MENY
Eskilstuna kommun

Samarbetet Fyra Mälarstäder

Fyra mälarstäder logga

Fyra Mälarstäder är ett samarbete mellan kommunerna Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Tillsammans är vi en framgångsrik, Mälarnära och attraktiv aktör i en expansiv tillväxt­region med drygt 340 000 invånare och 16­ 000 företag.

Mälardalskartan visar ledig näringslivsmark

Mälardalskartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har vi samlat information om ledig närings­livs­mark och detaljplaner för Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås.

Avsiktsförklaring för samarbetet Fyra Mälarstäder

Samarbetet inom Fyra Mälarstäder utgår från en gemensam avsiktsförklaring med tio samhällsviktiga områden.

  1. Vi tar hand om vår gemensamma resurs Mälaren.
  2. Vi utvecklar en gemensam arbetsmarknad med god kompetens­för­sörjning och mångfald.
  3. Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infra­struktur runt Mälaren.
  4. Vi utvecklar en väl fungerande kollektivtrafik som gynnar arbets­pendling.
  5. Vi erbjuder attraktiva och trygga boendemiljöer, variationsrik rekrea­tion och ett rikt kulturliv.
  6. Vi går i täten för en hållbar tillväxt med ett starkt näringsliv, under­lättar för företagsetableringar och investeringar.
  7. Vi utvecklar besöksnäringen.
  8. Vi verkar aktivt för att minska klimatpåverkan och för att effektivisera energianvändningen.
  9. Vi stärker gemensamt förmågan till en god integration inom alla samhällssektorer.
  10. Vi ska inom ramen för nya regionbildningar fortsätta att utveckla samverkan inom Fyra Mälarstäder i frågorna i avsiktsförklaringen.

Gemensam utvecklingsplan

Med utgångspunkt från avsiktsförklaringen har en gemensam utveck­lings­plan tagits fram, som visar vilken inriktning samarbetet ska ha fram till år 2050. Syftet med planen är att bidra till att utveckla kommunernas attrak­tions­kraft och tillväxt. Utvecklingsplanen beräknas antas under våren 2020.

Den gemensamma utvecklingsplanen har varit ute på remiss under perioden 8 april till 8 juli 2019. Ta del av remissversionen här.

Samarbetsområden

Fyra Mälarstäder startades 2011 och vi samarbetar idag utifrån många gemen­samma utmaningar. Här är några exempel på vad vi samarbetar kring:

Besöksnäring

I Mälardalen finns en rik och spännande historia med allt från vikingar och kunga­ätter till dagens levande kulturliv. Vi samverkar och för­bättrar för att ge invå­narna förut­sätt­ningar för en rik och minnes­värd upplevelse. Bland annat ser vi till att våra turist­mål är till­gäng­liga för alla. Det ska vara lätt att besöka vårt fantastiska landskap genom vattenleder, gästhamnar, cykel- och vandringsleder.

Bostäder och samhällsfastigheter

En av Sveriges mest expansiva regioner kräver också en expansiv bostads­politik. Vi arbetar intensivt för att öka tillgängligheten till hyres­rätter för invånarna i och utanför regionen. Dessutom arbetar vi med konceptbyggnader för vård- och omsorgsboende och förskolor.

Infrastruktur och logistik

Med fokus på en stabil och pålitlig infrastruktur kan en fysisk och mental närhet skapas mellan människor. Det utvecklar livskvaliteten med ett större utbud av upplevelser, utbildning och samhällsservice. En konkurrens­kraftig infrastruktur har också potential att generera nya arbets­tillfällen, fler företag och bättre tillgång till utbildning vilket säkrar tillväxt.

Tillsammans skapar vi i Fyra Mälarstäder en gemensam logistiknod. För att nå dit arbetar vi för moderna och ambitiösa satsningar på förbättrade kollek­tiv­trafik­för­bindelse mellan våra städer, via vatten, vägar och järn­vägar.

Klimat

Fyra Mälarstäder verkar aktivt för att minska klimatpåverkan och för att effektivisera energianvändningen. Vi ökar förutsättningarna för att hus­hålla med jordens resurser och exempelvis använda fler återbrukade varor. Genom offentlig upphandling kan vi ställa krav på att våra leveran­törer bidrar till en hållbar offentlig konsumtion.

Näringsliv och arbetsmarknad

Tillsammans kan vi stärka och öka kompetensförsörjningen i Fyra Mälarstäder. Därför satsar vi på att öka antalet utbildningsplatser inom områdena teknik, bygg, IT och vård och omsorg, där det finns ett upp­dämt behov av kompetent personal. Vi lägger också stor vikt på att attrahera människor och näringsliv som tillsammans kan bidra till Mälarregionens utveckling. Allt utifrån ett integrations- och mång­falds­perspektiv.

För mer information kontakta Kristina Birath, miljö- och samhälls­byggnads­direktör:
016-710 51 56, kristina.birath@eskilstuna.se 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.