Unesco LUCS i Eskilstuna

Kommunerna Eskilstuna, Botkyrka, och Malmö bildade tillsammans Unesco LUCS år 2014. Unesco är FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation och LUCS arbetar med delar av Unescos uppdrag på lokal nivå.

Verksamheten ska bidra till ny kunskap och främja erfarenhetsutbyte medlemmarna emellan. Tillsammans utvecklar medlemmarna samhällen som präglas av en etniskt och religiöst blandad befolkning. Det främsta verktyget är arbete med så kallade kunskapspiloter.

Kunskapspiloter i Eskilstuna

Målsättningen med varje kunskapspilot är att inspirera och utveckla metoder som har hållbarhet som ledord. Kunskapspiloterna är mötesplatser för utbyten av goda erfarenheter till andra kommuner och till Unescos internationella arbete med att hantera sociala förändringar.

Om Unesco LUCS

Unesco LUCS bildades år 2014 av kommunerna Botkyrka, Eskilstuna och Malmö. Borlänge kommun blev medlem med plats i den första styrelsen tillsammans med Rädda Barnen och Svenska Unescorådet. Under 2015 tillkom representanter för forskning och civilsamhälle i styrelsen.

Unesco LUCS drivs som en förening där kommuner, lärosäten, bostadsbolag och andra organisationer inom det civila samhället kan vara medlemmar. Föreningens syfte är att åstadkomma en socialt hållbar utveckling i etniskt blandade områden genom att i allians mellan forskning, förvaltning och föreningsliv arbeta med frågor om platsidentitet, social gemenskap, lika rättigheter oavsett bakgrund och härkomst. Detta gör man bland annat genom att stärka en interreligiös och interkulturell dialog.

Arbetet inom Unesco LUCS handlar om att vässa arbetet med mänskliga rättigheter och synliggöra diskriminerande strukturer för att kunna åtgärda dessa. Ett led i arbetet med att skapa långsiktigt hållbar utveckling är att mobilisera gemensamma resurser och kunskaper för att tillsammans bygga jämlikhet och sammanhållning över etniska och religiösa gränser.

Uppdaterad: 23 september 2021