Här kan du ta del av information om det pågående klimatarbetet i Eskilstuna.

Klimatprogram Eskilstuna

Den 10 november, 2022 godkände Kommunfullmäktige i Eskilstuna förslaget på Klimatprogram Eskilstuna, som omfattar samtliga aktörer och invånare inom Eskilstuna kommuns geografiska område. Programmet har tagits fram i samverkan med representanter från företag, idéburna organisationer, offentlig verksamhet och akademi. Klimatprogrammet fastställer ett gemensamt klimatmål där Eskilstuna med sina två städer och landsbygd ska vara klimatpositiva 2045.

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt bidragit till arbetet att ta fram en gemensam plan för klimatet som nu benämns Klimatprogram Eskilstuna. Vi vill också passa på att tacka de aktörer som redan nu ställt sig bakom målen och angett att ni kommer bidra till det övergripande målet om ett klimatpositivt Eskilstuna år 2045.

Här kan du ta del av Klimatprogram Eskilstuna:

Klimatprogram Eskilstuna (pdf) Pdf, 364 kB.
Bilaga 1. Fördjupning av bakgrund och nuläge (pdf) Pdf, 626 kB.
Bilaga 2. Fördjupning av fokusområden (pdf) Pdf, 223 kB.
Bilaga 3. Det fortsatta klimatarbetet (pdf) Pdf, 235 kB.

Eskilstunas vision 2030 beskriver en plats för ett gott liv och lyfter fram Eskilstuna som en global ledstjärna inom miljöområdet där det är lätt att leva klimatsmart och ha en medveten livsstil. Både industri och landsbygd lyfts fram och kopplas till handlingskraft tillsammans med ett hållbart och innovativt företagande där modiga innovationer exporteras världen över. Visionen anger också att Eskilstuna är en attraktiv plats där vi känner gemenskap och framtidstro. Samtidigt står vi i en global transformation för att bekämpa klimatförändringarna som är en av vår tids största utmaningar och ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation.

För att nå visionen om ett gott liv krävs att alla aktörer, ända ner på individnivå, bidrar till en klimatomställning. Aktörer behöver både få och ge varandra bättre förutsättningar att ställa om till långsiktigt hållbara livsstilar och affärsmodeller.

Målet är att Eskilstuna kommun med sina två städer och landsbygd ska vara klimatpositiva 2045. Det innebär att vi som bor och verkar på den här platsen behöver ta steg för att minska våra utsläpp och hitta sätt att fånga in mer växthusgaser än vad vi släpper ut.

Utvecklingen kring klimatomställning går oerhört fort och för att inte riskera att informationen snabbt ska bli inaktuell kommer det finnas länkar till sidor som uppdateras kontinuerligt.

Målsättningen är att alla slags aktörer ska kunna knyta an sitt klimatarbete till en gemensam satsning där programmet anger övergripande mål.

Eskilstuna Kommun har som en av Eskilstunas alla aktörer, tagit fram en plan för klimatet för kommunkoncernen. Denna plan godkändes av Kommunfullmäktige den 10 november, 2022. Planen kopplar an till klimatprogrammets mål och process, för att bidra till klimatmålet.

Här kan du ta Kommunkoncernens plan för klimat.
Kommunkoncernens plan för klimat remissversion
Bilaga 1 Sammanfattning av klimatkartläggning av Eskilstuna kommunkoncerns verksamhet.

Du som står för en organisation kan redan nu stödja klimatomställningen genom att lyfta fram att ni vill bidra till att nå klimatmålen utifrån era förutsättningar och är intresserade av att göra ett mer formellt åtagande längre fram. Visa ditt stöd här.

Kontakt

Övergripande frågor

E-post: klimatevolution@eskilstuna.se

Frågor om arbetet med att ta fram Klimatprogram Eskilstuna

Charlotte Halvarson Kindmark

Projektledare

Telefon:

Frågor om arbetet med att ta fram Kommunkoncernens plan för klimat

Malin Isaksson

Kommunstrateg

Telefon:

Uppdaterad: 10 februari 2023