Eskilstuna kommun

ANDTS - förebyggande arbete

ANDTS står för Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel om pengar och på den här sidan hittar du information om hur Eskilstuna kommun arbetar förebyggande med det.

Lokal handlingsplan mot ANDT

Eskilstunas Plan mot Alkohol, Narkotika, Dopningsmedel och Tobak (ANDT) togs fram under 2018 och gäller mellan 2019 och 2022. Senast reviderad och uppdaterad i mars 2020.

ANDTS-arbetet i skolan

Skolan har en viktig roll i arbetet med att förhindra att elever börjar använda ANDTS. Alla barn och elever har rätt till en hälsofrämjande skolmiljö som är fri från ANDTS.

Under våren 2021 upprättade en arbetsgrupp bestående av representanter från den kommunala grund- och gymnasieskolan i Eskilstuna nya handlingsplaner mot ANDTS. En handlingsplan för den kommunala grundskolan och anpassad grundskola samt en för den kommunala gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola i Eskilstuna.

Handlingsplanerna är ett verktyg för Eskilstuna kommuns skolor vid händelse av, eller misstanke om bruk (och försäljning) av ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel om pengar). Handlingsplanerna anger rekommenderade sätt att agera för skolans personal och övergripande vägledning men kan anpassas och kompletteras efter varje skolas förutsättningar utifrån identifierade behov, personalorganisation, årskurser och program.

Handlingsplanerna beskriver också förebyggande arbete, skolans roll, riktlinjer och förhållningssätt. Det finns tips på stöd i det förebyggande arbetet samt kontaktuppgifter och information kring rådgivning, stöd, behandling och orosanmälan.

Länsstyrelsen har tillsammans med Region Sörmland, Polismyndigheten och länets kommuner gemensamt tagit fram en rapport som innehåller lokala data på kommunnivå inom ANDTS. Rapporten är den första i sitt slag.

Sammanställningen är tänkt att underlätta arbetet med att ta fram en lokal lägesbild och göra en orsaksanalys. Detta för att kunna prioritera rätt insatser och bättre rikta dessa för att få ett mer effektivt kunskapsbaserat förebyggande arbete. På regional nivå är detta arbete viktigt för att följa upp den regionala ANDT-strategin.

Du hittar rapporten på Länsstyrelsen i Södermanlands webbplats:

ANDTS-läget i Södermanlands län och länets kommuner | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

PRODIS står för Prevention av dopning i Sverige och är ett nationellt nätverk. I Eskilstuna finns ett lokalt aktivt PRODIS-nätverk med 15 stycken anslutna träningsanläggningar (2021).

Arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning utvecklades 2007 av STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) med hjälp av projektbidrag från Folkhälsomyndigheten och bygger på utbildning av gympersonal samt samverkan med andra gym, polis och kommun.

Metoden syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på träningsanläggningar.

Metoden används idag i över 100 kommuner och på omkring 600 träningsanläggningar. I Södermanlands län finns det ett upparbetat regionalt arbete mellan Polismyndigheten, Länsstyrelsen, RF-SISU Sörmland och andra kommuner och träningsanläggningar kring metoden.

Liv & Hälsa Ung genomförs av Region Sörmland vart tredje år i länet. Mycket kan hända under denna treårsperiod, vilket vi har kunnat utläsa från befintliga resultat från enkäten.

Tät lokal data är viktigt i det förebyggande arbetet. För att få tätare lokal data kommer Eskilstuna kommun med start 2021 därför att genomföra Liv & Hälsa Ung i ”lightvariant” de år som den stora enkäten inte genomförs.

En arbetsgrupp har valt ut ca 30 frågor rörande ANDTS, psykisk (o)hälsa, frånvaro, säkerhet/utsatthet samt sexuellt- och hedersrelaterat våld som ungdomar i åk 9 på högstadiet och åk 2 på gymnasiet kommer att få svara på och som då kommer att kunna analyseras varje år.

I mars 2019 startade Eskilstuna kommun i samarbete med Polismyndigheten en ANDTS-coach-utbildning som riktar sig till vuxna som i sitt arbete möter barn och unga. Syftet är att deltagarna efter genomgången utbildning skall ha nått en ökad kunskapsnivå gällande Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel om pengar.

Deltagarna som efter avslutad utbildning blir ANDTS-coacher skall känna sig trygga i att arbeta med och hantera dessa frågor. ANDTS-coacherna kommer att ingå i en nätverksgrupp och få tillgång till en samarbetsyta där det senaste inom området, föreläsningar och andra evenemang kommer att läggas ut.

Utbildningen kommer att hållas två gånger per år.

Sommaren 2019 startade länets lokala ANDTS-samordnare projektet ANDTS-ambassadörer i Södermanlands län.

Projektet ANDTS-ambassadörer i Södermanlands län erbjöd ungdomar som ska börja eller går på gymnasiet en utbildning som skulle ge ökad kunskap inom ANDTS, dess skadeverkningar på hälsa och miljö. Projektet pågick under tre veckor då ungdomarna hade sommarlov. Ungdomarna sökte själva feriepraktikplatsen hos respektive kommun, Katrineholm, Eskilstuna och Oxelösund. Under projekttiden fick ungdomarna lyssna till föreläsningar, göra studiebesök, ha diskussioner och värderingsövningar. Ungdomarna fick också träffa de andra ungdomarna i respektive deltagande kommun för gemensamma föreläsningar och diskussioner.

Projektet syftade till att ge ANDTS-ambassadörerna ökad kunskap i det förebyggande ANDTS-arbetet. De ska förstå sambandet mellan risk- och skyddsfaktorer och lära sig mer om hur samhället kan förebygga att barn och unga kommer i tidig kontakt med ANDTS. Med hjälp av ungdomarnas delaktighet skapa nya tankar och idéer i det förebyggande ANDTS-arbetet. Ungdomarna, länets ANDTS-ambassadörer skulle sedan tillsammans skapa ett material, en länsgemensam film som ska spridas till skolor, politiker, tjänstepersoner, fritidsverksamhet och på kommunens digitala kanaler.

Projektet utgick från ett kunskapsbaserat arbete och mobiliserade många aktörer i samverkan på ett strukturerat och målinriktat sätt. Ett samlat och effektivt arbete för en bättre folkhälsa förutsätter aktiva insatser av flera samhällsaktörer och inom flera politikområden. Samordning av samhällets olika insatser på hälsoområdet får också till följd att vi använder samhällets samlade resurser mer kostnadseffektivt.

Projektet har genomförts 2019, 2020 och 2021. Länets lokala ANDTS-samordnare har som mål att genomföra projektet ANDTS-ambassadörer i Södermanlands län varje sommar och skapa en spridning av ANDTS-ambassadörer i länet.

Att narkotikaläget i Eskilstuna kommun kartläggs är en viktig utgångspunkt för det drogpreventiva arbetet. En god kunskap om narkotikaläget är av stor betydelse för det förebyggande arbetet på alla preventionsnivåer inklusive stöd-, vård- och behandlingsinsatser. Analyser från mätningar av narkotikaspår i avloppsvatten integreras därför med övriga kartläggningar av droganvändning i kommunen såsom skolelevsundersökningar, brottsstatistik och folkhälsoenkäter.

Analyserna ger Eskilstuna kommun en uppfattning om vilka droger och hur stora mängder som används av människor i Eskilstuna kommun. Analyserna är en kartläggning på befolkningsnivå som skall utnyttjas för planering av folkhälsoinsatser och är ingen övervakningsinsats.

Fredrik Enquist

Preventionssamordnare - ANDTS

Telefon:

Uppdaterad: 25 augusti 2023