Arbete mot mäns våld mot kvinnor - kommunen som arbetsgivare

Eskilstuna kommun är Sörmlands största arbetsgivare med cirka 8500 medarbetare. Med tanke på det finns med säkerhet både våldsutsatta kvinnor och våldsutövande män bland våra medarbetare. Kommunens arbete mot mäns våld mot kvinnor berör därmed även kommunen som arbetsgivare.

Alla chefer och medarbetare i Eskilstuna kommuns förvaltningar och bolag har ett ansvar att våga se, fråga och agera om de misstänker att någon blir utsatt för våld. Chefen har ett särskilt ansvar om han/hon misstänker att en medarbetare blir utsatt för våld i nära relation. Som stöd har kommunen tagit fram rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer.

Kommunfullmäktige har i Plan mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck beslutat att alla medarbetare i Eskilstunas förvaltningar och bolag ska ha grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor. Filmen Uppdrag motverka mäns våld mot kvinnor är framtagen i syfte att ge tittaren denna grundläggande kunskap. Den presenterar också Eskilstuna kommuns mål och arbete för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Till filmen finns en handledning som hjälper medarbetarna att koppla arbetet mot mäns våld mot kvinnor till den egna vardagsverksamheten. I handledningen finns tips på frågor att diskutera i samband med att man ser filmen.

Observera! Filmens tema väcker känslor och kan beröra tittarna både på ett professionellt och personligt plan. Läs därför gärna handledningen innan ni tittar på filmen.

Uppdaterad: 27 april 2021