Vägen framåt

Här kan du läsa om hur vi tillsammans i Eskilstuna ska fortsätt vårt arbete med att nå klimatmålen - vår väg framåt!

Målsättningen är att alla slags aktörer ska kunna koppla an sitt klimatarbete till programmet och dess övergripande mål genom egna handlingsplaner för att visa

att och hur de bidrar till klimatmålet. Kommunkoncernen är alltså en av alla aktörer inom det geografiska området som förväntas bidra till klimatomställningen, men också den aktör som ska ta en samordnande roll i det fortsatta samarbetet.

Med grund i de slutsatser som gjorts hittills genom bland annat Tankesmedjans arbete, bereds nästa steg i processen där ambitionen är att:

  • forma en innovativ och inkluderande process för att samla aktörer som i samverkan har förmåga att accelerera både den egna och andras klimatomställning utifrån egna förutsättningar.

  • göra det både möjligt och attraktivt för alla samhällsaktörer att göra lokala åtaganden för klimatsomställning genom en digital lösning som både visualiserar omställningsmål för projektet och underlättar för aktörer att åta sig bidra till de mål där de har rådighet. Verktyget ska också ge underlag för uppföljning och kommunikationsaktiviteter.

  • identifiera vilket behov och typ av stöd för klimatomställning som efterfrågas, och vilka aktörer som kan erbjuda dessa stöd. Relevanta aktörer kan tillsammans utveckla ytterligare former av stöd utifrån klimatprogrammets fem fokusområden.

För att få stöd i till det fortsatta arbetet organisationen Eskilstuna kommun gått med i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer tillsammans med tre partners: Mälardalens Högskola, Studiefrämjandet och ReTuna (Eskilstuna Energi och Miljö).

Ytterligare tolv organisationer står som stödpartners:

Affärsplan Eskilstuna, AGRO Sörmland, ATEA, Berglunds Åkeri, Destination Eskilstuna, Energy Evolution Center, Fastighets AB Regio, Länsbildningsförbundet Sörmland, MITC - Mälardalens Industrial Technology Center, AB Mälarplast, Mälarstaden Asset Management och PEAB AB.

Eskilstuna kommun är antagen till innovationsprogrammet Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030, där ytterligare 22 svenska städer ingår. Tillsammans med fyra myndigheter kommer kommunerna, som samlar 40% av Sveriges befolkning, kraftsamla för klimatneutrala och hållbara städer. Tillsammans ska de arbeta för att gemensamt hitta lösningar på de enorma samhällsutmaningar den globala uppvärmningen innebär. viablecities.se

Eskilstunas deltagande i Viable Cities kommer innebära en värdefull stöttning och hjälp framåt när det gäller kommunens fortsatta miljö- och klimatarbete.

European Viable Cities Day 8 dec 2021

Nyligen hölls European Viable Cities Day, arrangerat av EU-kommissionens representation i Sverige och Viable Cities. Detta är en brygga mellan allt det arbete som pågår i Sverige och EU:s arbete för en klimatneutral kontinent. Representanter från Europa, från svenska myndigheter och från satsningen Klimatneutrala städer 2030 delade erfarenheter och inspirerade varandra.

Ta del av European Viable Cities Day i efterhand

Uppdaterad: 14 december 2021