Miljö- och klimatarbete i Eskilstuna kommun

Eskilstuna arbetar aktivt för att skapa en klimatneutral kommun­koncern men också för att bidra till att invånare lättare kan göra miljösmarta val i sin vardag. För att ställa om Eskilstuna fokuserar kommu­nen starkt på samarbeten mellan olika aktörer. Det är vik­tigt att kommun, näringslivet och allmänheten jobbar tillsammans för att skapa ett hållbart Eskilstuna.

Genom modern, energieffektiv samhälls­planering, lägre energi­användning, för­ny­bara energi­källor, effektiva transporter, håll­bar produktion och konsumtion samt kretsloppsinriktad avfalls­hantering skapas ett ekologiskt hållbart Eskilstuna.

Eskilstuna kommun arbetar också för att höja invånares och kommun­koncernens kunskaps­nivå där fokus är att det ska vara enkelt och roligt att göra klimat­smarta val samtidigt som den egna verksam­heten minskar sin miljöpåverkan.

I både kommunens förvaltningar och bolag sker ett systematiskt miljöarbete, antingen genom en miljöcertifiering till exempel ISO14001, Miljödiplomering enligt Svensk miljöbas eller på annat sätt. Alla anställda ska också genomgå en obligatorisk miljöutbildning på webben.

Exempel som gör Eskilstuna till en ledande miljökommun

  • Världsunik avfallssortering
  • ReTuna Återbruksgalleria, ett exempel på cirkulär ekonomi i praktiken
  • Utbyggnad av solproduktion
  • Enbart elbussar och biogasbussar i stadstrafiken
  • En av Sveriges största anlagda våtmarker för avloppsrening
  • Kraftvärmeverk som drivs av 99 % förnybar energi

Malin Isaksson

Kommunstrateg miljö

Telefon:

Maria Johansson

Kommunstrateg

Telefon:

Uppdaterad: 18 november 2021