Så här tar vi fram Eskilstunas klimatplan

Tillsammans med näringsliv, organisationer och invånare tar kommun fram en klimatplan för Eskilstuna. Den nuvarande klimaplanen gäller fram till dess den nya tagits fram.

Läs gällande klimatplan med mål och åtgärder. 

Tillsammans tar vi fram en klimatplan

Eskilstuna genererar i grova drag nästan en miljon ton växthusgasutsläpp per år. Utsläppen sker både i Sverige och utomlands. Kommunen kan inte råda över alla de utsläpp som sker från Eskilstuna. Därför är det viktigt att involvera företag, organisationer, föreningar och invånare i Eskilstuna kommuns två städer och landsbygd för att tillsammans med kommunen ta fram en gemensam klimatplan.

Temagrupper och fokusområden

Åtta Eskilstunaspecifika temaområden har valts ut utifrån den klimatpåverkan och potential de har. För varje temaområde har specialistgrupper etablerats som har till uppgift att ta fram förslag och åtgärder för att Eskilstuna ska nå målet om att vara en klimatpostitiv stad 2045, det vill säga att kommunen kapslar in mer koldioxid än vad vi släpper ut.

Temagrupperna består av ett femtiotal representanter från kommunkoncernen, näringslivet och organisationer med verksamhet i Eskilstuna och som på olika sätt har koppling till temaområdena.

Här kan du läsa om temagruppernas arbete.

Temagrupperna har tagit fram förslag på åtgärder inom sina områden. Materialet har sammanställts och kompletterats och slutligen blivit fem fokusområden med underrubriker.

Här kan du läsa om fokusområdena.

Sverige har som målsättning att vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer utan några nettoutsläpp av växthusgaser 2045.

Politiskt uppdrag

Kommunfullmäktige i Eskilstuna har beslutat att en ny klimatplan ska tas fram och den ska sträcka sig mot 2045 då den geografiska platsen Eskilstuna med sina två städer och landsbygd tillsammans ska nå målet om att vara en klimatpositiv plats, det vill säga att kommunen kapslar in mer koldioxid än vad vi släpper ut. Eskilstuna ska vara en förebild och det ska vara lätt att leva klimatsmart och fossilfritt.

Allvarliga konsekvenser för klimatet

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för klimatet. Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala om vi inte agerar nu.

Nödvändiga förändringar

Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur, skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen.

Arbetet att ta fram en ny klimatplan för Eskilstuna är formulerat som ett projekt som sedan övergår i en långsiktig process för att nå målet om ett klimatpositivt Eskilstuna.

Projektmål

Projektmålet är formulerat utifrån Eskilstuna Vision 2030 och kommunkoncernens fyraåriga strategiska inriktning där det också framgår att Eskilstuna med sina två städer och landsbygd ska vara en klimatpositiv plats, det vill säga att kommunen kapslar in mer koldioxid än vad vi släpper ut, år 2045. Eskilstuna ska vara en förebild och det ska vara lätt att leva klimatsmart och fossilfritt.

Projektet ska ta fram en gemensam klimatplan för beslut i kommunfullmäktige.

Tidsplan

 • 2020 – förslag till mål och åtgärder tas fram i temagrupper och projektgrupp
 • Våren 2021 bred förankring och mobilisering
 • Höst 2021 remiss
 • Våren 2022 beslut i Kommunfullmäktige

Temagruppernas uppdrag

Temagrupperna arbetar fram förslag till mål och åtgärder som, där det är möjligt, är:

 • resurseffektiva
 • resilienta
 • fossilfria
 • lätta att göra rätt
 • kolbindande
 • minskar energianvändningen
 • stärker ett hållbart lokalt näringsliv

Grupperna ska också följa de målsättningar Eskilstuna har kring jämställdhet, en attraktiv stad och landsbygd samt målsättningarna om att höja utbildningsnivån och få fler i arbete. Grupperna ska också tydliggöra vilka de ser har rådighet över respektive åtgärd.

Förslagen sammanställs under sista kvartalet 2020 då vi också får syn på vad vi kan göra för att nå de nivåer av utsläppsminskningar vi behöver. Under våren 2021 arbetar projektet vidare med frågan om hur detta ska gå till och vilka som kan bidra med vad. Det arbetet planeras för just nu.

Titta gärna in på denna webbsida för vidare information, lite längre fram i tiden.

Samarbetet

Projektets ambition är att klimatarbetet ska bidra till att samla starka intressenter till gemensam aktion för att nå klimatmålen 2045.

Kommunkoncern, tillsammans med näringsliv, akademi, region, organisationer och invånare kan tillsammans, och var för sig, bidra till att Eskilstuna når målet om en klimatpositiv plats.

Projektet har sikte på att presentera en gemensam klimatplan för beslut i kommunfullmäktige i våren 2022.

För att lyckas med uppgiften att formulera övergripande mål som i sin tur leder till genomförandet av relevanta åtgärder som också kan följas upp och säkerställas över tid, behöver offentliga aktörer, näringsliv, civilsamhället och akademin involveras och arbeta tillsammans under både framtagandet av klimatplanen och under genomförandet.

Åtta temagrupper med inriktningar baserade på Eskilstunas största utsläppskategorier bildades och under våren 2020 har ett femtiotal sakkunniga från olika delar av kommunkoncernen, näringslivet, regionen, föreningslivet och andra organisationer arbetat fram förslag till mål och åtgärder.

Panorama – visuellt verktyg för klimatomställningen

Temagruppernas förslag bearbetas och sammanställs i det nationella verktyget Panorama som arbetas fram av företaget Climate View tillsammans med flera kommuner (däribland Eskilstuna) och andra aktörer i Sverige och Europa. Panorama drivs av Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

I verktyget visualiseras klimatutsläppen som sker inom Sveriges gränser, hur de kan minskas, vilka styrmedel som finns på plats tillsammans med information om hur omställningen går.

Här kan du titta på hur Panorama ser ut på nationell nivå: https://www.klimatpolitiskaradet.se/panorama/

Omställningsmål

Panorama anpassas och utvecklas för att kunna användas på lokal nivå. Parallellt arbetar man också fram omställningsmål kopplat till varje utsläppskategori som:

 • tydliggör vilken förändring vi behöver åstadkomma
 • hjälper oss se vilka förändringar som ger mest effekt
 • visar hur vi kan mäta och följa upp förändringen

Läs mer om omställningsmålen här.

Temagruppernas förslag arbetas in i Panoramavyn och kopplas till omställningsmålen och parallellt med detta vill vi utforska hur aktörer inom den geografiska platsen Eskilstuna kommun kan samarbeta för att minska de negativa utsläpp i världen som genereras här. Vi vill också se hur vi tillsammans kan bli klimatpositiva såsom att till exempel kapsla in växthusgaser och producera mer fossilfri energi än vi gör av med.

I samband med att världens ledare fattade beslut om de Globala målen fastställdes ett mål om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna.

Vid klimattoppmötet i Paris 2015 kom världens länder överens om att hålla temperaturökningen väl under två grader, med sikte på att begränsa den till 1,5 grader. 2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av:

 • en klimatlag
 • ett klimatmål
 • ett klimatpolitiskt råd.

Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Varje kommun i Sverige ska bidra till de nationella målen.

Läs om Sveriges klimatmål och titta i mätverktyget Panorama som används för att följa upp klimatarbetet.

Uppdaterad: 27 april 2021