Industri

Industri

Industrin är viktig för Eskilstuna och dess invånare. För att kunna bibehålla och/eller stärka industrin i Eskilstuna och göra den långsiktigt hållbar, så behöver vi säkra dess fortlevnad genom att systematiskt arbeta bort de klimatpåverkande aktiviteterna och ställa om industrin till en grön näring.

Delprojektledare Jesper Sundling som samlat gruppen som arbetat fram förslag till åtgärder kring temat Industri svarar på några frågor:

Industrin i Eskilstuna kommun står för ca 3 procent, eller 29 kton CO2-Ekvivalenter, av de totala utsläppen av växthusgaser i kommunen. Dessa 29 kton fördelar sig på:

  • 11 kton flytande fossilt bränsle
  • 12,5 kton fossil gas
  • 5,5 kton från fjärrvärmeanvändning

Elanvändning

Till detta tillkommer också ca 18 kton som från elanvändning. Den totala användningen av el uppgår till 191 GWh, och det motsvarar ca 23 procent av all el som används i kommunen. Av den el som används inom kommunen är ca 29 procent lokalt producerad, vilket innebär att merparten av den el som industrin använder inte kommer från den lokala produktionen utan överförs från andra delar av elnätet. Här är det viktigt att se över elanvändningens klimatpåverkan.

Övriga energislag

Av de övriga energislagen så använder industrin i princip 100 procent av all fossil gas som används, övriga användare är försumbara i sammanhanget. Av fossilt flytande bränsle använder industrin bara ca 6 procent av den totala användningen i kommunen.

Indirekta utsläpp

Industrin orsakar även indirekta utsläpp som inte sker i direkt anslutning till tillverkningen, exempelvis genom:

  • råvaror som orsakar utsläpp vid utvinning och förädling.
  • transporter av råvaror och producerat gods.

Målen är att:

  • helt ta bort alla direkta utsläpp av växthusgaser till 2045.
  • minska de indirekta utsläppen genom att minska användningen och övergå till förnybara källor.

Utmaningar när det gäller målsättning

En stor utmaning finns i att all industri är privatägd och alla åtgärder som föreslås måste ta hänsyn till att företagen egenbestämmanderätt. Det är olagligt att tvinga fram åtgärder som företagen inte själva vill genomföra. Det innebär att de åtgärder som föreslås enbart får vara åtgärder där kommunen har rådighet och kan påverka.

Generella målsättningar för alla åtgärder är att de inte får påverka företagens konkurrenskraft negativt.

Industrin är viktig för Eskilstuna och dess innevånare. För att kunna behålla industrin måste det skapas förutsättningarna för växande, välmående men också långsiktigt hållbara företag som bidrar till Eskilstunas välfärd även i framtiden.

För att kunna bibehålla och/eller stärka industrin i Eskilstuna och göra den långsiktigt hållbar, så behöver vi säkra dess fortlevnad genom att systematiskt arbeta bort de klimatpåverkande aktiviteterna och ställa om industrin till en grön näring.

Uppdaterad: 27 april 2021