Här kan du ta del av information om det pågående klimatomställningsarbetet i Eskilstuna kommun.

Klimatprogram Eskilstuna

Klimatutmaningarna är en av vår tids största utmaningar och Eskilstuna har bestämt sig - vi tänker tackla dem i bred samverkan med tillitsbaserat arbetssätt och fokuserar på att snabbt minska utsläppen inom kommungränserna såväl som de konsumtionsbaserade.

Grundfundamentet i klimatomställningsarbetet är Klimatprogram Eskilstuna som kommunfullmäktige godkände i november 2022. Programmet omfattar samtliga aktörer och invånare inom Eskilstuna kommuns geografiska område. Det har tagits fram i samverkan med representanter från företag, idéburna organisationer, offentlig verksamhet och akademi.

Klimatprogrammet fastställer ett gemensamt klimatmål där Eskilstuna med sina två städer och landsbygd ska vara klimatpositiva 2045. Under det första året med programmet har nära 70 lokala aktörer redan ställt sig bakom målet och undertecknat ett klimatåtagande.

Inför 2024 hoppas vi att ännu fler ska delta i vår gemensamma resa mot ett mer hållbart och klimatpositivt Eskilstuna. Läs mer om åtagandet och aktörerna som skrivit under på sidan Vill du bidra?

Eskilstunas vision 2030 beskriver en plats för ett gott liv och lyfter fram Eskilstuna som en global ledstjärna inom miljöområdet där det är lätt att leva klimatsmart och ha en medveten livsstil. Både industri och landsbygd lyfts fram och kopplas till handlingskraft tillsammans med ett hållbart och innovativt företagande där modiga innovationer exporteras världen över.

Visionen anger också att Eskilstuna är en attraktiv plats där vi känner gemenskap och framtidstro. Samtidigt står vi i en global transformation för att bekämpa klimatförändringarna som är en av vår tids största utmaningar och ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation.

För att nå visionen om ett gott liv krävs att alla aktörer, ända ner på individnivå, bidrar till en klimatomställning. Aktörer behöver både få och ge varandra bättre förutsättningar att ställa om till långsiktigt hållbara livsstilar och affärsmodeller.

Målet är att Eskilstuna kommun med sina två städer och landsbygd ska vara klimatpositivt 2045. Det innebär att vi som bor och verkar på den här platsen behöver ta steg för att minska våra utsläpp och hitta sätt att stänga in mer växthusgaser än vad vi släpper ut.

Utvecklingen kring klimatomställning går oerhört fort och för att inte riskera att informationen snabbt ska bli inaktuell kommer det finnas länkar till sidor som uppdateras kontinuerligt.

Allvarliga konsekvenser om vi inte agerar

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för klimatet. Effekterna är redan synliga och kommer att bli katastrofala om vi inte agerar här och nu.

Klimatförändringarna leder till:

  • extremt väder som leder till översvämningar och torka.
  • höjda havsnivåer och minskad tillgång till färskvatten.
  • allvarliga konsekvenser för naturliga ekosystem som exempelvis korallrev, glaciärer, nordliga skogar och tropiska skogar.

Globala och nationella klimatmål

I samband med att världens ledare fattade beslut om de globala målen fastställdes ett mål om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna. Vid klimattoppmötet i Paris år 2015 kom världens länder överens om att hålla temperaturökningen väl under två grader, med sikte på att begränsa den till 1,5 grader. År 2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk som består av:

  • en klimatlag
  • ett klimatmål
  • ett klimatpolitiskt råd

Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Målsättningen är att alla slags aktörer ska kunna knyta an sitt klimatarbete till en gemensam satsning där programmet anger övergripande mål.

Eskilstuna kommun har, som en av Eskilstunas alla aktörer, tagit fram en plan för klimatet för kommunkoncernen. Denna plan godkändes av kommunfullmäktige 10 november, 2022. Planen kopplar an till klimatprogrammets mål och process för att bidra till klimatmålet.

Här kan du läsa kommunkoncernens plan för klimat.
Kommunkoncernens plan för klimat remissversion Pdf, 900 kB.

Sammanfattning av klimatkartläggning av Eskilstuna kommunkoncerns verksamhet. Bilaga 1 Pdf, 2 MB.

Du som står för en organisation kan stödja klimatomställningen genom att lyfta fram att ni vill bidra till att nå klimatmålen utifrån era förutsättningar och är intresserade av att göra ett klimatåtagande. Visa ditt stöd här.

Kontakt

Övergripande frågor

E-post: klimatevolution@eskilstuna.se

Frågor om arbetet med kommunkoncernens klimatomställning

Malin Isaksson

Kommunstrateg miljö

Telefon:

Elin Svanström

Processledare Klimatevolution och Viable Cities

Telefon:

Uppdaterad: 11 april 2024