Nationella minoriteter

I Eskilstuna ska de nationella minoriteterna synas, höras och ha inflytande över de frågor som berör dem. Eskilstuna kommun ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla den egna kulturen och det egna språket.

I Eskilstuna bor personer som tillhör någon av de nationella minoriteterna, det vill säga judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Deras erkända minoritetsspråk är jiddisch, romani chib, finska, samiska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Varje individ avgör själv om han eller hon tillhör någon av de nationella minoriteterna.

Läs mer om nationella minoriteter på minoritet.se

Så här arbetar vi med nationella minoriteter i Eskilstuna kommun

Minoritetsrådet

bevakar minoritetsgruppernas rättigheter enligt gällande lagstiftning, initierar, driver på och synliggör utvecklingen av minoritetsfrågor i Eskilstuna kommun samt utvecklar strategier för att vara en attraktiv kommun för målgruppen nationella minoriteter. Ansvarar för att bjuda in representanter för minoritetsgrupperna till samråd och öppna dialogmöten.
Läs mer om minoritetsrådet.

Minoriteters rättigheter

I Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk från den 1 januari 2010 blev det ändringar från den 1 januari 2019 som förstärker rättigheterna för de nationella minoriteterna.
Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ansvaret för att samordna och följa upp minoritetspolitiken.

Finskt förvaltningsområde

Eskilstuna kommun är en av 66 kommuner i landet som ingår i förvaltningsområdet för det finska språket och har därmed ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning.Det innebär bland annat att kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Man har också rätt att använda finska i sina kontakter med kommunen.

Läs mer om finskt förvaltningsområde.

Romsk inkludering

Det pågår ett utvecklingsarbete i Eskilstuna vars mål är att utveckla arbetssätt för att nå romsk delaktighet och inflytande i Eskilstuna. Syftet är att minska förtroendeklyftan mellan samhälle och romer, skapa trygghet och tillit till våra verksamheter samt motverka utanförskapet.

Romer i Sverige

Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter och idag finns det 50 000 – 100 000 romer och resande bosatta över hela landet. Minoritetsspråket heter romani chib.

Romer i Eskilstuna

I Eskilstuna bor det i cirka 300 romer. Det är romer från Finland, Polen, Sverige, balkanländerna samt resande.

Romsk inkludering

Det pågår ett utvecklingsarbete i Eskilstuna vars mål är att utveckla arbetssätt för att nå romsk delaktighet och inflytande i Eskilstuna. Syftet är att minska förtroendeklyftan mellan samhälle och romer, skapa trygghet och tillit till våra verksamheter samt motverka utanförskapet.

Det arbetet har sin utgångspunkt i Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt den nationella strategin för romsk inkludering 2012-2032.

Romsk brobyggare/Kommunvägledare

Brobyggaren är anställd i kommunen hos Eskilstuna Direkt, Alva Myrdals gata 5. Brobyggaren fungerar som en länk mellan romer och samhälle, som stöd till tjänstepersoner och romer samt har sakkunskap om romers situation, romsk kultur och traditioner.

Föreläsningar

Boka gärna en föreläsning om romers historia, traditioner, kultur och romers situation idag. I föreläsningen ingår även information om minoritetslagen och arbetet med romsk inkludering i Eskilstuna.

Uppdaterad: 14 mars 2022