 2017.

 • Utökning av antal Trainee-anställningar. Den befintliga verksamheten föreslås utökas med 50 ytterligare anställningar/år från dagens 150. Målsättningen är att 50 procent av de som genomgått arbetsmarknadsinsatser ska vara självförsörjande sex månader efter avslutad insats och att alla långsiktigt har ett eget jobb.
 • Stadslag i ytterområden. De redan befintliga stadslagen på AMA (resursenheten för Aktivitet, Motivation och Arbete) föreslås utökas med tre nya stadslag förlagda till Eskilstunas ytterområden. Ungdomar från områdena kommer anställas, och syftet är både att verka för ökad trygghet i områden där tecken på social oro visats sig, samt ge möjlighet till deltagande ungdomar att komma närmre arbetsmarknaden.
 • Resursinsats genom Arbetsspecialist/IPS. Insatsen riktar sig till personer med försörjningsstöd som är i behov av en coach för att komma ut i arbete. Insatsen sker under en avgränsad tid som anpassas utifrån deltagarens behov av stöd både när det gäller hur ofta och under hur lång tid som stödet kommer ges.
 • New bright future. Integrationsprojekt för högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer. Plattformen ska utifrån näringslivets behov matcha rätt kompetens för att motverka tillväxthinder och ge nyanlända en introduktion till arbetslivet och ett bredare kontaktnät. Målet är att företag ska få tillgång till relevant kompetens och fler människor kommer i arbete.

Kommunledningskontorets organisation

Kommunstyrelsen föreslås besluta i enlighet med kommundirektörens förslag till ny organisering av kommunledningskontoret.

Efter många år av god kommunal ekonomi så väntar en kärvare tid. Det innebär behov av ökad effektivitet, än mer fokus och ökad förmåga att prioritera. Frågorna måste omvärderas och ses med nya ögon. Det är också bakgrunden till behovet göra organisatoriska förändringar på kommunledningskontoret och arbetet med ledning och styrning. Det skriver kommundirektör Pär Eriksson i en sammanfattning kring uppdraget om en översyn av kommunledningskontorets organisation.

Kommunledningskontoret föreslås fortsätta vara indelat i sju avdelningar. Avdelningarna kommer dock få delvis förändrade ansvar:

 • Näringsliv får ett större ansvar för integration i arbetslivet.
 • Kommunikation och delaktighet blir ansvarig för strategiska frågor som rör delaktighet och medborgarinflytande.
 • Ledningsstaben blir ansvarig för kris, beredskaps- och säkerhetsfrågor.
 • Miljö- och samhällsbyggnad ansvarar för att bistå kommunstyrelsens i ägarfrågor avseende de kommunala bolagen.
 • Välfärd blir ansvarig för frågor som rör regionbildning och utvecklingen av samarbetet med högskolan.
 • Förändringar av titlar kopplat till förändrade uppdrag.

Revidering av klimatplan för Eskilstuna kommun

Kommunstyrelsen föreslås anta reviderade mål i klimatplan för Eskilstuna kommun. Kommunstyrelsen föreslås också ta fram ägardirektiv för bolagen samt planera in de mest kostnadseffektiva åtgärderna i syfte att nå klimatplanens mål och genomföra åtgärderna.

I Klimatplanen finns kommunens mål och åtgärder för vad man kan och vill åstadkomma i klimatfrågan på kort (2020) och lång sikt (visionen för 2050). Det gäller för kommunen som geografiskt område och inom kommunkoncernen. Nu föreslås en revidering av planens mål för att planen ska vara utmanande och motiverande för klimatarbetet samt att målen blir möjliga att nå inom uppsatta tidsramar. Målen gäller allt från inköp av ekologiska livsmedel till produktion av solel.

Detaljplan möjliggör för fler bostäder i Borsökna

Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplanen för Mesta 6:40 m.fl.

Det kan snart bli möjligt att bygga fler bostäder i form av friliggande villabebyggelse, parhus, radhus eller kedjehus i Borsökna. Kommunfullmäktige föreslås säga ja till en ny detaljplan för ett område som i väster avgränsas av Borsöknavägen och angränsande villabebyggelse, i norr av Borsöknabäcken och skog, i öster av angränsande skogsfastighet och i söder av Faskungevägen och angränsande villabebyggelse.

Planen ska ge flexibla byggrätter med möjlighet till en variation av byggnadstyper. Detaljplanen ska även omfatta fem befintliga parhus som byggts utan stöd av detaljplan, samt möjliggöra för parkering till Borsöknabadet.

Den planerade bebyggelsen kan ses som en utveckling av redan befintlig bebyggelsen i ett sammanhängande område med enfamiljshus. Det innebär en förtätning av bostäder i ett redan befintligt bostadsområde.

Försäljning av mark till logistikbolag

Kommunfullmäktige föreslås godkänna köpeavtal avseende del av Aspestahult 1:1 och Kjula-Åstorp 2:1 samt optionsavtal på omkringliggande mark.

Danska logistikbolaget Frode Laursen Helsingborg AB vill köpa mark inom Eskilstuna logistikpark. Anledningen är att bolaget vill uppföra ett lager och en terminalbyggnad. I ett första steg förvärvar bolaget 40 000 kvadratmeter för att bygga en anläggning på runt 20 000 kvadratmeter. På sikt vill bolaget att förvärva ytterligare 125 000 kvadratmeter och uppföra en anläggning på cirka 70 000 kvadratmeter, om satsningen inom logistikparken faller väl ut.

Etableringen i logistikparken kan skapa runt 200 nya arbetstillfällen när anläggningen är fullt utbyggd. Till en början ger anläggningen omkring 50 nya jobb.

Dispens för att bygga i naturreservat

Kommunstyrelsen föreslås medge dispens.

Ansökan gäller en fastighet där den nya tilltänkta tomten till en mindre del kommer hamna inom gränsen för Sundbyholms naturreservat. Bedömningen är att tillstånd för avstyckning av enbostadstomten i det här fallet inte motverkar naturreservatets syfte, att långsiktigt skydda landskapsbild, natur- och kulturvärden.

Nytt parkeringshus kan byggas i Munktellstaden

Kommunfullmäktige föreslås bland annat ge Eskilstuna kommunfastigheter AB i uppdrag att projektera, bygga och äga ett nytt parkeringshus på Nötknäpparen 22. Dessutom ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att hyra parkeringshuset och ansvara för driften.

Trafikförutsättningarna i Munktellstaden baseras på att en stor andel besökare ska ta sig dit med hållbara färdmedel. När kommunfullmäktige beslutade om att bygga den nya arenan beslutades också att tillgången på parkeringsplatser för bilar måste tillgodoses. Kommunen har därför granskat tillgången på parkeringsplatser mer noggrant och kommit fram till att fler platser behövs, på grund av flera olika faktorer.

En rapport har tagits fram där sex olika platser pekas ut som möjliga att anlägga fler p-platser på. Efter att flera slutsatser sammanvägts föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen ger Eskilstuna kommunfastigheter AB i uppdrag att projektera, ansvara för uppförande och äga nytt parkeringshus enligt alternativ 2 i rapporten, det vill säga på Nötknäpparen 22.

Aktieöverlåtelse kan ge nya bostäder i Torshälla

Kommunfullmäktige föreslås godkänna ett aktieöverlåtelseavtal avseende Gjutaren i Torshälla AB.

Sedan 2013 äger Eskilstuna kommun en industrifastighet på Storgatan 12 i centrala Torshälla. Nu vill Klara Fastigheter AB köpa fastigheten med ambitionen att göra om den till bostäder och/eller verksamhetslokaler för att sedan långsiktigt äga och förvalta fastigheten. Kommunfullmäktige föreslås därför godkänna en aktieöverlåtelse i firman Gjutaren i Torshälla AB till Klara Fastigheter AB för en köpeskilling om fyra miljoner kronor.

Svar på två medborgarförslag

 • Eskilstunabon Jacob Hansson har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen borde arrangera guidade turer till områden i Eskilstuna som är under utveckling. Exempelvis Munktellstaden, Norr, Väster eller Tunafors fabriker. Turerna bör, enligt förslaget, ha äldre som målgrupp. Den gruppen invånare har svårare att röra sig i staden och turerna skulle underlätta för äldre att hänga med i stadens utveckling, menar förslagställaren. Förslaget har nu utretts och i ett svar från kommunledningskontoret står det att privata aktörer, så som exempelvis föreningar, redan i dag till viss del arrangerar turer med den här typen av fokus. Kommunen kan dock komplettera privata initiativ med guidade bussturer under olika typer av evenemang – och därför ska sådant i fortsättningen alltid övervägas då kommunen planerar olika aktiviteter. Kommunen kommer i så fall ha alla eskilstunabor som målgrupp.
 • Eskilstunabon Francois Abellan har lämnat in ett medborgarförslag om att sätta upp tillfälliga dusch- och tvättrum för EU-migranter och andra fattiga utan hem. Detta för att de personerna ska kunna sköta den personliga hygienen. I ett svar till förslaget skriver kommunledningskontoret att kommunen sedan hösten 2015 har ett avtal med föreningen Härbärget i Eskilstuna som ska driva stadsmissionsverksamhet och möta de behov som hemlösa har. Redan i dag finns alltså möjlighet att duscha och tvätta kläder i föreningens lokaler.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.