Våra klimatmål

Här kan du läsa om vilka klimatmål vi i Eskilstuna kommun ska nå tillsammans, vilka fem steg vi kan ta för att hindra negativa klimatförändringar samt information om våra fem fokusområden.

Målet är att Eskilstuna kommun med sina två städer och landsbygd ska vara klimatpositivt 2045. Det innebär att vi som bor och verkar på den här platsen behöver ta steg för att minska våra utsläpp och hitta sätt att stänga in mer växthusgaser än vad vi släpper ut.

Ett klimatprogram har tagits fram och anger övergripande klimatmål för ett gemensamt klimatomställningsarbete i hela kommunen. Klimatmålen består av ett huvudmål och ett delmål som bidrar till att nå globala, nationella och regionala mål.

Huvudmålet är ett klimatpositivt Eskilstuna 2045 och delmålet är att minska utsläpp av växthusgaser med 80 procent mellan år 2020 och 2030.

Sikta på att göra förflyttningar med större effekt så tidigt som möjligt

Olika växthusgaser kan ligga kvar i atmosfären i hundratals år. Därför har lager av växthusgaser som inte hunnit brytas ner i samma takt som de släppts ut fortsatt att bidra till global uppvärmning.

Det krävs en exponentiell utsläppsminskning för att inte fylla på våra gamla utsläpp mer. Det innebär att målet inte kan nås om aktörer arbetar utifrån en linjär utsläppsminskningskurva. Kurvan behöver snarare böjas vilket innebär att desto tidigare större övergångar till fossilfria lösningar kan ske, desto lättare blir det att nå målet över tid.

Klimatprogrammets inriktning är att följa Södermanland läns koldioxidbudget där det framgår att utsläppen från år 2020 och framåt behöver minska med 16 procent årligen för att bidra till målsättningarna i Parisavtalet.

Alla kan bidra till att stoppa klimatförändringarna

Klimatprogrammet har formulerats:

 • för att passa både små och stora företag, föreningar, offentlig verksamhet och andra organisationer som på olika sätt ska kunna koppla an sitt klimatarbete.
 • på övergripande nivå för att innehållet inte ska riskera bli inaktuellt med tanke på den snabba utvecklingen inom energi- och klimatområdet.
 • utifrån att det är tydligt att respektive verksamhet är de som har bäst förutsättningar att identifiera vilka aktiviteter de ser ger bäst effekt både på kort och lång sikt. Respektive aktör har också, tillsammans med andra, bäst förmåga att nå innovationshöjd inom sina områden och de har också förutsättningarna att göra en plan för verkställande.

Var och en tar själva beslut om hur de bidrar inom de områden där de har rådighet.

Fem steg för minskad klimatpåverkan

För att aktörer ska kunna bidra till att minska Eskilstunas klimatpåverkan inom de områden där de har rådighet kan de använda sig av följande steg för steg-process. Ta del av de fem stegen här nedan.

Även du som privatperson kan bidra. Här finns tips på hur du kan ta reda på ditt klimatavtryck.

 1. Kartlägga
  Det första steget är att lära sig mer om hur den egna klimatpåverkan ser ut idag och hur klimatpåverkan kan minskas både direkt och indirekt. ​Det finns flera verktyg för att kartlägga sina utsläpp både på individnivå såväl som för små och stora organisationer. Exempel är Svenska miljöinstitutets app, Klimatkontot eller den standarden som används internationellt, Greenhouse Gas Protocol (GHG).​

 2. Sätta mål
  Det andra steget är att sätta egna mål och göra en plan för hur och när aktiviteterna ska genomföras. Med tanke på att det är en exponentiell utsläppsminskning som krävs för att nå målet är det bra att sträva efter att åstadkomma stora effekter så tidigt som möjligt.

 3. Genomföra
  Det tredje och allra viktigaste steget är att göra, att agera omgående. Det är action som räknas.​ Vissa aktiviteter är relativt enkla och billiga att genomföra, medan andra tar längre tid. Alla svar finns inte idag utan kunskaperna utvecklas över tid.
 4. Berätta
  Det fjärde steget handlar om att berätta om sina målsättningar med sina intressenter som exempelvis medarbetare, kunder, leverantörer eller som privatperson – sin familj, vänner, kollegor och leverantörer av varor och tjänster.
 5. Följa upp
  Genom att följa upp arbetet och dela dragna erfarenheter med andra ökar möjligheterna till en snabbare klimatomställning i denna lärandeprocess.

Fem fokusområden

Under arbetet att uppdatera en gemensam plan för klimatet har många kloka människor gett underlag som visar att vi tillsammans behöver sätta extra fokus på klimatomställning inom fem områden i Eskilstuna. Läs mer om dessa här nedan.

Transporter är det största enskilda utsläppsområdet och omfattar inrikes resor samt utrikes flyg och sjöfart. I Eskilstuna finns relativt goda förutsättningar för hållbara transporter. Nästan 70 procent av Eskilstunas befolkning bor inom fem kilometers radie från något av våra stadscentrum och det finns goda möjligheter att gå, cykla, åka buss och tåg eller ladda sitt elfordon. Logistikparken erbjuder företag möjligheten att transportera varor hållbart.

Inom den geografiska platsen har kommunkoncernen en särskild roll i att skapa förutsättningar för fossilfria resor vilket tydligt pekas ut i den kommunala översiktsplanen samt i trafik-, cykel- och kollektivtrafikplan. Men den viktigaste förändringen ligger i att tänka om kring hur vi förflyttar oss och varor mellan oss, både lokalt och globalt.

Inom detta fokusområde lyfts särskilt dessa åtgärder fram:

Kör på 100% förnybart

De som behöver ett fordon kan satsa på att så snart som möjligt gå över till att använda förnybara bränslen. Sikta gärna på lokalt producerade bränslen och sträva åt att använda andra drivmedel än biodiesel i personbilar där möjligt. Biodiesel behövs till arbetsmaskiner och andra fordon som är svårare att ställa om.

Skapa bättre förutsättningar för fossilfria resor och transporter

Aktörer som råder över fysisk planering och infrastruktur bör verka för att skapa bättre förutsättningar för fossilfria resor. Aktörer som har förutsättningar att verka för förbättrad laddinfrastruktur, bil- och cykelpooler och andra tekniska eller tjänstebaserade lösningar som bidrar till minskad klimatpåverkan och beteendeförändringar bör göra det. Undersök möjligheten att integrera elfordon för energilagring i byggnader.

Ställ klimatkrav på transporttjänster och godstransporter

Företag, offentliga aktörer och andra organisationer kan göra stor skillnad genom att ställa klimatkrav vid inköp och upphandling av transporttjänster och godstransporter. Även privatpersoner kan bidra genom att efterfråga fossilfria transportalternativ.

Samverka om varutransporter

För att minska miljö- och klimatpåverkan från varutransporter kan aktörer förbättra och minimera varutransporter genom samverkan kring lagerhållning, förbättrad fyllnadsgrad och liknande.

Använd arbetsplatsen som förebild och normbildare

För att ställa om beteenden kring transporter och resande behövs stöd och inspiration till nya vanor och motivation att göra förändringen. Aktörer som råder över arbetsplatser eller andra mötesplatser har utmärkta förutsättningar att påverka attityder och stödja medarbetare och kunder, besökare, brukare eller elever att skapa nya vanor. Att minska antalet resor genom digitala lösningar är ett exempel.

Behovet av el kommer att öka på grund av överflyttning från fossila bränslen till el och tack vare att Eskilstuna växer med fler Eskilstunabor och nya etableringar. En väl utbyggd fjärrvärme och produktion av el i det lokala kraftvärmeverket ger goda förutsättningar för fortsatt låga utsläpp från uppvärmning och elproduktion.

Även om både el och värme produceras lokalt redan nu behöver fler aktörer bli lokala elproducenter och fler använda fjärrvärme där det finns för att möta det ökade behovet av el. Då har vi all den fossilfria kraft där den gör bäst nytta.

Inom detta fokusområde har främst dessa åtgärder lyfts fram:

Bli producent av förnybar energi

Alla slags aktörer kan bidra till att producera förnybar energi där den används. Även om produktionen av el från sol ökat i Eskilstuna finns fortfarande många outnyttjade platser kvar som passar för solelsproduktion.

Öka takten inom energieffektiviseringen

För att minska behovet av el behöver vi använda den el som finns så effektivt som möjligt. Aktörer kan bidra genom att energieffektivisera byggnader, använda smart energieffektiv fastighetsteknik och göra det lätt för användarna att minimera sin energianvändning.

Minska belastningen på nätet vid effekttoppar

Alla slags aktörer kan bidra till att minska belastningen på elnätet vid effekttoppar. Storanvändare inom industrin har särskilt stor potential att göra skillnad på området men även andra organisationer, företag och privatpersoner kan göra stor skillnad.

Installera energilager och smarta elnät

Att lagra och använda producerad el och värme när den behövs som mest bidrar till att minska och jämna ut belastningen vid effekttoppar. Aktörer kan bidra genom att planera för att installera energilagringsmöjligheter och smarta nät vid byggnation eller ombyggnation. Smarta elnät kan innebära att elanvändningen automatiskt anpassas efter tillgång, pris eller energislag.

Lokal fossilfri elproduktion vid nya etableringar

Aktörer med rådighet i frågor kring nya företagsetableringar kan bidra genom att uppmuntra till, samverka kring och skapa förutsättningar för fossilfri elproduktion i samband med nyetableringar.

Skapa förutsättningar för förnybar elproduktion vid fysisk planering

Genom att ta med energiperspektivet redan i planeringsskedet av nya bostads- och verksamhetsområden kan förutsättningar för förnybar elproduktion skapas. Det kan till exempel handla om planering för solceller eller lagring och distribution av energi.

Ta tillvara på restvärme

Aktörer kan bidra genom att söka möjligheter till lösningar och samverkan för att tillvarata värme som blir över från industriella processer att övergå till exempelvis fjärrvärme.

Eskilstuna växer och i översiktsplanen tas det höjd för att kunna bygga 15 000 nya bostäder fram till 2030. Utöver det sker företagsetableringar, behov av ökad infrastruktur och samhällsservice. Byggandet påverkar Eskilstunas förutsättningar under lång tid framöver. Energibehov, byggskedet, materialval, markanvändning och förutsättningar för en hållbar förvaltning över tid är några av de områden aktörer har att hantera.

Inom detta fokusområde lyfts särskilt dessa åtgärder fram:

Bygg klimatneutralt

Cement, betong och asfalt i dess nuvarande form ger upphov till stor klimatpåverkan. Aktörer kan bidra genom att ha som mål att utveckla kunskap om hur byggnader kan anläggas och byggas om med så låga växthusgasutsläpp från material och energi som möjligt genom hela dess livscykel. Att bygga mer i trä, återvinna, optimera byggd yta och klimatskal samt välja energisnåla tekniska system är några steg på vägen.

Förbättra kalkyler för klimatpåverkan och investeringar

Bättre kalkyler, klimatsmarta konceptbyggnader och anläggningsmaterial med låg klimatpåverkan är exempel att samlas kring.

Initiera marknads- och leverantörsdialoger

Aktörer kan bidra genom att aktivt öka och dela kunskaper kring klimatpåverkan före, under och efter hela byggprocessen genom samarbeten mellan beställare, arkitekter, konstruktörer och leverantörer med flera, för att tillsammans hitta lösningar att nå klimatmålen.

Ställ klimatkrav på bygg- och anläggningsmaterial

Företag, offentliga aktörer och andra organisationer kan göra stor skillnad genom att ställa klimatkrav vid inköp och upphandling av bygg- och anläggningsmaterial. Även privatpersoner kan bidra genom att efterfråga byggmaterial med låg klimatpåverkan.

Skapa både marknad och system för återbruk av byggmaterial

Med brist på byggmaterial och krav om att öka återvinningen av byggmaterial finns det än större anledning för aktörer att verka för att återbruka byggmaterial i större skala.

Eskilstuna har en etablerad återbruksturism och har lyfts fram både nationellt och internationellt för framsteg inom cirkularitet och återbruk. En hållbar konsumtion och produktion ger inte bara fördelar för miljö och klimat, utan även för ökad konkurrenskraft, tillväxt, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom både på lokal och global nivå.

Människor behöver ha den information och medvetenhet som krävs för att kunna agera på ett sätt som bidrar till att nå klimatmålen.

Inom detta fokusområde lyfts särskilt dessa åtgärder fram:

Stärk handel och industri kring cirkulär ekonomi och återbruk

Både handeln och industrin i Eskilstuna står inför utmaningar när konsumtionsvanor och levnadsvanor förändras. Aktörer kan bidra genom att öka sin egen och andras kunskap kring långsiktigt hållbara affärsmodeller för att framtidssäkra verksamheten. Producenter och handlare kan bidra med att gå över till en mer cirkulär ekonomi där produkter används längre, repareras och återbrukas.

Efterfråga och gynna cirkulära lösningar

Osäker tillgång på råvaror samt utmaningar i den globala logistiken gör att cirkulära system kan öka resiliensen samtidigt som koldioxidutsläppen kan minska. Privata och offentliga konsumenter kan efterfråga och gynna producenter vars produkter och tjänster formats utifrån hållbara affärsmodeller. Aktörer kan också bidra med att öka möjligheten för både producenter och konsumenter att hyra, leasa, dela, låna och återbruka.

Ta initiativ till och kommunicera innovationer och smarta lösningar

För att nå klimatmålet kan aktörer bidra genom att aktivt initiera och/eller delta i lärande-, utvecklings- och testprojekt som syftar till att bidra till systemomställning. Genom att kommunicera och dela gjorda erfarenheter kan aktörer bidra till att öka takten på utvecklingen.

Fortsätt utveckla cirkulära handelsplatser

ReTuna-konceptet är den framgångsrika testbädd som kan skalas upp och utvecklas vidare både på plats och på andra platser av flera aktörer i samverkan.

Vässa den offentliga upphandlingen ur klimatsynpunkt

Eskilstuna kommunkoncern och Region Sörmland är exempel på två av Eskilstunas stora arbetsgivare och offentliga konsumenter som tillsammans konsumerar varor och tjänster för flera miljarder kronor varje år. Offentliga aktörer kan bidra genom att samarbeta mellan varandra och med leverantörer samt genom att efterfråga och ställa krav på leverantörer att leverera produkter och tjänster som inte medför negativ klimatpåverkan, eller som bidrar till positiv klimatpåverkan.

Utbilda och öka kunskapen inom organisationer och verksamheter

Som individer behöver vi få bättre förutsättningar för att kunna agera klimatsmart. Utbildning är en grundläggande förutsättning och skolor och folkbildare har en särskild roll i detta omställningsarbete. Andra aktörer som arbetsgivare, eventarrangörer och föreningar kan också bidra genom att utbilda, informera och skapa förutsättningar för medarbetare, besökare eller medlemmar att agera på ett sätt som inte medför en negativ klimatpåverkan.

Även om vi ställer om för att minimera växthusgasutsläppen kommer vi alltid generera växthusgaser, det är oundvikligt. Skillnaden är att växthusgaserna framåt måste hinna kapslas in för att inte påverka klimatet negativt. Det kan ske genom att maximera ekosystemens kolinlagring och genom att utveckla och använda tekniska lösningar. Sverige och Eskilstuna har goda förutsättningar för att klara lagra in växthusgaser tack vare de stora ytorna av skog och mark.

Inom detta fokusområde lyfts särskilt dessa åtgärder fram:

Utred möjlig lagring av växthusgaser genom mark och ekosystem

Det finns nationella data kring markens och ekosystemens lagring av kol och utsläpp av växthusgaser. Lokalt i Eskilstuna kan berörda aktörer bidra till att upprätta en nulägesbeskrivning som i sin tur ger underlag för mark- och skogsägare att upptäcka potentialer för att kunna utveckla sin verksamhet att bidra till klimatmålen på olika sätt.

Återvätning av dikade torvmarker

Aktörer kan bidra genom att återväta tidigare dikad torvmark för att minska utsläppen av växthusgaserna metan och lustgas.

Förbättra odlingsmetoder

Inom jordbruket kan odlingsmetoderna förbättras ur klimatsynpunkt, till exempel att hålla marken bevuxen under hela året, eller så stor del av året som möjligt. Man kan också odla mer effektivt per yta eller i staden.

Öka mängden grönytor och träd

I takt med att fler flyttar till Eskilstuna ökar andelen bebyggd och hårdgjord yta. Alla former av träd och grönska bidrar till att kapsla in växthusgaser. Därför är det särskilt viktigt att mängden grönytor och träd ökar. Detta kan alla slags aktörer bidra med.

Ansvarsfullt skogsbruk

Skogens roll inom klimatfrågan är omdebatterad, framför allt när det gäller hur skogen ska brukas, om den ska brukas alls eller binder in mer kol där den står. Här finns en målkonflikt med det lika viktiga området biologisk mångfald som är viktig att balansera med behovet av produkter som ersätter fossila bränslen.

Därför är det viktigt att vi hushåller med skogens resurser och utnyttjar dem så klokt som möjligt. Likaså att utveckla brukningsmetoder som minimerar målkonflikter och bidrar till att båda målen gynnas.

Utred och inför BECCS och CCS för punktutsläpp

Det finns flera punktutsläpp inom kommunens gränser där koldioxid skulle kunna fångas upp på teknisk väg. Ett exempel är Eskilstunas kraftvärmeverk. Teknikerna kring infångning av koldioxid är ny och de kommande åren blir avgörande för hur framgångsrik och användbar tekniken blir. Därför behöver vi följa utvecklingen och utreda möjligheterna för att investera i den här tekniken.

Uppdaterad: 7 december 2023