Bygg & Anläggning

Bygg & Anläggning

Bygg och anläggning står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp. Det finns mycket att göra inom detta område. Eftersom koldioxidutsläppen stannar väldigt lång tid i atmosfären är det viktigt att påbörja omställningen genast och kraftfullt. Vissa delar kan ställas om snabbt, andra tar längre tid.

Delprojektledare Martin Wetterstedt som samlat gruppen som arbetat fram förslag till åtgärder kring temat Bygg & Anläggning svarar på några frågor:

I dagsläget sker stora utsläpp inom följande områden när det gäller bygg och anläggning:

 • Vid framställning och transport av byggmaterial.
 • På byggarbetsplatsen i form av utsläpp från arbetsmaskiner.
 • Under driftsfasen för byggnader då avfall med fossilt innehåll förbränns för att ge värme och el.
 • Vid driftsfasen av vägar, bland annat vägrenhållning, som i dagsläget leder till stora utsläpp.
 • Vägarna i sig leder till ökad trafik som också medför klimatpåverkan

Eftersom koldioxidutsläppen stannar väldigt lång tid i atmosfären är det viktigt att påbörja omställningen genast och kraftfullt, annars finns risk att vi inte klarar att hålla Parisavtalets mål. Vissa delar kan ställas om snabbt, andra tar längre tid. Det vi bygger nu används fortfarande 2045. Eftersom livslängden på byggnader och vägar är lång och utsläppen stora är det viktigt att vi ställer om byggsektorn snabbt och en stor del av nybyggnationen bör kunna göras med nära noll utsläpp redan 2030. Teknik för att bygga med nära noll utsläpp i både bygg- och driftsfas finns redan men behöver bli norm och kunskapen och processer och tekniker förbättras. Att bygga nytt på ett energieffektivt sätt, med rätt typ av material som även är förberett för att kunna återanvändas vid rivning eller ombyggnation visar vi även vägen för hur befintligt byggnadsbestånd kan ställas om.

2045 ligger långt fram och utan att ta sikte på tidigare årtal och ha med sig att det är de ackumulerade utsläppen som leder till klimatpåverkan så riskerar vi att göra för lite.

Bygg och anläggning står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp och det finns mycket att göra inom detta område som exempelvis:

 • Skapa cirkulär ekonomi som minskar användningen av jungfruliga resurser samt även energi och klimatpåverkan.
 • Betong kan produceras med betydligt lägre klimatbelastning genom nya blandningar. Ställ om produktionen samt efterfråga och köp klimatsmart betong.
 • Övergå till material i trä där det är möjligt, det minskar utsläppen.
 • För att minska bränslerelaterade utsläpp behöver vi gå över till elbilar, byta ut diesel till bio-diesel och skapa smartare logistik.
 • Befintliga och nya bostäder behöver bli mer energieffektiva i driftskedet vilket minskar behovet av uppvärmning.
 • Genom cirkulära system kommer mindre fossilt avfall på sikt gå till förbränning.
Uppdaterad: 27 april 2021