Miljöövervakning

För att se förändringar och varna för störningar i miljön behövs miljöövervakning. Eskilstuna kommun bedriver miljöövervakning inom buller, vibrationer, luftföroreningar, sjöar och vattendrag.

Miljöövervakning är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet över tid. Det innebär att mätningar tas över långa tidsperioder för att kunna visa om en förändring orsakas av mänsklig påverkan eller om det beror på en naturlig variation.

Genom att sätta aktuella lägesbeskrivningar i relation till tidigare mätningar kan förändringar i miljön upptäckas. På så vis kan vi se om genomförda åtgärder får önskad effekt eller om ytterligare undersökningar och åtgärder behövs. Du kan läsa mer om den nationella miljöövervakningen på Naturvårdsverkets webbplats och här kan du läsa mer om regional miljöövervakning

Buller och vibrationer

Det finns en bullerkartläggning som ger en heltäckande bild av buller och vibrationer i kommunen. I samband med detaljplanering av områden och klagomål på trafikbuller och vibrationer finns det sedan tidigare faktainsamlingar, styrdokument och bullerutredningar.

Luftkvalitet

Utsläpp av luftföroreningar har minskat betydligt de senaste decennierna. Trots en förbättrad luftkvalitet, så finns det dock vissa luftföroreningar som vi fortsatt behöver hålla koll på. Dessa är kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10).

Luftföroreningar kommer till stor del från biltrafik, exempelvis från slitage av vägbanor, däck och bromsar. Även industrier och förbränningsanläggningar påverkar luftkvalitén. Luftens kvalitet kan variera stort under ett dygn. Detta beroende både på väderförhållanden och på belastning från framför allt trafiken.

Eskilstuna kommun genomför regelbundet teoretiska beräkningar av luftkvaliteten. Genom medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund görs årliga mätningar. På Östra Sveriges Luftvårdsförbunds webbplats, kan du läsa mer om förbundets arbete.

Östra Sveriges Luftvårdsförbund anlitar SLB-analys för att genomföra beräkningarna. På SLB-analys webbplats kan du ta del av resultaten från senaste luftkvalitetsberäkningen.

Sjöar och vattendrag

Mälaren, Hjälmaren och Eskilstunaån har en relativt omfattande och mångårig provtagning inom vattenvårdsförbunden. Syftet med provtagningarna är att Eskilstuna kommun ska ha en uppfattning om kvalitet och problem i de små vattendragen och sjöarna så vi kan informera om dem via vattenkartan, och i förlängningen fundera på riktade åtgärder, inventera värden eller riktade tillsynsåtgärder.

Information om sjöar

I vattenkartan kan du hitta information om de sjöar och vattendrag som är mörkblå. Om du klickar på en sjö så finns det länkar att klicka vidare på. För de flesta sjöarna finns en beskrivning som sammanfattar det vi vet om sjön. För Mälaren och Hjälmaren finns länkar till vattenvårdsförbuden där det finns mycket information om sjöarna.

Uppdaterad: 30 oktober 2023