Offentlig konsumtion

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar idag cirka 9 ton per person och år. Till 2045 ska offentlig konsumtion inte ha några koldioxidutsläpp.

Delprojektledare Malin Johansson som samlat gruppen som arbetat fram förslag till åtgärder kring temat Offentlig konsumtion svarar på några frågor:

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar idag cirka 9 ton per person och år.

  • Cirka 60 procent av utsläppen kommer från hushållens konsumtion.
  • Cirka 40 procent kommer från offentlig konsumtion och investeringar.

Den offentliga konsumtionen innefattar till exempel byggnation och drift av skolor, sjukhus, vägar och avlopp.

Vi kan minska koldioxidutsläppen genom att till exempel:

  • Bygga hus i trä
  • Cirkulera schaktmassor
  • Ställa krav på entreprenörer att minska sin klimatpåverkan.
  • Använda varor så länge som möjligt och byta ut engångsmaterial till flergångsmaterial i våra verksamheter.

Till 2045 ska offentlig konsumtion inte ha några koldioxidutsläpp.

För att nå det målet behöver offentliga aktörer som till exempel Eskilstuna kommun, Region Sörmland och statliga verk öka

medvetenheten i organisationen om hur verksamhetens klimatpåverkan kan minimeras.

Med den medvetenheten kan verksamheten ställa rätt krav vid upphandling av varor och tjänster samt föra en dialog kring detta med näringslivet.

Den offentliga konsumtionen berör alla invånare på ett eller annat sätt. Några exempel är maten som serveras på skolor, vårdplatser och äldreboenden eller då det byggs offentliga byggnader och vägar som också ska underhållas under lång tid. Offentliga aktörer, som till exempel Eskilstuna kommun kan tydligt visa hur det offentliga kan bidra till att nå klimatmålen genom att konsumera smartare och med lägre utsläpp, samtidigt som en god samhällsservice ska upprätthållas.

Uppdaterad: 28 april 2021