Fyra Mälarstäder

Fyra Mälarstäder är ett samarbete mellan kommunerna Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Tillsammans är vi en framgångsrik, Mälarnära och attraktiv aktör i en expansiv tillväxt­region med drygt 350 000 invånare och 16­ 000 företag.

Mälardalskartan visar ledig näringslivsmark

Mälardalskartan har vi samlat information om ledig närings­livs­mark och detaljplaner för Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås.

Samarbetet inom Fyra Mälarstäder utgår från en gemensam avsiktsförklaring med tio samhällsviktiga områden Pdf, 106 kB..

 1. Vi tar hand om vår gemensamma resurs Mälaren.
 2. Vi utvecklar en gemensam arbetsmarknad med god kompetens­för­sörjning och mångfald.
 3. Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infra­struktur runt Mälaren.
 4. Vi utvecklar en väl fungerande kollektivtrafik som gynnar arbets­pendling.
 5. Vi erbjuder attraktiva och trygga boendemiljöer, variationsrik rekrea­tion och ett rikt kulturliv.
 6. Vi går i täten för en hållbar tillväxt med ett starkt näringsliv, under­lättar för företagsetableringar och investeringar.
 7. Vi utvecklar besöksnäringen.
 8. Vi verkar aktivt för att minska klimatpåverkan och för att effektivisera energianvändningen.
 9. Vi stärker gemensamt förmågan till en god integration inom alla samhällssektorer.
 10. Vi ska inom ramen för nya regionbildningar fortsätta att utveckla samverkan inom Fyra Mälarstäder i frågorna i avsiktsförklaringen.

Gemensam utvecklingsplan

Med utgångspunkt från avsiktsförklaringen har en gemensam utveck­lings­plan tagits fram, som visar vilken inriktning samarbetet ska ha fram till år 2050. Syftet med planen är att bidra till att utveckla kommunernas attrak­tions­kraft och tillväxt. Utvecklingsplanen antogs under våren 2020.

Samarbetsområden

Fyra Mälarstäder startades 2011 och vi samarbetar idag kring många gemen­samma utmaningar. Här är några exempel på vad vi samarbetar kring:

Besöksnäring

I Mälardalen finns en rik och spännande historia med allt från vikingar och kunga­ätter till dagens levande kulturliv. Vi samverkar och för­bättrar för att ge invå­narna förut­sätt­ningar för en rik och minnes­värd upplevelse. Bland annat ser vi till att våra turist­mål är till­gäng­liga för alla. Det ska vara lätt att besöka vårt fantastiska landskap genom vattenleder, gästhamnar, cykel- och vandringsleder.

Bostäder och samhällsfastigheter

En av Sveriges mest expansiva regioner kräver också en expansiv bostads­politik. Därför arbetar vi intensivt bland annat med att öka tillgängligheten till hyresrätter för invånarna i och utanför regionen. Dessutom arbetar vi med konceptbyggnader för vård- och omsorgsboende och förskolor.

Infrastruktur och logistik

Med hjälp av en stabil och pålitlig infrastruktur kan vi skapa en fysisk och mental närhet mellan människor. Det ger ett större utbud av upplevelser, utbildning och samhällsservice, och på så vis ökad livskvalitet. En konkurrenskraftig infrastruktur kan också generera nya arbetstillfällen, fler företag och bättre tillgång till utbildning, vilket bidrar till tillväxt.

Tillsammans skapar Fyra Mälarstäder en gemensam logistiknod. För att nå dit satsar vi på förbättrade kollektivtrafikförbindelser mellan våra städer, via vatten, vägar och järnvägar.

Gemensamt klimatlöfte

Fyra Mälarstäder verkar aktivt för att minska klimatpåverkan och effektivisera energianvändningen. Det gör vi genom att:

 • Stödja innovativa lösningar och hållbar infrastruktur för att underlätta och möjliggöra fossilfria transporter inom Fyra Mälarstäders område.
 • Gemensamt arbeta för att ställa om våra egna fordon och inköpta transporter till fossilfria.
 • Minska mängden matsvinn för alla offentligt serverade måltider i Fyra Mälarstäder.
 • Minska klimatpåverkan från livsmedel vi köper in.

Näringsliv och arbetsmarknad

Tillsammans kan vi stärka och öka kompetensförsörjningen i Fyra Mälarstäder. Därför satsar vi på att öka antalet utbildningsplatser inom områdena teknik, bygg, IT och vård och omsorg, där det finns ett upp­dämt behov av kompetent personal. Vi lägger också stor vikt på att attrahera människor och näringsliv som tillsammans kan bidra till Mälarregionens utveckling. Allt utifrån ett integrations- och mång­falds­perspektiv.

Susanne Carlsson

HR-direktör

Telefon:

Uppdaterad: 27 november 2023