Vägen framåt

Här kan du läsa om hur vi tillsammans i Eskilstuna ska fortsätta vårt arbete med att nå klimatmålen - vår väg framåt!

Tiden är knapp och det är bara i brett samarbete och med gemensamt mål som vi tillsammans kan nå målet. Samarbeten behöver ske lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Målsättningen är att alla slags aktörer ska kunna jacka in sitt klimatarbete till programmet och dess övergripande mål genom egna handlingsplaner för att visa att och hur de bidrar till klimatmålet.

Kommunkoncernen är en av alla aktörer inom det geografiska området som förväntas bidra till klimatomställningen, men också den aktör som ska ta en samordnande roll i det fortsatta samarbetet. Med grund i de slutsatser som gjorts hittills, genom bland annat Tankesmedjans arbete, bereds nästa steg i processen där ambitionen är att:

  • forma en innovativ och inkluderande process för att samla aktörer som i samverkan har förmåga att accelerera både den egna och andras klimatomställning utifrån egna förutsättningar.
  • göra det både möjligt och attraktivt för alla samhällsaktörer att göra lokala åtaganden för klimatomställning genom en digital lösning som både visualiserar omställningsmål för projektet och underlättar för aktörer att åta sig bidra till de mål där de har rådighet. Verktyget ska också ge underlag för uppföljning och kommunikationsaktiviteter.
  • identifiera vilket behov och typ av stöd för klimatomställning som efterfrågas, och vilka aktörer som kan erbjuda dessa stöd. Relevanta aktörer kan tillsammans utveckla ytterligare former av stöd utifrån klimatprogrammets fem fokusområden.

För att få stöd i till det fortsatta arbetet har organisationen Eskilstuna kommun gått med i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030tillsammans med tre partners:

  • Mälardalens Universitet som bland annat ska bidra med att identifiera behov och utveckla stöd för klimatomställning.
  • Studiefrämjandet som tillsammans med Länsbildningsförbundet vill undersöka om och hur folkbildare kan bidra till att öka kunskapsnivån kring klimatomställning.
  • ReTuna Återbruksgalleria (Eskilstuna Energi och Miljö) som tillsammans med representanter från fastighetsägare, centrum- och destinationsutvecklare ska titta på hur handeln skulle kunna utvecklas och bidra till klimatomställningen.

Ytterligare tolv organisationer står som stödpartners:

Affärsplan Eskilstuna, AGRO Sörmland, ATEA, Berglunds Åkeri, Destination Eskilstuna, Energy Evolution Center, Fastighets AB Regio, Länsbildningsförbundet Sörmland, MITC - Mälardalens Industrial Technology Center, AB Mälarplast, Mälarstaden Asset Management och PEAB AB.

Eskilstuna kommun är antagen till innovationsprogrammet Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030 där ytterligare 22 svenska städer ingår. Kommunerna samlar 40 procent av Sveriges befolkning och ska tillsammans med sex myndigheter kraftsamla för klimatneutrala och hållbara städer. Tillsammans ska de arbeta för att gemensamt hitta lösningar på de enorma samhällsutmaningar den globala uppvärmningen innebär. viablecities.se

Eskilstunas deltagande i Viable Cities kommer innebära en värdefull stöttning och hjälp framåt när det gäller kommunens fortsatta miljö- och klimatarbete.

European Viable Cities Day 8 december

European Viable Cities Day, arrangerat av EU-kommissionens representation i Sverige och Viable Cities. Detta är en brygga mellan allt det arbete som pågår i Sverige och EU:s arbete för en klimatneutral kontinent. Representanter från Europa, från svenska myndigheter och från satsningen Klimatneutrala städer 2030 delade erfarenheter och inspirerade varandra.

European Viable Cities day

Genom att lyfta goda exempel på klimatarbeten som redan nu görs i Eskilstuna stärker vi kommunens varumärke som en attraktiv plats med framtidssäkrade företag och en plats där det blir allt enklare att ha en hållbar livsstil.

  • 2022 invigdes Eskilstunas Energy Evolution Center vars syfte och tanke är att lösa klimatmålen genom verklig energiomställning, öka konkurrenskraften och långsiktigt säkra kompetensförsörjning. Till exempel kan företag här få konkreta råd och instrument för energieffektivisering.
  • Framåtsträvande fastighetsägare har gått ihop för att utveckla ett attraktivt centrum tillsammans med kommunen i linje med Eskilstunas klimatarbete.
  • Destination Eskilstuna deltar i det unika samarbetet Greentopia där livemusikbranschen, idrottsrörelsen och svenska städer arbetar tillsammans för att minska de klimatavtryck som evenemang för med sig.
  • Flera av Mälardalens Universitets forskning rankas högt på listan över teknik i mänsklighetens tjänst och vi vet att många företag och idéburna verksamheter genomför ett ambitiöst klimatarbete som kan inspirera fler.
Uppdaterad: 26 februari 2024