Transport & Logistik

Transport & Logistik

Nästan 70 procent av Eskilstunas transportutsläpp kommer från persontransporter på väg. Det kommer att krävas stora insatser för att drastiskt minska dessa utsläpp.

Delprojektledare Elin Törnwall som samlat gruppen som arbetat fram förslag till åtgärder kring temat Transport & Logistik svarar på några frågor:

  • Cirka 70 procent av Eskilstunas transportutsläpp kommer från persontransporter på väg (utsläpp som Eskilstunas invånare medverkar till utrikes är inte inräknat). Persontransporter består av alla resor som görs med bil, men även kollektivtrafik.
  • Cirka 30 procent består av utsläpp från godstrafik, flyg och fartyg.

Kommunen jobbar för att:

  • öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik till 80 procent till år 2030, medan bilen ska stå för 20 procent.
  • utveckla infrastrukturen och ge plats åt förnybara alternativ och planering för exempelvis laddstolpar och andra energistationer för förnybara bränslen.
  • utveckling av kollektivtrafiken så att behovet av personbilar minskar.

Idag kommer 30 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser från transportsektorn, enligt Trafikverket. Det behövs alltså stora insatser för att drastiskt minska dessa utsläpp.

I jämförelse med 2010 ska de nationella växthusgasutsläppen från inrikes transporter minska med 70 procent till 2030 (exklusive utsläppen från flyg som ingår i EU:s handelssystem med utsläppsrätter).

Dagens styrmedel bedöms bara minska utsläppen med 40 procent till 2030. Dessutom ska Sverige, och Eskilstuna, vara klimatneutralt till 2045. För att påskynda omställningen behöver mer göras.

Transporter står för den enskilt största delen av Sveriges växthusgasutsläpp och utan ordentliga insatser inom området kommer de uppsatta målen inte att uppfyllas.

För att klara utmaningen med att minska växthusgaserna från transportsektorn behövs insatser inom tre områden samtidigt.

1. Mer transporteffektivt samhälle - Beteendet
2. En ökad andel förnybara drivmedel - Bränslet
3. Mer energieffektiva fordon - Bilen

Transporteffektivt samhälle

Med ett mer transporteffektivt samhälle menas att fler människor behöver gå, cykla, resa kollektivt, jobba hemma vid tillfälle och ha flera digitala möten.

Förnybara drivmedel

Bilen kommer med största sannolikhet fortsätta att vara en stor del av hur vi människor tar oss fram, men den måste gå på fossilfria och förnybart drivmedel.Förnybara drivmedel som bland annat el, etanol, biogas, vätgas och biodiesel är en avgörande framtidslösning – den behövs för att en minskning av utsläppen ska lyckas.

Energieffektiva fordon

Energieffektiva fordon betyder att en bättre fordonsteknik behöver utvecklas samtidigt som fordonen behöver användas mer effektivt vid körning.

Uppdaterad: 27 april 2021