På denna sida kan du ta del av det pågående klimatarbetet i Eskilstuna. Ta del av förslaget på Klimatprogram och kom med synpunkter under perioden 7 december 2021 till 1 mars 2022.

Eskilstunas vision 2030 beskriver en plats för ett gott liv och lyfter fram Eskilstuna som en global ledstjärna inom miljöområdet där det är lätt att leva klimatsmart och ha en medveten livsstil. Både industri och landsbygd lyfts fram och kopplas till handlingskraft tillsammans med ett hållbart och innovativt företagande där modiga innovationer exporteras världen över. Visionen anger också att Eskilstuna är en attraktiv plats där vi känner gemenskap och framtidstro. Samtidigt står vi i en global transformation för att bekämpa klimatförändringarna som är en av vår tids största utmaningar och ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation.

För att nå visionen om ett gott liv krävs att alla aktörer, ända ner på individnivå, bidrar till en klimatomställning. Aktörer behöver både få och ge varandra bättre förutsättningar att ställa om till långsiktigt hållbara livsstilar och affärsmodeller.

Målet är att Eskilstuna kommun med sina två städer och landsbygd ska vara klimatpositiva 2045. Det innebär att vi som bor och verkar på den här platsen behöver ta steg för att minska våra utsläpp och hitta sätt att fånga in mer växthusgaser än vad vi släpper ut.

Utvecklingen kring klimatomställning går oerhört fort och för att inte riskera att informationen snabbt ska bli inaktuell kommer det finnas länkar till sidor som uppdateras kontinuerligt.

Tyck till om remissversionen Klimatprogram Eskilstuna

Ett förslag på Klimatprogram för Eskilstuna har tagits fram i samverkan med representanter från företag, idéburna organisationer, offentlig verksamhet och akademi.

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt bidragit till arbetet att ta fram en gemensam plan för klimatet som nu benämns Klimatprogram Eskilstuna. Vi vill också passa på att tacka de aktörer som redan nu ställt sig bakom målen och angett att ni kommer bidra till det övergripande målet om ett klimatpositivt Eskilstuna år 2045.

Nu har vi kommit så långt i processen att Klimatprogram Eskilstuna går ut på remiss och är öppet för alla att lämna synpunkter på. Remisstiden kommer att pågå från 7 december 2021 fram till 1 mars 2022.

Klimatprogrammet omfattar alla som bor och verkar i Eskilstuna kommun och alla slags aktörer ska kunna knyta an sitt klimatarbete till programmet som innehåller

Slutversionen av Klimatprogrammet kommer du hitta på denna webbsajt.
En Strategisk miljöbedömning Word, 99 kB. är gjord enligt kap.6 Miljöbalken.

Alla kan bidra

Målsättningen är att alla slags aktörer ska kunna knyta an sitt klimatarbete till en gemensam satsning där programmet anger övergripande mål.

Eskilstuna Kommun har som en av Eskilstunas alla aktörer, upprättat en plan för klimatet för kommunkoncernen som kopplar an till Klimatprogrammets mål och process, för att bidra till klimatmålet.

Du som står för en organisation kan redan nu stödja klimatomställningen genom att lyfta fram att ni vill bidra till att nå klimatmålen utifrån era förutsättningar och är intresserade av att göra ett mer formellt åtagande längre fram. Visa ditt stöd här.

Vad händer nu?

Under remissperioden fortgår arbetet att förbereda nästa steg på vägen till målet. Mer om det kan du läsa här.

Kontakt

Charlotte Halvarson Kindmark

Projektledare

Telefon:

Malin Isaksson

Kommunstrateg

Telefon:

Uppdaterad: 14 december 2021