Problem med viss e-post

För tillfället kan vi inte skicka eller ta emot e-post från domänerna hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Enheter på serviceförvaltningen

På serviceförvaltningen finns det 15 olika enheter som bedriver varierande versamhet för att stötta övriga förvaltningar och till viss del kommunala bolagen. Från och med januari 2019 finns även kommunens samlade Måltidsservice inom förvaltningen.

Eskilstuna direkt

Eskilstuna direkt är kommunens kontaktcenter dit du vänder dig för att få svar på frågor eller uträtta ärenden. Här finns kommunvägledare ger dig information och vägledning som leder till ett snabbare svar på din fråga. De pratar svenska, finska, engelska, arabiska samt flera andra språk och har öppet varje vardag från morgon till kväll. Till enheten hör även Tolkförmdelingen som administrerar bokningen av kommunens tolkar. 
Områdeschef: Ann-Sofie Zetterljung, 016-710 10 64

Fordonsenheten

Enheten har hand om alla kommunens fordon. Största delen av fordonsflottan drivs på fosilfria bränslen. Till enheten hör även funktionen Café Stadshuset.
Enhetschef: Mohammad Deravian, 016-710 15 37

HR-enheten
Enheten har till uppdrag att bygga upp ett centralt stöd till chefer vid arbetslivsinriktad rehabilitering samt att ge stöd och service inom arbetsmiljöområdet. På enheten finns även kompetens inom medarbetar-, ledarutveckling/ledarförsörjning, jämställdhet och samverkan.
Enhetschef: Anna Melin Lif, 016-710 23 34

IT
IT-enheten består av tre olika enheter: Kundservice och Driftsenheten och System- och projektenheten. Enheterna sköter kommunens nätverk, support och inköp av datorer med mera.
Enhetschefer: IT Kundservice, Fredrik Andersson, 016- 710 23 84
IT Utveckling, Per-Mikael Bäckstedt, 016-710 78 37
IT System- och projektenheten, Pekka Serrander, 016-710 38 34

Kommunhälsan

Eskilstuna kommuns företagshälsovård är till för kommunens medarbetare och chefer. Kommunhälsans främsta uppgift är att skapa positiva resultat i kommunens hälso- och arbetsmiljöarbete.
Enhetschef: Kristina Sikström, 016- 710 21 27

Kommunikation

Utvecklar och samordnar eskilstuna.se och kommunens internportal. Funktionen har som uppdrag att delta i och i viss mån driva olika projekt, där webb och internportal är två av kommunens kommunikationskanaler.

Enheten har även grafiska formgivare, kommunikatörer samt kommunens konsumentvägledare.
Enhetschef: Eva Andersson, 016-710 53 51

Löneservice

Enheten svarar för all lönehantering samt administration och förvaltning av  system kopplade till personalområdet.
Enhetschef: Marianne Sjöquist, 016-710 22 51
 

Omlastningscentralen

Omlastningscentralen tar emot kommunens livsmedel, packar och lastar om för att sedan göra samlade transporter ut till mottagarna. 

Till enheten hör även intern postservice med postdistribution och frankering.
Enhetschef: Jonathan Vallejo Caicedo, 016-710 24 10
 

Redovisning

På redovisningsenheten finns det tre funktioner: kassa, inkasso och ekonomi.

Kassafunktionen
Hanterar kommunens samlade flöde av pengar in och ut. 

Inkassogruppen
Arbetar med att kräva in och bevaka kommunens fordringar. 

Ekonimifunktionen
Ansvarar för kommunens gemensamma redovisningsprocesser som exempelvis redovisning av exploatering, anläggning, donationsfonder och moms. Dessutom ansvarar funktionen för sammanställning av delårsbokslut, årsredovisning, koncernredovisning samt att rapportera in underlag till de nationella räkenskaperna (SCB). Enheten ansvarar också för driftsadministrationen för ekonomisystemet Agresso inklusive kund- och leverantörsreskontran. Alla elektroniska fakturor och pappersfakturor som kommer till kommunen tas också om hand av redovisningsenheten. Funktionens uppdrag är även att utveckla redovisningen i enlighet med lagar och rekommendationer.
Enhetschef: Erik Malm, 016-710 78 51

 

Rekrytering

Enheten ansvarar för att stötta Eskilstuna kommun vid rekryteringar.
Enhetschef: Elin Engström 016-710 51 39


Upphandling

Enheten tecknar bland annat förvaltningsövergripande ramavtal inom både varu- och tjänsteområdet. En annan uppgift är att bistå andra nämnder/förvaltningar vid upphandling.

Juridikfunktionen
Juristerna har till uppgift att delta i och göra bedömningar av juridiska frågor som är av större viktigt eller av principiell karaktär. Juristerna är också vägledare och rådgivare i juridiska frågor för hela kommunen och i viss mån bolagen, och är stöd åt kommunens nämnder, förvaltningar och bolag.
Enhetschef: Mirja Saarväli, 016-710 71 08

Utveckling

Enheten består av utredare, projektledare och specialister inom kvalitet, miljö samt HR. Enheten stöttar Eskilstuna kommun med olika uppdrag och projekt. Inom kvalitetsområdet finns kompetens kring verksamhetsutveckling, processer, kvalitetssäkring och i intern kontroll.
Inom området miljö finns specialistkompetens exempelvis gällande miljökrav i upphandlingar och miljölagstiftning.

Inom området HR finns specialister som stöttar Eskilstuna kommun med olika personalfrågor, till exempel arbetsrätt, hälsofrämjande arbete, samverkan, kompetensutveckling och lönebildning.
Enhetschef: Marie Gunnarsson, 016- 710 95 52 

Måltidsservice
Måltidsservice är kommunens samordnade måltidsverksamhet. Verksamheten levererar 23 500 klimatsmarta måltider varje dag.
Måltidschef: Simone Saul, 016-710 70 72

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stadshuset Eskilstuna
Kontakt

Jörgen Axelsson
Förvaltningschef