MENY
Eskilstuna kommun

Folkhälsan i Eskilstuna både bättre och sämre än rikssnittet

Rapporten Öppna Jämförelser Folkhälsa som Sveriges Kommuner och Landsting publicerade den 15 december 2014 visar att hälsoutvecklingen hos eskilstunaborna generellt följer den nationella och regionala utvecklingen. Det finns också förbättringar och försämringar. Det är andra gången som jämförelsen görs, den förra är från 2009.

Medellivslängden har ökat och färre drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Samtidigt finns det stora variationer nationellt och regionalt och hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper ökar. Ökningen av medellivslängden har inte heller varit lika stor för alla grupper. Kvinnor med endast förgymnasial utbildning har haft den sämsta utvecklingen.  Dessa skillnader finns även i Eskilstuna.

Andelen unga med nedsatt psykiskt välbefinnande ligger kvar på en hög nivå, och kvinnor drabbas oftare än män. Förekomsten av fetma ökar medan den fysiska aktiviteten ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Vid en första översiktlig analys av Eskilstunas resultat är det ungefär hälften av 41 indikatorer som visar en positiv utveckling jämfört med förra mätperioden. Nedan finns några exempel på positiva resultat samt utmaningar utifrån de tre områdena hälsan i befolkningen, livsvillkor och levnadsförhållanden samt levnadsvanor. I diagrammet är indikatorerna könsuppdelade.

Hälsan i befolkningen

Bättre än förra mätperioden och bättre än riksvärdet:
• regelbunden behandling med vissa sömnmedel och lugnande medel
• fallskador bland äldre

Bättre än förra mätperioden men fortfarande sämre än riksvärdet
medellivslängd
• självskattat allmänt hälsotillstånd

Sämre än förra mätperioden och sämre än riksvärdet:
• fetma
• tandhälsa

Livsvillkor och levnadsförhållanden

Bättre än förra mätperioden och bättre än riksvärdet:
• vuxna (18 år och äldre) med långvarigt ekonomiskt bistånd

Bättre än förra mätperioden men fortfarande sämre än riksvärdet:
• behörighet till gymnasiet
• avstått från att gå ut ensam
• avsaknad av tillit till andra
• valdeltagande

Sämre än förra mätperioden men bättre än riksvärdet:
• slutförda gymnasiestudier

Sämre än förra mätperioden och sämre än riksvärdet:
• långtidsarbetslöshet

Levnadsvanor

Bättre än förra mätperioden och bättre än, eller lika med riksvärdet:
• riskkonsumtion alkohol

Bättre än förra mätperioden men fortfarande sämre än riksvärdet:
• regelbunden fysisk aktivitet
• daglig rökning
• rök- och snusvanor hos blivande mammor
• oskyddat sex - antal tonårsaborter

Sämre än förra mätperioden och sämre än riksvärdet:
• deltagande i sammankomster anordnade av idrottsföreningar
• konsumtion av frukt och grönt

Här finns hela rapporten Öppna jämförelser

Rapporten och tillhörande indikatorstabeller kan laddas ner från SKL’s webbplats www.skl.selänk till annan webbplats Där finns också en verktygslåda med stöd och hjälp för analysen. I kommun- och landstingsdatabasen ( www.kolada.selänk till annan webbplats ) kan man själv välja ut vilka indikatorer och vilka kommuner/landsting man vill jämföra med.

Om Öppna jämförelser folkhälsa 2014

Sveriges Kommuner och landsting SKL redovisar i år Öppna Jämförelser Folkhälsa för andra gången, första tillfället var år 2009. Rapporten innehåller 41 indikatorer med områden som hälsan i befolkningen, livsvillkor och levnadsförhållanden samt levandsvanor. Till viss del är det samma indikatorer som publicerades år 2009, i viss mån har indikatorer tagits bort, tillkommit eller bytts ut.

Indikatorerna är i sig inte unika utan kommer från befintliga myndighetsregister eller etablerade nationella befolkningsundersökningar. Det är själva sammanställningen av en stor mängd uppgifter från olika källor som utmärker Öppna jämförelser Folkhälsa.
Öppna Jämförelser Folkhälsa har fokus på skillnader mellan landsting och kommuner i relation till riket men även på utvecklingen över tid regionalt och lokalt. Materialet kan även analyseras utifrån olika bakgrundsfaktorer, exempelvis befolkningens utbildningsnivå.

Årets rapport visar att svenskarna lever allt längre och färre drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Samtidigt är variationerna stora i landet och hälsoskillander mellan olika socioekonomiska grupper ökar både nationellt och regionalt. Lång utbildning innebär ofta bättre hälsa. Sämst har utvecklingen varit för personer utan gymnasieutbildning. För kvinnor utan gymnasieutbildning är hälsoutvecklingen generellt sett sämre.

Jämfört med år 2009 har långtidsarbetslösheten ökat i nästan alla kommuner men variationerna är stora inom landet. Regionala skillnader syns även när det gäller andelen elever som uppnår behörighet till gymnasieskolan och som slutför sina gymnasiestudier inom fyra år.
Andelen unga med nedsatt psykiskt välbefinnande ligger kvar på en hög nivå, och kvinnor drabbas oftare än män. Förekomsten av fetma ökar i de flesta landsting medan den fysiska aktiviteten ligger kvar på samma nivå som tidigare.
En god folkhälsa kräver ett långsiktigt och enträget arbete. De förbättringar som nu syns i rapporten har skett mycket tack vare goda samarbeten, men det går att göra mer, enligt Socialstyrelsen.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Anna-Maarit Tirkkonen
Folkhälsostrateg