Eskilstuna kommun

Vår klimatpåverkan

Här kan du läsa om Eskilstunas nuvarande klimatpåverkan samt ta del av tidigare klimatplan.

För att få en bild av hur aktörer i Eskilstuna påverkar klimatet har två olika beräkningssätt använts.

  • Territoriella utsläpp som baseras på detaljerade data om aktiviteter som utförs inom Sveriges gränser.
  • Konsumtionsbaserade utsläpp som tar hänsyn till klimatpåverkan som svensk konsumtion orsakar i Sverige och andra länder.

De territoriella utsläppen från Eskilstunas aktörer exklusive utrikes transporter uppgår till 289,311 ton CO2e år 2019. Inkluderas teoretiskt framräknade tal för utrikes flyg och sjöfart uppgår utsläppen till knappa 500,000 ton CO2e år 2019. Det framgår tydligt att hur vi idag transporterar oss själva och saker mellan oss ger den största negativa klimatpåverkan.

Tabell över fördelning av utsläpp 2019

Bilden visar en tabell över utsläpp under 2019.

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 8 ton per person och år. De konsumtionsbaserade utsläppen från Eskilstuna skulle uppskattningsvis kunna uppgå till cirka 850,000 ton CO2e, jämfört med de territoriella utsläppen om knappa 300,000 ton CO2e, med utgångspunkt från att det bor 107 000 invånare i Eskilstuna (2020).

Det är alltså stor skillnad att utgå från territoriella utsläppsdata och konsumtionsbaserade. De territoriella utsläppen kan minska men de konsumtionsbaserade öka från samma plats om produktion och konsumtion flyttar utomlands. Ökade utsläpp från transporter är en del.

Ett globalt snitt om 1 ton per person och år är hållbart.

Läs mer om olika sätt att beräkna klimatpåverkande utsläpp på Naturvårdsverket

Uppgifter om Eskilstunas territoriella utsläpp finns att titta på i den nationella emissionsdatabasen.

Den tidigare klimatplanen

Den nu gällande klimatplanen antogs 2012 och gäller fram till dess en ny och omarbetad plan är framtagen och beslutad. Eftersom det nya klimatprogrammet inte utgår från kommunal verksamhet utan inkluderar alla som bor och verkar i Eskilstuna kommun har den byggts upp annorlunda än den tidigare planen.

Här kan du läsa om den gällande klimatplanen och mål för Eskilstuna.

Uppdaterad: 24 mars 2023