MENY
Eskilstuna kommun

Räddningsinsats vid Outokumpu Stainless AB - kommunens plan

Beskrivning av Outokumpu Stainless AB

Outokumpu Stainless AB omfattas av den högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen. Anläggningen är belägen inom Nyby industriområde i Torshälla. Vid anläggningen förvaras och hanteras stora mängder giftiga, brandfarliga och frätande ämnen, bland annat vätefluorid och gasol. För att minimera riskerna har företaget gjort ingående riskanalyser, och med utgångspunkt från denna genomfört ett förebyggande arbete tillsammans med räddningstjänsten. Företaget har utarbetat en säkerhetsrapport.

Räddningsinsats

Räddningstjänsten har en noggrann insatsplanering för kemikalieolyckor och bränder vid denna anläggning. I samverkan med företaget har räddningstjänsten tagit fram en insatsplan, där det framgår hur insatsen ska organiseras och hur samverkan mellan kommunens räddningstjänst, verksamhetsutövaren samt övriga myndigheter och organisationer ska ske. Inom industriområdet har räddningstjänsten en angreppstid på under 8 minuter. Det yttersta ansvaret vid en större olycka har kommunens räddningsledare som till sitt förfogande har en bakre ledning (stab) som ser till att leda och samordna räddningsarbetet. I staben kan förutom personal från räddningstjänsten även ingå representanter från företaget samt experter. Hur organisationen är uppbyggd vid en mycket stor olycka framgår av kommunens handlingsprogram för operativ räddningstjänst.

Vid en kemikalieolycka vid Outokumpu Stainless AB skickas styrkor från Eskilstuna och Torshälla. Vid långvarig insats upprätthåller en styrka från Västermo beredskap för eventuellt ytterligare larm på brandstationen i Eskilstuna.

Vid en kemikalieolycka larmas minst två räddningsstyrkor, där den närmaste styrkan åker iklädd branddräkt och andningsskydd i syfte att utföra en snabb livräddande insats. Den andra räddningsstyrkan förbereder sig för en tung kemdykarinsats iklädd kemskyddsdräkt och andningsskydd för livräddande insats eller insats direkt mot skadekällan.

Samverkan sker mellan angränsande kommuner vid större och långvariga insatser då den egna kommunens resurser inte räcker till.

En viktig roll i insatsplanen för Outokumpu Stainless AB har kommunens deltidskår i Torshälla. Denna kår är väl insatt i företagets verksamhet, och genomför årligen övningar speciellt anpassade till verksamhetens risker.
I Köping finns en av Räddningsverkets depåer med kemikaliemateriel och räddningstjänsten i Köping har en specialutbildad keminsatsstyrka som kan användas vid mer komplicerade olyckor.

Information till allmänheten

Vid allvarliga olyckor, inom eller utom kommunens gränser, ska allmänheten kunna varnas.

Inom Outokumpus riskområde kan allmänheten varnas genom att signalen ”Viktigt meddelande” ges, varvid närmare information ges via lokal- och riksradio. För detta finns tre tyfonanläggningar inom området. Om Eskilstunas tätort berörs kan ”Viktigt meddelande” ges även där.
Viktigt meddelande kan utlösas från SOS Alarm AB  och brandstationen i Eskilstuna.

Signalen viktigt meddelande ljuder med 7 sekunders signal och 14 sekunders uppehåll under 2 minuter. När signalen hörs ska man gå inomhus, stänga dörrar och ventilation samt lyssna på radio för att få information om vad som har hänt.

Även för viktiga meddelanden eller information, som inte innebär omedelbar fara, kan lokal- eller riksradio användas för så kallade myndighetsmeddelanden. För detta finns en särskild informationsplan framtagen.

En broschyr med information om bland annat hur man ska bära sig åt vid en kemikalieolycka har skickats till samtliga boende i Torshälla och skickas årligen till nyinflyttade i Torshälla. Informationen kommer även att finnas tillgänglig på medborgarkontoret i Torshälla och på Eskilstuna kommuns webbplats.

Underrättelse till Länsstyrelse och kommunledning

Vid en allvarlig olyckshändelse ska räddningstjänsten omedelbart meddela Länsstyrelsen och kommunledningen. Vid övriga händelser görs en bedömning om behov finns att meddela dessa.

Underrättelse till annan stat

Om effekterna av en olyckshändelse vid Outokumpu Stainless AB skulle kräva åtgärder till skydd för befolkningen eller miljön i ett annat land än Sverige ska räddningstjänsten omedelbart meddela berörd myndighet i det landet.

Analys av tänkbara olyckshändelser har inte visat att sådana effekter kan påverka något annat land än Sverige. Någon planering för sådan situation har därför inte gjorts.

Övningar

Planens funktion och ändamålsenlighet ska säkerställas genom övning minst vart tredje år. Planen kommer därför att övas minst vart tredje år. Övning kan komma att genomföras oftare i de fall genomgripande förändringar eller andra faktorer leder till behov av övning.

Upprättande och uppdatering av planen "Om larmet går"

Planen "Om larmet går" kommuniceras med allmänheten i Eskilstuna genom kungörelse i lokalpress samt presentation på kommunens webbplats. Allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter på planen.

Planen kommer att förnyas vart tredje år eller när det annars till följd av ändrade förhållanden finns anledning att uppdatera planen. Här kan du läsa planen, "Om larmet går" : Om larmet går 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Räddningstjänsten
Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00

Kontakt

016-710 74 00
Skicka e-post
016-14 50 45