Eskilstuna kommun

Vårt varför

Här får du information om varför vi i Eskilstuna ska arbeta med att nå de globala, nationella och lokala klimatmålen.

Allvarliga konsekvenser om vi inte agerar

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för klimatet. Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala om vi inte agerar nu.

Klimatförändringarna leder till:

  • extrema väder som leder till översvämningar och torka.
  • höjda havsnivåer och minskad tillgång till färskvatten.
  • allvarliga konsekvenser för naturliga ekosystem som exempelvis korallrev, glaciärer, nordliga skogar och tropiska skogar.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida
Läs mer på SMHI:s hemsida

Globala och nationella klimatmål

I samband med att världens ledare fattade beslut om de Globala målen fastställdes ett mål om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna. Vid klimattoppmötet i Paris år 2015 kom världens länder överens om att hålla temperaturökningen väl under två grader, med sikte på att begränsa den till 1,5 grader. År 2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk.

Ramverket består av:

  • en klimatlag
  • ett klimatmål
  • ett klimatpolitiskt råd

Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Läs om Sveriges klimatmål och titta i verktyget Panorama som används för att följa upp klimatarbetet.

Vägledningsfilm - så här hittar du i panorama

Eskilstuna bidrar till klimatmålen

År 2045 ska Eskilstuna kommun med sina två städer och landsbygd vara klimatpositiv. Det innebär att vi som bor och verkar här ska hitta vägar att fånga in mer koldioxid än vad vi släpper ut. Eskilstuna ska vara en förebild och det ska vara lätt att leva klimatsmart och fossilfritt.

För att det ska vara möjligt att nå målet behöver alla bidra till att nå målet utifrån sina förutsättningar och på de områden där man har rådighet. Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutade därför att en plan för klimatet ska tas fram gemensamt med flera olika aktörer för hur vi tillsammans ska arbeta för att minska vår klimatpåverkan.

Uppdaterad: 27 mars 2023