Antidiskriminering

Alla människor är lika i värde och rättigheter. Det betyder att ingen får diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter.

När du tar kontakt med någon av kommunens verksamheter ska du kunna känna dig säker på att bli bemött på ett respektfullt och icke kränkande sätt.

Vad säger lagen?

Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet.

Enligt lagen innebär diskriminering att man blir sämre behandlad än någon annan i en jämförbar situation och att detta har koppling till någon av diskrimineringsgrunderna funktionshinder, etnicitet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller en annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.

Vid enskild diskriminering

Eskilstuna kommun behandlar inte enskilda diskrimineringsärenden utan hänvisar i sådana fall vidare (se länkar nedan).

Är du diskriminerad eller känner någon som har blivit utsatt för diskriminering, kan du kontakta följande organisationer:

Uppdaterad: 23 september 2021