Jord & Skog

Jord & Skog

Jordbruket kommer inte kunna bedrivas utan att det sker utsläpp av klimatpåverkande gaser. Cirka 15 procent av Sveriges nuvarande utsläpp beräknas finnas kvar år 2045 och kommer behöva klimatkompenseras. Men jordbruket bör kunna drivas fossilfritt och med förbättrade metoder.

Delprojektledare Malin Isaksson som samlat gruppen som arbetat fram förslag till åtgärder kring temat Jord & Skog svarar på några frågor:

Det ser lite olika ut för jordbruksmarken och skogen men båda har en betydande roll när det gäller att binda in koldioxiden från atmosfären via levande växter, träd och andra organismer. Det finns cirka 26 000 hektar åkermark i Eskilstuna och från den genereras utsläpp till exempel vid plöjning och gödselhantering.

Jordbruksmarkens utsläpp

Till jordbrukssektorn räknas också utsläpp från djurs matsmältning och arbetsmaskiner inom lantbruket. Generellt brukar man säga att jordbruket står för cirka en tredjedel av koldioxidutsläppen, men det beror på vad man tar med i beräkningarna. Om man tittar på de rapporterade utsläppssiffrorna som uppstår när jordbruk bedrivs i Eskilstuna så ligger det på ca 58 000 ton CO2 koldioxidekvivalenter per år, men då är inte konsumtionsperspektivet med. Konsumtionsperspektivet betyder att till exempel tillverkningen av konstgödsel eller foder även behöver tas med i beräkningarna.

Jordbruket är ett område där vi inte kommer att kunna bli klimatpositiva eller ens nå noll utsläpp till 2045. Produktionen av livsmedel kommer att fortsätta generera utsläpp från jordbruket och de utsläppen behöver kompenseras på annat sätt, till exempel via ökad kolbindning i skog och mark.

Skogen binder koldioxid

Ekosystemen i skog och grönområden binder in koldioxid från atmosfären via fotosyntesen och det kan hjälpa oss att klimatkompensera våra utsläpp. När vi anlägger byggnader och infrastruktur där det tidigare fanns växtlighet uteblir kolbindningen och mindre koldioxid lagras in. Utmaningen är att maximera koldioxidnyttan av de 33 000 ha skog som växer i Eskilstuna samtidigt som vi värnar om den biologiska mångfalden i skogen.

Jordbruket kommer inte kunna bedrivas utan att det sker utsläpp av klimatpåverkande gaser. Cirka 15 procent av Sveriges nuvarande utsläpp beräknas finnas kvar år 2045 och kommer behöva klimatkompenseras. Dessa 15 procent beror till största delen på utsläpp från jordbrukssektorn. Vi får räkna med att det ser likadant ut i Eskilstuna.

Mål vi vill nå:

  • Jordbruket ska kunna drivas fossilfritt med förbättrade metoder.
  • Matsvinnet kan minskas i alla led.

Beräkningar av hur mycket mer kol våra lokala ekosystem kommer kunna binda in saknas i dagsläget.

Jordbruket i sig orsakar stora utsläpp, men innehåller också många av lösningarna. Produktion av bioråvaror till bränsle, plast och byggnationer är viktiga för att omställning ska kunna ske inom andra områden. Det har också stor påverkan på andra miljömål, inte minst så påverkas näringslivet inom jord- och skogsbrukssektorn stort av klimatförändringarna.

Uppdaterad: 27 april 2021