Nationella minoriteter

I Eskilstuna ska de nationella minoriteterna synas, höras och ha inflytande över de frågor som berör dem. Eskilstuna kommun ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla den egna kulturen och det egna språket.

Sverige har fem nationella minoriteter med sina respektive minoritetsspråk:

 • samer och samiska
 • sverigefinnar och finska
 • tornedalingar och meänkieli
 • romer och romani chib
 • judar och jiddisch

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Varje individ avgör själv om han eller hon tillhör någon av de nationella minoriteterna.

Läs mer om nationella minoriteter på minoritet.se

Grundskydd gäller alla nationella minoriteter i hela landet

 • Ditt minoritetsspråk och kultur ska främjas och skyddas. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av modersmål ska främjas särskilt.
 • Din nationella minoritet ska få inflytande i frågor som berör er.
 • Din nationella minoritet ska informeras om dessa rättigheter.

Förstärkt skydd

Gäller för dig som bor i en kommun som är del av ett förvaltningsområde.

 • enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare,
 • kommunen är skyldig att ge muntligt svar på samma språk samt att på begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering,
 • förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i minoritetsspråken,
 • kommuner har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och barnomsorg, helt eller delvis på minoritetsspråken om någon i förvaltningsområdet önskar detta.

Minoriteters rättigheter

Sedan januari 2010 finns en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen stärktes den 1 januari 2019 så att minoriteternas rättigheter och kommunens skyldigheter blev tydligare. Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ansvaret för att samordna och följa upp minoritetspolitiken. Målet för den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd åt de nationella minoriteterna och stödja de historiska minoritetsspråken så att de kan hållas levande. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Så här arbetar vi med nationella minoriteter i Eskilstuna kommun

Minoritetsrådet

Minoritetsrådet bevakar minoritetsgruppernas rättigheter enligt gällande lagstiftning, initierar, driver på och synliggör utvecklingen av minoritetsfrågor i Eskilstuna kommun samt utvecklar strategier för att vara en attraktiv kommun för målgruppen nationella minoriteter. Ansvarar för att bjuda in representanter för minoritetsgrupperna till samråd och öppna dialogmöten.
Läs mer om minoritetsrådet.

Finskt förvaltningsområde

Eskilstuna kommun är en av 66 kommuner i landet som ingår i förvaltningsområdet för det finska språket och har därmed ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Man har också rätt att använda finska i sina kontakter med kommunen.

Läs mer om finskt förvaltningsområde.

Romsk inkludering

Det pågår ett utvecklingsarbete i Eskilstuna vars mål är att utveckla arbetssätt för att nå romsk delaktighet och inflytande i Eskilstuna. Syftet är att minska förtroendeklyftan mellan samhälle och romer, skapa trygghet och tillit till våra verksamheter samt motverka utanförskapet.

Romer i Sverige

Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter och idag finns det 50 000 – 100 000 romer och resande bosatta över hela landet. Minoritetsspråket heter romani chib.

Romer i Eskilstuna

I Eskilstuna bor det i cirka 300 romer. Det är romer från Finland, Polen, Sverige, balkanländerna samt resande.

Romsk inkludering

Det pågår ett utvecklingsarbete i Eskilstuna vars mål är att utveckla arbetssätt för att nå romsk delaktighet och inflytande i Eskilstuna. Syftet är att minska förtroendeklyftan mellan samhälle och romer, skapa trygghet och tillit till våra verksamheter samt motverka utanförskapet.

Det arbetet har sin utgångspunkt i Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt den nationella strategin för romsk inkludering 2012-2032

Uppdaterad: 22 januari 2024