Jämställdhet

Eskilstuna kommun har under många år arbetat systematiskt med jämställdhet som en del av kvalitetsarbetet. Vårt arbete har dessutom uppmärksammats på riksnivå.

Plan för jämställdhet

Plan för jämställdhet för Eskilstuna kommun 2018 – 2024 reglerar hur politiker och tjänstepersoner ska se till att alla invånare, kvinnor och män, flickor och pojkar ska få ta del av kommunens verksamheter och resurser. Service, tjänster och bemötande ska vara likvärdigt oavsett kön.

Plan för jämställdhet Pdf, 285 kB.

Plan för jämställdhet kortversion Pdf, 733 kB.

De nationella jämställdhetspolitiska målen

Målet för den nationella jämställdhetspolitiken är att "Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv".

En förutsättning för att kunna uppnå detta är att kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden.

Under det övergripande målet finns sex delmål:

 • En jämn fördelning av makt och inflytande
  Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
 • Ekonomisk jämställdhet
  Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
 • Jämställd utbildning
  Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
 • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
 • Jämställd hälsa
  Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
  Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Läs mer om Sveriges mål för jämställdhet på jämställ.nu

Läs mer om Sveriges mål för jämställdhet på regeringens webbplats.

CEMR

Eskilstuna kommun har skrivit på en Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män. Deklarationen är framtagen av CEMR (Council of European Municipalities and Regions)och riktar sig till kommuner och regioner som uppmanas att underteckna den och att offentligt ta ställning för jämställdhetsprincipen.

CEMR-deklarationen

Plan mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

I december 2020 antog kommunfullmäktige en handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor. Planen inkluderar hedersrelaterat våld och förtryck.

Plan mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Pdf, 227 kB..

Agenda 2030

Genom att systematiskt arbeta med jämställdhet bidrar Eskilstuna kommun till att målen i FN:s Agenda 2030. I Agenda 2030 finns 17 mål för en hållbar utveckling. Mål 5 handlar specifikt om jämställdhet.

Agenda 2030

Eskilstuna kommun har valt att använda metoden jämställdhetsintegrering som metod för att kvalitetssäkra verksamheter utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhet är en fråga för hela kommun­koncernen vilket betyder att både förvaltningar och kommunala bolag ska arbeta med frågan.

2018-2021 genomförs ett åtagande om modellförvaltningar och bolag. Det innebär att grupper med politiker, chefer och strateger träffats för att systematiskt lära av varandra med SKR (Sverige kommuner och regioners) koncept för modellkommuner som utgångs­punkt.

Eskilstuna kommun fortsätter att sträva mot att bli Sveriges mest jämställda kommun.

Politisk styrgrupp

Kommunens arbete för Hållbar Jämställdhet (HÅJ) leds av en politisk styrgrupp, där följande personer ingår:

 • Jimmy Jansson (S), ordförande
 • Ann Berglund (M)
 • Maria Chergui (V)
 • Lisa Friberg (S), ordförande i jämställdhetsberedningen, adjungerad
 • Anna Giotas-Sandquist, Social Hållbarhetsdirektör
 • Mathilda Lennmark, kommunstrateg jämställdhet

Lokala processledare

På förvaltningar och bolag finns chefsstöd i form av lokala processledare som har kunskap om både verksamheten och jämställdhet.

 • Mathilda Lennmark, kommunledningskontoret (sammankallande)
 • Vakant, kommunledningskontoret
 • Karin Strömbom Landquist, barn- och utbildningsförvaltningen förskola
 • Peter Ledin, barn- och utbildningsförvaltningen grundskola
 • Mart Saamel, barn- och utbildningsförvaltningen gymnasiet
 • Therese Laidna, serviceförvaltningen
 • Helena Tsiamanis Andersson, kultur- och fritidsförvaltningen
 • Maria Johansson, socialförvaltningen
 • Anna Johansson, socialförvaltningen
 • Johan Dalkvist, stadsbyggnadsförvaltningen
 • Suvi Stenberg, vård- och omsorgsförvaltningen
 • Johanna Hansson, vård- och omsorgsförvaltningen
 • Mikael Rattur, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
 • Anneli Carlberg, miljö- och räddningstjänstförvaltningen
 • Hassan Eftekhari, Eskilstuna kommunföretag AB

Jämställdhetsintegrering: Jämställ.nu

Kommunens arbete för Hållbar Jämställdhet (HÅJ) leds av en politisk styrgrupp, där följande personer ingår:

 • Jimmy Jansson (S), ordförande
 • Ann Berglund (M)
 • Maria Chergui (V)
 • Lisa Friberg (S), ordförande i jämställdhetsberedningen, adjungerad
 • Anna Giotas-Sandquist, Social Hållbarhetsdirektör
 • Mathilda Lennmark, kommunstrateg jämställdhet

I kommunen finns en politisk jämställdhetsberedning som har till uppgift att driva på arbetet med jämställdhet. Beredningen presenterar årligen idéer och förslag till kommunstyrelsen på utvecklingsområden för kommunens jämställdhetsarbete.

Jämställdhetsberedningen i Eskilstuna är en politisk beredning under kommunstyrelsen som har i uppgift att:

 • initiera, bevaka, driva på och stimulera ett aktivt och systematiskt jämställdhetsarbete i Eskilstuna kommunkoncern (alla förvaltningar och kommunala bolag)
 • utveckla strategier för att uppnå jämställdhetsmålen
 • öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv inom kommunens alla politik- och verksamhetsområden
 • inhämta kunskap om jämställdhet och hur ett framgångsrikt jämställdhetsarbete bedrivs från forskning, lagstiftning, andra kommuner, myndigheter, företag och organisationer, samt övriga delar av samhället i Sverige och jämförbara länder, samt
 • årligen presentera idéer och förslag till kommunstyrelsen på utvecklingsområden för kommunens jämställdhetsarbete.

Ledamöter i jämställdhetsberedningen

 • Lisa Friberg (S), ordförande
 • Maria Hopstadius (C), vice ordförande
 • Sabina Colaković (M)
 • Nathalie Söderberg (V)
 • Johanna Höglund (MP)
 • Eva Karlsson (L)
 • Kristina Gillberg (KD)
 • Fredrik Jonasson (SD)

Mathilda Lennmark, kommunstrateg jämställdhet och mångfald, deltar i beredningens arbete som sakkunnig inom jämställdhet. Gunilla Karlsson är jämställdhetsberedningens sekreterare.

Jämställdhetsberedningen ska verka för ett mer jämställt Eskilstuna genom samråd, erfarenhetsutbyte, information, kunskapsspridning, dialog och initiativ till jämställdhetsåtgärder.

Eskilstuna kommuns strategiska arbete med jämställdhet har uppmärksammas nationellt. Perspektivet finns med från styrning och ledning ut i direkta verksamheter. Det bidrog till att Eskilstuna kommun tilldelades Svenska Jämställdhetspriset 2017 och att Sveriges kommuner och regioner (SKR) utsåg Eskilstuna till Modellkommun 2018.

Modellkommun: Sveriges kommuner och regioner

Eskilstuna kommun delar varje år ut ett jämställdhetspris. Priset delas ut till en organisation, en förening, ett företag eller en person som utmärkt sig på ett positivt sätt i arbetet för en mer jämställd kommun. Prissumman är 10 000 kronor.

Jämställdhetspris och hedersomnämnande

Jämställdhetsberedningen har i uppdrag att se till att Eskilstuna kommun årligen uppmärksammar internationella kvinnodagen den 8 mars, Jämställdhetsdagen den 26 augusti och internationella mansdagen den 19 november.

Bakgrund internationella kvinnodagen

Den internationella kvinnodagen uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Sedan 1978 finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar.

Dagen har sitt ursprung i den tidiga arbetarrörelsen och kvinnorörelsen i början av 1900-talet. Nuförtiden är dagen inte kopplad till någon uttalad politisk ideologi, utan betraktas som en allmän dag för att uppmärksamma kvinno- och jämställdhetsfrågor.

Bakgrund till Jämställdhetsdagen

Den 26 augusti är det Jämställdhetsdagen. Dagen vill uppmärksamma vad som görs för att bygga bort ojämställdhet. Jämställdhet är en del av lösningen på många samhällsproblem och arbetet med att bygga bort ojämställdhet gynnar både flickor och pojkar, kvinnor och män. Syftet är att lyfta skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor och män och deras möjligheter att påverka samhället och sina egna liv.

Bakgrund internationella mansdagen

Internationella mansdagens syfte är att fokusera på pojkars och mäns hälsa, uppmärksamma mäns bidrag till samhället, förbättra relationer och lyfta fram positiva manliga förebilder. Dagen uppmärksammades för första gången år 1999 och har sedan dess uppmärksammats årligen den 19 november i Sverige.

Jämställd busstur

"Jämställdhet på väg" är en guidad busstur i Eskilstuna kommun med jämställdhetstema. Kontakta Eskilstuna Tourist Information om du vill boka bussturen.

Jämställt är en mötesplats på webben där vi samlar kunskap, erfarenheter och idéer. Det är tillsammans som vi kan göra skillnad och förverkliga jämställda villkor för flickor, pojkar, kvinnor och män.

Följ oss på Facebook, facebook.com/jämställt

Arbete mot mäns våld mot kvinnor

Mathilda Lennmark

Kommunstrateg

Telefon:

Uppdaterad: 24 mars 2022