Internationella samarbeten

Eskilstuna kommun arbetar med internationella frågor, både inom Europa och med världen i övrigt.

Eskilstuna kommun arbetar med internationella frågor, både inom Europa och med världen i övrigt.

Kommunen har idag 14 vänorter som är spridda över en stor del av världen. Eurotowns är ett nätverk för mellanstora europeiska städer där Eskilstuna kommun är medlem. Vi deltar på olika sätt i EU-projekt inom olika områden. I Eskilstunas skolor pågår fler olika typer av samarbeten.

Internationell inriktning

Många svenska kommuner och regioner har fastställt en inter­natio­nell inriktning som belyser hur det internationella arbetet ska utföras och vilka prioriteringar som ska gälla.

I Eskilstunas internationella inriktning fastställs att det internationella arbetet är viktigt för utvecklingen och för att svara upp och möta den ökade internationali­seringen i samhället. I Eskilstuna ska inter­natio­nellt samarbete uppmuntras för att bland annat stärka freden, säker­heten och miljöarbetet, inte minst i Östersjöområdet.

Möjligheten att ansöka om externa medel, till exempel EU-bidrag, ska prövas. Vänortssamarbetet ska utvecklas mot ökat näringslivs- och projektsamarbete och nätverkssam­arbete ska uppmuntras.

Kontaktperson övergripande frågor

Maria Tell

Kommunstrateg

Telefon:

Kontaktperson vänorter

Helena Wernqvist

Koordinator kommunfullmäktige/kommunstyrelsen

Telefon:

Uppdaterad: 4 mars 2024