Nationella och internationella samarbeten

Eskilstuna kommun arbetar aktivt med internationella frågor, både inom Europa och med världen i övrigt.

Kommunen har idag 14 vänorter som är spridda över en stor del av världen.

Vi är dessutom aktiv medlem i två europeiska nätverk.

  • Eurotowns är ett nätverk för mellanstora europeiska städer.
  • ENSA (European Network for Social Authorities) är ett nätverk för kommuner och regioner som ansvarar för sociala frågor.

Vi deltar på olika sätt i EU-projekt inom olika områden.

Internationell inriktning

Många svenska kommuner och regioner har fastställt en inter­natio­nell inriktning som belyser hur det internationella arbetet ska utföras och vilka prioriteringar som ska gälla.

I Eskilstunas internationella inriktning fastställs att det internationella arbetet är viktigt för utvecklingen och för att svara upp och möta den ökade internationali­seringen i samhället. I Eskilstuna ska inter­natio­nellt samarbete uppmuntras för att bland annat stärka freden, säker­heten och miljöarbetet, inte minst i Östersjöområdet.

Möjligheten att ansöka om externa medel, till exempel EU-bidrag, ska prövas. Vänortssamarbetet ska utvecklas mot ökat näringslivs- och projektsamarbete och nätverkssam­arbete ska uppmuntras.

Maria Tell

Kommunstrateg

Telefon:

Uppdaterad: 23 september 2021