Eskilstuna kommun

Miljöövervakning

För att se förändringar och varna för störningar i miljön behövs miljöövervakning. Eskilstuna kommun bedriver miljöövervakning inom buller, vibrationer, luftföroreningar, sjöar och vattendrag.

Miljöövervakning är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet över tid. Det innebär att mätningar tas över långa tidsperioder för att kunna visa om en förändring orsakas av mänsklig påverkan eller om det beror på en naturlig variation.

Genom att sätta aktuella lägesbeskrivningar i relation till tidigare mätningar kan förändringar i miljön upptäckas. På så vis kan vi se om genomförda åtgärder får önskad effekt eller om ytterligare undersökningar och åtgärder behövs. Du kan läsa mer om den nationella miljöövervakningen på Naturvårdsverkets webbplats och här kan du läsa mer om regional miljöövervakning

Buller och vibrationer

Det finns en bullerkartläggning som ger en heltäckande bild av buller och vibrationer i kommunen. I samband med detaljplanering av områden och klagomål på trafikbuller och vibrationer finns det sedan tidigare faktainsamlingar, styrdokument och bullerutredningar.

Luftföroreningar

Luftföroreningar övervakas för att Eskilstuna kommun har en skyldighet att
kontrollera luftkvaliteten. Vi får också en del frågor från allmänheten om luftföroreningar och vid detaljplaneringsarbetet av områden. Det finns en övergripande kartläggning av luftföroreningar i Eskilstuna kommun och en utsläppsdatabas som uppdateras varje år. Det är Östra Svealands luftvårdsförbund som mäter och kontrollerar att Eskilstuna kommun uppfyller miljökvalitetsnormerna.

Sjöar och vattendrag

Mälaren, Hjälmaren och Eskilstunaån har en relativt omfattande och mångårig provtagning inom vattenvårdsförbunden. Syftet med provtagningarna är att Eskilstuna kommun ska ha en uppfattning om kvalitet och problem i de små vattendragen och sjöarna så vi kan informera om dem via vattenkartan, och i förlängningen fundera på riktade åtgärder, inventera värden eller riktade tillsynsåtgärder.

Information om sjöar

I vattenkartan kan du hitta information om de sjöar och vattendrag som är mörkblå. Om du klickar på en sjö så finns det länkar att klicka vidare på. För de flesta sjöarna finns en beskrivning som sammanfattar det vi vet om sjön. För Mälaren och Hjälmaren finns länkar till vattenvårdsförbuden där det finns mycket information om sjöarna.

Uppdaterad: 9 mars 2023