MENY
Eskilstuna kommun

Taxa för miljökontorets verksamheter

Kommunfullmäktige har beslutat om taxa för verksamheter som omfattas av miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen.

Eskilstuna kommun (miljökontoret) tar därför ut avgifter för dessa områden:

- ansökningar om tillstånd och godkännanden
- ärenden för registrering
- handläggning av anmälningar
- tillsyn och kontroll

Exempel på verksamheter som kan få en tillsyns- eller kontrollavgift är:

hygienlokaler
hotell
idrottsanläggningar
undervisningslokaler
vårdlokaler
företag som har miljöfarlig verksamhet
kyl- och värmepumpsanläggningar
täkter 
företag som hanterar livsmedel typ restauranger och livsmedelsbutiker
företag som producerar livsmedel som slakterier och dylikt.

Det är verksamheten själv som ska stå för kostnader som kommunen (miljökontoret) har för kontroll och tillsyn.

Avgifterna står i relation till den tid som miljöinspektörerna lägger ned. Tiden varierar beroende på vad det gäller och hur stor betydelse verksamheten har på vår miljö och människors hälsa.

 Vi debiterar avgifter på två olika sätt, antingen tar vi ut en fast avgift eller så timdebiterar vi. Vilken typ av debitering som är aktuell för olika typer av ärenden framgår av taxan. Fasta avgifter bygger på en fastställd schablontid som multipliceras med taxans timavgift. Vid timdebitering multipliceras det antalet nedlagda timmar i ärendet med taxans timavgift.

1 januari 2020 förändrades miljökontorets taxor

Här följer några exempel på ändringar i taxorna:

Taxan inom alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel - gäller från och med 1 januari 2020:

- Tobakstaxan är helt ny i och med den nya tobakslagen som infördes 1 juli 2019.

- Ansökningsavgiften och den årliga avgiften höjs.

- Den årliga tillsynstiden för verksamheter med serveringstillstånd höjs med en timme.

Taxan inom miljöbalken - gäller från och med 1 januari 2020:

- Ansökningsavgiften för avloppstillstånd höjs med två timmar per ansökan.

- Anmälningsavgiften för hälsoskyddsverksamheter, exempelvis tatuerare och skolor/förskolor höjs med tre timmar.

Taxa - alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2020

Taxa - miljöbalken, livsmedelslagen,strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer 2020  


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84