Funktionsrätt och tillgänglighet

Här finns information om hur Eskilstuna kommun arbetar med funktionsrätt.

Tillgänglighet är en mänsklig rättighet kopplad till delaktighet och demokrati. Men det är också samhällsekonomiskt lönsamt att verka för tillgänglighet. Ofta handlar det om relativt enkla insatser och små medel som gör att alla kan vara delaktiga. Ett effektivt tillgänglighetsarbete påverkar folkhälsan genom att människor mår bättre, kan utbilda sig och få arbete och på andra sätt vara delaktiga i samhället.

Att öka tillgängligheten för olika grupper av flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning är en grundläggande förutsättning för att uppnå jämställdhet och jämlikhet. Därmed är det viktigt att beakta tillgänglighetsperspektivet också i relation till andra maktordningar och diskrimineringsgrunder såsom socioekonomisk bakgrund, ålder och etnisk tillhörighet. Tillgänglighet är en del av den sociala dimensionen i hållbar utveckling. Det handlar om att skapa förutsättningar för att alla invånare ska kunna ha ett fungerande socialt liv där det finns service, mötesplatser och trygghet samt möjlighet till delaktighet och inflytande över vardagen oavsett funktionsförmåga.

Övergripande mål

Flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning har rätt till god livskvalitet och hälsa vilket möjliggörs genom boende, sysselsättning, fritid och ett fullt deltagande i samhället på jämlika villkor. I Eskilstuna kommun ska alla människor ha förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv och göra egna val.

Du kan läsa mer om vårt arbete och lära dig mer om tillgänglighet i Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2022 - 2025 Pdf, 205 kB..

Om du vill ha ett tryckt exemplar kontaktar du vår utvecklare, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Så ska Eskilstuna kommun
bli mer tillgänglig för dig
med funktionsnedsättning

Alla har rätt att få
vara med

Tillgänglighet är en mänsklig rättighet.
Du och alla andra i Sverige
har rätt att vara delaktig.
Det handlar om demokrati.

Men allt är inte tillgängligt för alla.
En text kan vara svår att läsa.
Hissen kan vara för liten.
Dörren kanske är för tung.

I Eskilstuna jobbar vi med
att göra staden tillgänglig för alla.
Det vill vi bli ännu bättre på.

Det behöver inte ens bli så dyrt.
Tvärtom, det lönar sig
att vara en tillgänglig stad.
Då mår alla bättre.

När man mår bra orkar man mer.
Man orkar vara mer delaktig i samhället.
Man kanske kan utbilda sig
och få ett jobb.

Eskilstuna kommun ska bli
jämställd och jämlik

För att det ska bli bra för alla
behöver Eskilstuna bli mer tillgängligt.

Olika människor har olika behov.
Det måste bli mer tillgängligt för
alla med funktionsnedsättning.
Det måste bli bättre för
både flickor och pojkar,
kvinnor och män.

Det måste vara bra för
både gamla och unga.
Det ska inte spela någon roll
om du är rik eller fattig.
Eller var du kommer ifrån.

Det ska helt enkelt vara bra för alla.
Livet ska fungera.
Det ska finnas service och
trevliga mötes-platser.
Det ska vara tryggt i Eskilstuna.

Alla ska också kunna
påverka sin vardag.
Hur vill just du ha det?
Vad är viktigt för dig?

Alla ska kunna vara delaktiga.
Oavsett funktions-förmåga.

Många har
en funktionsnedsättning

Folkhälsomyndigheten
gjorde en undersökning
för några år sen.

De frågade:
Har du någon
funktionsnedsättning?
Över 20 procent sa ja.

Det är mer än två av tio personer.
Det är alltså vanligt att ha
en funktionsnedsättning.

Anpassningar är bra
för alla

Ibland behöver vi hitta lösningar
för personer med funktionsnedsättning.
Det kan till exempel vara dörrar
som går upp av sig själva.

Det är kanske bara 10 procent
av alla som bor i Eskilstuna
som behöver sådana dörrar.
Men de gör livet lättare
för alla.

Det här är våra
stora mål

Flickor och pojkar,
kvinnor och män
med funktionsnedsättning
har rätt till ett bra liv
och bra hälsa.

För att må bra behöver alla

 • någonstans att bo.
 • något att göra.
 • fritid.
 • vara med i samhället
  på jämlika villkor.

I Eskilstuna kommun ska alla
leva ett tryggt och
självständigt liv.

Alla ska kunna göra egna val.

Här berättar vi mer
om våra tio viktiga mål.

1. Bra bemötande

När du träffar kommunens personal
är de respektfulla
och trevliga.

2. Kunskap om
funktionsnedsättningar

Kommunens personal
kan en del
om funktionsnedsättningar.

Alla kan förstås inte veta allt.

Men alla ska känna till
hur olika hinder
kan göra det svårt att
vara delaktig.

3. När kommunen köper in
nya tjänster eller saker

De som beställer tjänster eller saker
har kunskap om
funktionsnedsättningar och
tillgänglighet.

4. Information och
kommunikation

Det är lätt att få information
på kommunens hemsidor
och sociala medier.

Språket är bra
och lätt att förstå.

5. Fysisk miljö

Det är lätt att ta sig till och från
kommunens verksamheter.

Verksamheterna och
den fysiska miljön
ska funka för alla.

Med fysisk miljö menar vi

 • lokaler.
 • bostäder.
 • ute-miljöer.

Om det börjar brinna
finns det utrymnings-vägar.
De ska funka för alla.

6. Utbildning

Alla med funktionsnedsättning
får det stöd de behöver
för att gå de utbildningarna
som kommunen erbjuder.
Det gäller både flickor och pojkar,
kvinnor och män

7. Arbete och
sysselsättning

I Eskilstuna finns
bra möjligheter till arbete,
oavsett funktionsförmåga.

Det finns också annan sysselsättning
som är bra och meningsfull.

I Eskilstuna finns
kommunala arbetsplatser.
Alla chefer där
arbetar för att ingen
ska bli diskriminerad.

8. Fritid

Flickor och pojkar, kvinnor och män
med funktionsnedsättning
ska kunna ha en aktiv fritid.

Alla ska kunna delta
i kultur och idrott.

Kommunens verksamheter
Är tillgängliga för alla.
Oavsett funktionsförmåga.

9. Stöd, service och tjänster

De flickor och pojkar, kvinnor och män
som behöver stöd
för att de har en funktionsnedsättning
får stöd utifrån behov.

Alla med funktionsnedsättning
har en bostad
som är tillgänglig.

De som ordnar stöd
ska ha respekt för;

 • det du önskar.
 • de val du själv gör.
 • att du har rätt att vara
  lika delaktig som alla andra
  i samhället.

10. Digital teknik

Mobil-telefoner,
datorer och plattor
gör livet tryggare.
Det är lättare att
leva ett självständigt liv
om man kan använda dem.

Många med funktionsnedsättning
använder redan digital teknik.
Men inte alla.

Eskilstuna kommun ska se till
att alla med funktionsnedsättning
kan vara med i samhället.
Även digitalt.

De här ansvarar för att
Eskilstuna blir tillgängligt

Det är kommun-fullmäktige
som har beslutat om planen för tillgänglighet
för personer med funktionsnedsättning.

Alla som jobbar i kommunen
har ett ansvar.

Alla ska hjälpa till
så att det blir bättre för
personer med funktionsnedsättning.
Det handlar om rättigheter.

Alla behöver samarbeta
för att nå målen.
De som arbetar i kommunen ska
samarbeta med varandra.
Men de behöver också
samarbeta med andra,
till exempel

 • föreningar.
 • organisationer.
 • myndigheter.
 • företag.

Men ingen person har ansvar för allt.
Det är kommun-lednings-kontoret
som ansvarar för samordning.

Rådet för funktionsrättsfrågor
hjälper kommunledningskontoret.

Varje förvaltning i kommunen
ska ha en person som har lite
extra uppdrag att arbeta
för tillgänglighet.

Rådet för funktionsrättsfrågor

Rådet för funktionsrättsfrågor ska bidra till att strategiskt utveckla arbetet för funktionsrätt i Eskilstuna kommunkoncern ur ett invånar-, brukar-, kund- och arbetsgivarperspektiv.

Rådet för funktionsrättsfrågor ska verka för att kommunkoncernens samlade arbete med funktionsrätt bedrivs resultatinriktat och effektivt

Dokument

Länkar

Anna Fridell

Utvecklare

Telefon:

Uppdaterad: 15 september 2023