Fokusområden i klimatprogrammet utan rubrik

Vill du bidra till klimatomställningen?

Här kan du som representant för ett företag, en organisation eller en förening fylla i ett klimatåtagande där det syns att din verksamhet kommer bidra till att nå målet om ett klimatpositivt Eskilstuna 2045. Tillsammans kan vi göra klimatevolution*!

Att arbeta tillsammans för en hållbar omställning och ett klimatpositivt samhälle är viktigt för att vi ska lyckas nå klimatmålen. Alla behöver engagera sig och bidra där de kan och många i Eskilstuna har redan kommit långt i sitt klimatarbete och är förebilder för andra, såväl lokalt som globalt. Klimatåtagandet ger tillgång till:

 • Samverkansplattform och nätverk. Genom arenan Klimatevolution* kopplar vi ihop nätverk, kluster och grupper till en gemensam plattform och mötesplats för klimatomställning i Eskilstuna.

 • Stöd, kunskap och erfarenhet. Genom att delta på nätverksträffar, event, seminarier och utbildningar får ni tillgång till resurser för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

 • Kommunikation och inspiration. Tillgång till kommunikation ger synlighet, spridning och inspiration som ger positiva effekter.

Formuläret är indelat i samma fem fokusområden som finns i Klimatprogram Eskilstuna. Du kan enkelt välja vilka områden som är relevanta för din verksamhet. Via länken nedan når du en PDF-fil som visar hur formuläret är uppbyggt och vilka frågeställningar som kommer, om du vill förbereda underlag innan du fyller i formuläret. Huvudfrågorna är också presenterade under respektive färgad cirkel nedan.

Innehåll i klimatåtagande Pdf, 172 kB.

Transportera och resa hållbart

 • Vi ska köra med så hög andel fossilfritt och förnybart som möjligt i
  egna fordon och strävar att nå 100%
 • Vi ska ställa hållbarhets- och klimatkrav på leveranser till och från
  företaget
 • Vi ska samverka om varutransporter
 • Vi ska uppmuntra våra medarbetare till gång, cykling, samåkning och
  kollektivtrafik vid resor till och från arbetsplatsen
 • Vi ska ha en policy för klimatsmarta tjänsteresor
 • Vi ska välja lokala leverantörer i möjligaste mån

Använda och producera energi effektivt

 • Vi ska arbeta systematiskt med energieffektiviseringar
 • Vi ska värma/kyla våra lokaler till rätt temperatur
 • Vi ska köpa enbart förnybar eller fossilfri el
 • Vi ska välja den mest energieffektiva lösningen vid nyinvesteringar
 • Vårt företag ska producera förnybar el som vi själva använder till
  minst 15%
 • Vi ska minska belastningen på elnätet vid effekttoppar
 • Vi ska ha effekthantering/energilager
 • Vi ska ta till vara på restvärme

Bygga, renovera och anlägga med låg klimatpåverkan

 • Vi ska gynna cirkulära lösningar och återbruk
 • Vi ska leta efter nya och klimatsmarta lösningar och produkter för vår
  produktion
 • Vi ska ställa klimatkrav vid inköp och upphandlingar
 • Vi ska arbeta för minskad klimat- och miljöpåverkan från mat, måltider
  och möten
 • Vi ska utbilda vår personal i klimatrelaterade frågor
 • Vi ska se över hur våra finansiella tillgångar påverkar klimatet
 • Vi ska använda delningstjänster

Konsumera och producera medvetet

 • Vi ska ha en rutin för att identifiera och åtgärda brister i klimatskalet
 • Vi ska beräkna och redovisa klimatpåverkan av vårt byggande
 • Vi ska ställa klimatkrav på bygg- och anläggningsmaterial och
  maskiner hos våra leverantörer
 • Vi ska öka och redovisa återbruk av byggmaterial

Lagra och ta upp växthusgaser

 • Vi ska öka mängden grönytor och träd
 • Vi ska förbättra våra odlingsmetoder
 • Vi ska tillämpa ansvarsfullt skogsbruk
 • Vi ska återväta dikade torvmarker
 • Vi ska producera/använda biokol
 • Vi ska klimatkompensera för våra koldioxidutsläpp

Andra sätt att bidra

Uppdaterad: 29 mars 2024