Barnets rättigheter

Eskilstuna kommun arbetar systematiskt med att stärka barnrätten i kommunens alla verksamheter. På den här sidan kan du läsa mer om arbetet med barnrätt.

Kommunens styrdokument Strategisk inriktning innehåller målsättningar för hur Eskilstuna ska utvecklas under en längre period. Där står det att alla flickor och pojkar ska vara inkluderade i hur samhället utvecklas samt att de ska ha makt och inflytande över sin egen livssituation.

Strategisk inriktning Pdf, 4 MB.

I årsplan 2021 lyfts det att alla förvaltningar ska följa barnkonventionen när ett beslut fattas som påverkar barn. I årsplanen kan du också läsa att det är viktigt med kompetenshöjning i barnrätt för chefer och medarbetare på kommunen. Barnkonsekvensanalyser är viktiga för att systematiskt sätta flickors och pojkars rättigheter i fokus.

Årsplan 2021 Pdf, 1 MB.

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag vilket förstärker barnets rättigheter. Som barn räknas alla människor under 18 år. Det finns fyra huvudartiklar som alla verksamheter i kommunen alltid ska utgå ifrån och det är:

  • Artikel 2: Inget barn får diskrimineras.
  • Artikel 3: Barnets bästa gäller alltid.
  • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  • Artikel 12: Alla barn har rätt att komma till tals.

Barnkonventionen

När ett beslut ska fattas som berör barn ska det alltid göras en prövning av barnets bästa. I Eskilstuna kommun pågår ett arbete med att standardisera under­laget för barnkonsekvensanalyser.

Till dig som behöver göra en snabb barnkonsekvensanalys av enklare slag finns en folder i fickformat du kan använda dig av. Den utgår ifrån de fyra huvudartiklarna i Barnkonventionen.

Folder enkel barnkonsekvensanalys Pdf, 191 kB.

På kommunens förvaltningar finns chefstöd för barnrätt i form av lokala processledare. Processledarna har dubbel kompetens genom att ha kunskap om både verksamhet och barnrätt. Nätverket bidrar till att barnrättsarbetet lyfts på samtliga nivåer och synliggör barns och ungas rättigheter i alla verksamheter.

Lena Klintberg, Kommunledningskontoret (sammankallande)
Skriv till Lena Klintberg

Daniel Dahlström, Kommunledningskontoret
Skriv till Daniel Dahlstöm

Elenor Öberg, Barn- och utbildningsförvaltningen
Skriv till Elenor Öberg

Karolina Gilljam, Socialförvaltningen
Skriv till Karolina Gilljam

Malin Behrendt, Vård- och omsorgsförvaltningen
Skriv till Malin Behrendt

Mabel Pena, Stadsbyggnadsförvaltningen
Skriv till Mabel Pena

John Wikberg, Kultur- och fritidsförvaltningen
Skriv till John Wikberg

Mikael Rattur, Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen
Skriv till Mikael Rattur

Annelie Carlberg, Miljö- och räddningsförvaltningen
Skriv till Annelie Carlberg

Uppdaterad: 23 september 2021