Metod för hållbar stadsutveckling

I Eskilstuna vill vi skapa stadsdelar som gynnar hälsa, jämlikhet och social sammanhållning. Därför har en metod tagits fram som ska ge dig och alla andra som bor och verkar i Eskilstuna en tryggare livsmiljö och en mer attraktiv stad. Här kan du läsa mer om hur metoden fungerar.

17 mål för hållbarhet

I uppstarten av alla större utvecklingsprojekt används Metod för hållbar stadsutveckling Pdf, 4 MB. för att säkra att alla relevanta sociala, ekologiska och ekonomiska frågor täcks i arbetet.

Att tidigt få med frågor om exempelvis transporter, grönytor, sociala mötesplatser och klimatanpassning gynnar både slutresultatet och effektiviteten i processen. Metoden bygger på 17 målområden med kompletterande mål som säkerställer att projektet bidrar till att önskade effekter uppnås.

Pilotprojekt Lagersdal

Eskilstunas metod för hållbar stadsutveckling blev klar våren 2017. Under metodarbetet har Eskilstuna valt att arbeta med ett pilotprojekt som omfattar Lagersberg, Råbergstorp och Fröslunda (Lagersdal).

Målet är att dra nytta av metoden i det långsiktiga stadsläkningsprojektet. Metoden ska fungera som ett stöd för att utveckla byggnader utan negativ klimat- och miljöpåverkan och samtidigt bygga bostäder till rimliga priser och dessutom skapa en tät, sammankopplad stad där människor har god tillgång till grönytor, service, kultur och rekreation.

Bakgrund: Metod för hållbar stadsutveckling i Eskilstuna

Eskilstuna har en vision som ledstjärna för kommunens utveckling i stort. Eskilstunas översiktsplan visar inriktningen för den fysiska utvecklingen.

Som ytterligare stöd har kommunen tagit fram ett verktyg för hållbar stadsutveckling tillsammans med Sweden Green Buildings Council. Ett tiotal kommuner har samverkat inom ramen för Citylab för att tillsammans utveckla metoder och arbetssätt för hållbar stadsutveckling.

Arbetet bygger på ett gemensamt intresse att skapa stadsdelar med goda förutsättningar för hälsa och välbefinnande, jämlikhet och social samman­hållning, delaktighet och inflytande, goda försörjningsvillkor, en trygg livsmiljö och ett attraktivt stadsliv.

Det handlar även om resurshållning, där invånare inom områden kan dela på resurser på ett smidigt sätt.

Kristina Birath

Fastighets- och miljödirektör

Telefon:

Uppdaterad: 13 februari 2023