MENY
Eskilstuna kommun

Förstudien Vilsta

Vilsta är ett populärt friluftsområde där kommunens män, kvinnor, flickor och pojkar utifrån olika förutsättning har möjligheter att röra på sig. Området används i stor utsträckning av både skolor och föreningar. Vilsta är ett område som har en mycket stor potential för utveckling.

Alla människor behöver röra sig utifrån sina egna förutsättningar. Steget från att sitta still till att börja röra på sig ska vara lätt. Därför ska det finnas god tillgång till spontanidrott, näridrott, och vardagsmotion i hela kommunen.

Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att göra en förstudie om utveckling av Vilsta friluftsområde. Genom förstudien skulle förslag på utvecklingsmöjligheter för området tas fram.

Förstudien ingick även i arbetet med att följa intentionerna av kommunfullmäktiges ställningstagande i Översiktsplan 2030 för Eskilstuna kommun, att Eskilstuna kommun ska satsa på att utnämnas till "Årets Friluftskommun" senast 2020.

En grundläggande och viktig framgångsfaktor i förstudien var att skapa ett gediget underlag för att kunna utveckla och planera på ett träffsäkert sätt och i ett långsiktigt perspektiv. Resultatet av förstudien är en lista på åtgärder för utveckling av Vilsta friluftsområde.

En viktig del för genomförandet av förstudien har varit det samarbete och den dialog som skapats med olika förvaltningar inom kommunkoncernen, med föreningslivet, med medborgarna, med skolorna och med Mälardalens högskola.

En framgångsfaktor för förstudien har varit det budgetsamarbete mellan olika förvaltningar inom kommunkoncernen som initierats av kultur- och fritidsförvaltningen och som kommer att maximera och effektivisera utvecklingen i Vilsta friluftsområde.

Förstudien inför utvecklingen av Vilsta friluftsområde innehåller följande delar:

 • en analys av behov utifrån Föreningsenkäten 2014, Skolenkäten 2014 och Liv Hälsa Ung enkäten 2013.

 • en analys av en fysiska observationsstudier i Vilsta & Årby friluftsområden (perioderna höst, vinter, vår, sommar).

 • en analys av trygghetsvandringar i Vilsta friluftsområde.

 • en analys av genomförda brukardialoger med besökare i Vilsta & Årby friluftsområden.

 • en kartläggning och analys av besöksfördelningen mellan män/pojkar - flickor/kvinnor i Vilsta & Årby friluftsområden.

 • en jämförelse utifrån antalet besökare mellan olika verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen.

 • en kartläggning, sammanställning och koordinering av utvecklingsbehov för kommunens olika förvaltningar och enheter.

 • en kartläggning och sammanställning av nödvändiga utvecklingsåtgärder i Vilsta & Årby friluftsområde för personer med olika funktionsnedsättningar.

 • en samverkan med en landskapsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen för skapandet av nya gestaltningsförslag för till exempel en tydlig entré, informationscentrum och samlingspunkt för Vilsta friluftsområde.

 • en analys av identifierade utvecklingsåtgärder där ett antal av dessa blir utvalda för extern finansiering. Ansökningar om extern finansiering formuleras under 2015.

 • en analys av medborgardialog för utveckling av Vilsta & Årby friluftsområden utifrån en interaktiv karta på eskilstuna.se.

 • en omvärldsanalys där en referensgrupp bestående av Husrådet i Vilsta friluftsområde samt personal från kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört ett antal studiebesök för att samla in goda exempel, idéer, erfarenheter och lärdomar från andra kommuner.

 • en strategisk analys utifrån bland annat folkhälsa, barn och ungdomars hälsa, integration och jämställdhet.

Förstudien skapar ett gediget underlag från många olika perspektiv som resulterar i en träffsäker utveckling utifrån olika behov, en god planering i ett långsiktigt perspektiv, en effektiv och koordinerad utveckling, begripligt och användbart.

1. Omvärldsanalys (studiebesök & befintlig forskning)
2. Skolenkät & föreningsenkät
3. Referensgrupp Husrådet
4. Fysisk observation (4 perioder)
5. Tillgänglighetsutveckling för personer med olika funktionsnedsättningar
6. Reflektioner under fysisk observation
7. Brukardialog under fysisk observation
8. Medborgardialog Cityplannerkarta
9. Trygghetsvandringar
10. Koordinerade utvecklingsåtgärder & gränsdragning
11. Workshops tjänstemannagrupp
12. Utvalda åtgärder för extern finansiering

Perioder för fysisk observation & brukardialog i Vilsta & Årby friluftsområde

Höst: 22 september – 22 oktober 2014

Vinter: 22 januari – 21 februari 2015

Vår: 22 april – 22 maj 2015

Sommar: 22 juli – 21 augusti 2015

Resultat period Höst & Vinter

Antal besökare totalt 32 205

Antal besökare i snitt per dag 519

Vanligaste målgruppen höst:

1. Vuxna (63%)
2. Barn & ungdomar (26%)
3. Seniorer (11%)

Könsfördelning:

Höst: Män 60% - Kvinnor 40%

Vinter: Män 52% - Kvinnor 48%

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Postadress

Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 17, 631 02 Eskilstuna