El & Värmeproduktion

Energiproduktionen står för en relativt liten del av Eskilstunas utsläpp av växthusgaser, endast 2 procent år 2018. Men en växande befolkning, fortsatta företagsetableringar och en transportsektor i omställning kommer ställa allt större krav på den lokala energiproduktionen. Därför är det viktigt att ha en plan för utvecklingen av kommunens energisystem.

Delprojektledare August Lindholm som samlat gruppen som arbetat fram förslag till åtgärder kring temat El & Värmeproduktion svarar på några frågor:

Kommunens fossila utsläpp från energiproduktion

Energiproduktionen står för en relativt liten del av Eskilstunas fossila utsläpp, endast 2 procent år 2018. Dessa kom ifrån:

  • produktionen av el- och fjärrvärme i kommunens kraftvärmeverk
  • egen uppvärmning av bostäder och lokaler i mindre pannor

Kraftvärmeverket drivs idag nästan uteslutande av biobränslen och kommer från och med 2021 drivas helt på förnyelsebara bränslen när nuvarande spetsolja byts till bio-olja. Den enda användningen av fossila bränslen i Eskilstunas värmesektor kommer därefter ifrån byggnaders egenuppvärmning.

Lokal elproduktion i kommunen

Kommunens lokala elproduktion är det som kan bidra till lägre utsläpp på den gemensam europeisk elmarknaden. År 2018 producerades 28 procent av Eskilstunas el av lokala energikällor. Den största producenten är Eskilstunas kraftvärmeverk som förutom all kommunens fjärrvärme även bidrar med 25 procent av den använda elektriciteten.

Utöver kraftvärmen så finns idag ytterligare två källor till lokal el, som tillsammans stod för 3 procent av den använda elektriciteten år 2018:

  • installerade solcellsanläggningar (cirka 0,8 procent)
  • lokal vattenkraft från Eskilstunaån (cirka 2,4 procent)

Målet är att möta behovet för en trygg energiförsörjning åt Eskilstunas invånare och ett välmående näringsliv samtidigt som kommunen jobbar för att nå de nationella energi- och klimatmålen.

Mot bakgrund av nuläget så finns det goda förutsättningar för Eskilstuna att åstadkomma detta genom:

  • en ökad mängd lokal förnyelsebar el.
  • en helt förnyelsebar värmesektor.
  • innovativa lösningar för smartare användning av energi som ska se till att Eskilstunas energiproduktion bidrar med noll utsläpp till 2045.

Låga utsläpp vid produktion av el i Eskilstuna

En hållbar energiproduktion är grunden för att ge kommunen förutsättningar att nå fossilfrihet. Låga utsläpp i producentled gör att den energi som fortsatt kommer behöva användas har en så låg miljöpåverkan som möjligt.

Ökad lokal energiproduktion

Lokal energiproduktion kan i förlängningen bidra till minskade nettoutsläpp på annat håll. Den mängd elektricitet som kommunen inte behöver importera kan istället exporteras och ersätta produktion från fossila energislag.

Utveckling av kommunens enerigsystem

Det är viktigt att ha en plan för utvecklingen av kommunens energisystem eftersom det kommer att ställas större krav på den lokala energiproduktionen på grund av:

  • en växande befolkning
  • fortsatta företagsetableringar
  • en transportsektor i omställning
Uppdaterad: 5 maj 2021